Gaguritan Dharmmawisesa 01

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Gaguritan Dharmmawisesa menceritakan tentang ajaran-ajaran kebaikan atau dharma sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia yang hendaknya selalu berlandaskan logika dan agama guna mencapai kehidupan yang damai atau moksa. Naskah ini berasal dari desa Pidpid, Karangasem yang ditulis pada tahun 1990 Masehi.

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][11A]
judul: GAGURITAN DHARMMAWISESA
Panj: 35cm. Leb. 3,4 cm. jml. 104 lb
Asal : Tista, Abang, Karangasem. [ 2 ][11B]
1
//0//ᵒaum̐ᵒāwighnāmastunamaŋsiddhaṃ//0//ᵒithigaguritandhaŕmmāwiśeṣa.0.duŕnimittāpaṅatagiŋkaliyu
gā,tanmaripunaŋwyadi,tkaŋpraṅadbhuta,hor̥gpraja,maṇdhala,taŕwinilaŋkaŋwibhogi,baghnāmapasaḥ,duŕggamāgi
kaŋbhumi.war̥gaṅhelhidasaṅhyaŋkalāntaka,niwakaŋdhāṇdhapati,mwaŋlatawiyoga,riŋsaŋmasadhana,mohāmūŕkkā
duskr̥ĕti,kaŋkinalampahan·,phalanyamaṅkepinaṅgiḥ.lwiŕbhaṣkarāsinaputanhaṇdhakāra,moghapuĕpĕtriŋṅawyakti,
[22A]
taŕpanontikaŋrāt·,maṅkanabuddhiniṅwaŋ,wutatkapiŋkaprihatin·,mwaŋkaduŕnayan·,putusenorakahakṣi.ha
mbĕkiŋwwaŋtumuwuḥriŋkaliyuga,triguṇanemandadi,tayadaditrimala,trimalaṅamĕtwaŋ,wtutrimedhakiŋgati,gatihapa
nas·,panaseṅrugaŋbhumi.swastyāṣṭukanugrahāparipūŕṇna,saṅamacatatwahiki,biliḥyakahidĕpā,trustĕkakiŋlakṣa
ṇa,sapatudhuḥnikiŋᵒaji,norayasimpaŋ,diŕggayuṣāsukal̥wiḥ.yekigaglaransirasaṅameṅĕt·,meṅĕtriŋraga [ 3 ][22B]
2
jati,jatinikaŋdhaŕmmā,dhaŕmmanemawak·śūnya,ñunyaritĕŋlaṅiŋhati,hatisuksraḥ,pasrahepuputnampi.nampiya
smitanhidasaṅhyaŋsukṣma,saŋnukṣmeŋbuddhimahniŋ,gniṅedadimanon·,tinonrapansaŋmanon·,stitinesahiheliŋ
,heliṅetuṅgal·,tuṅgaletanhanamaliḥ.stataninsunhidasaṅhyaŋdhaŕmma,kaliḥhyaŋsaraswati,nadhaḥwaŕṣajñanā,
mwaŋpĕḥniŋwaramr̥ĕtta,haṅruwatpapākleṣādi,swastaŋhikaŋrat·,paripuŕṇnataŋlakṣmi.siṅgiḥpukulunhyaŋmuniwara,bya
[33A]
ṣālanwararuci,hasuŋhanugraha,pañuddhaniŋdaśāmala,sakeŋpĕḥᵒajñanasaṇdhi,kaŋkaliṅgayaŋ,riŋsaraśamuśca
yāji.lwiŕwakyansaṅhyaŋᵒaṣṭādaśapaŕwakyansaṅhyaŋᵒaṣṭādeśapaŕwwa,ṅampĕhaŋmalaniŋhati,mapakbayubajrā.madhaṅiŋpanoniṅwaŋ,manudhuḥgnuhnuhara
din·,ṅuṅsiradhaŕmma,kasampuŕṇnanpatihurip·.maṅkekār̥piṅwaŋhar̥ṇyākatha,ṅantyadebaṣatani,maweḥsikatuna
n·,dumadak·kahidhĕpa,sadagiŋpunaŋpakr̥ĕti,ṅhiŋhampurayaŋ,wimudhāmambĕkririḥ.tambayanikaŋkathaduk:hanurat·, [ 4 ][33B]
3
suŕyyanirahaliṇdhi,wariyaguŋpunika,śir̥ŋpakṣanetuṅgal·,gadhahikaŋcittaraśmi,yuṣaniŋlokā,hindone
syanehandiri.kawit·jwijakar̥ṅönuŕttiniŋbhūmya,riŋmamnaŋprajeŋkadiri,haranājiśaka,subhageŋtrilloka,pūŕwwa
nikaŋjagatiki,saṅkankinucap·,ᵒiśakatahunireki.kawaŕṇnahatabhagawanwesampayana,mituturisaŋhaji
pradujanamejaya,liṅikaŋmahābrata,kot:hamanatanpataṇdhiŋ,patut·r̥sĕpaŋ,pagugwaninsahigulik·.
[44B]
huduḥhanakusalwiŕhikaŋwarawaraḥ,pidaŕttancatuŕwaŕggi,saparipolaḥnya.katkaniŋhambĕknya,subahadamuṅgaḥdini,pragatmakjaŋ,
sakañcanehadadini.yatwinilaŋsaŕwwatumutuhemakjaŋ,sok:hijanmamānuṣeki,hadamilunuturiyaŋ,sakeŋyanulad·,ṅhiŋ
yantanmuṅguḥhiki,lyananmasiḥnora,wentĕnehatatiron·,ruruḥriŋᵒakṣarāsami,pragatmakjaŋ,toŋhadabwinṅalaṅku
ṅin·.yanwilaŋsaŕwwatumuwuhemakjaŋ,sok:hijanmāmanuṣeki,dadabanyañupat·,doṣalawansalaḥnya,hantuk:hayu [ 5 ][44A]
4
ninpakaŕddhi,pātutar̥paŋ,phalanhanakenumadi.kraṇahdayasaṅĕtmañĕbĕtaŋ,dyastuniṣṭatuŕmiskin·,tumbuḥdadi
jadma,diṅlahedayabaṅga,knĕḥgdhehajum·maṅĕṅhig·,hapaṅasama,pitiwicaṇdhaliyoni.saṅkanyakinucap·
paliŋᵒuttama,l̥wihebanñahuniŋ,ṅlĕbuŕpapānraka,dhaŕṣananekaŕmmamlaḥ,sapolaḥmaṅawehasiḥ,hĕntoprasiddha,
ᵒuttamanedadihaliḥ.jadmahanetanmadwekaŕmmamlaḥ,tabanlarariŋkapatin·,pjaḥpwayasira,samatkaniŋwwaŋlara,luṅhāma
[55A]
reŋduradeśi,tanpahubad·,salampaḥlakusdhiḥkiŋkiŋ.saṅkanjanisahnunaripesarataŋ,dimatinehñenhuniŋ,japi
kewĕḥbwataŋ,hanehabotpalajahaŋ,jujuraŋswaŕgganel̥wiḥ,hapaŋyasiddha,maṅdetanmaliḥnumadi.twaḥjanisdhĕŋ
ṅaŕddhikaŕmmanemlaḥ,riwkasphalanekadukti,satlaḥpalaniŋkaŕmma,manumadikitamuwaḥ,waśaṇankaŕmmaneṅiriŋ,bkĕltohadaña
,jlemlaḥtokapaṅgiḥ.waśaṇatgĕsesakṣatkadiskaŕ,tansaḥhambuneṅiriŋ,swaŕggamiwaḥnraka,milunutugmañjadwā,ya [ 6 ][55B]
5
nkaŕmmaneriŋkapatin·,noramaphala,tuwĕhuḥnejanikabhūkti.saṅkanñakadhaŕmmanemalusr̥ĕkaŋ,huripekaditatit·,
maklepasakṣaṇa,yankasepsĕṅkāpisan·,wastutibeŋhaweci,lintaŋsaṅśara,hambaḥswaŕgganegawenin·.hanaja
nmatanṅar̥paŋdhaŕmmasadhana,tĕl̥briŋsukalanpipis·,lobhahambĕknyalenanhanabwinjanma,prasiddhākawnaŋriŋmuidhaŕmmi,tanṅĕ
ntaspapā,kabañcanamakakaliḥ.kraṇabapamlidmaṅudhuḥlanmahiṅĕt·,ᵒathalansukanel̥wiḥ,nemasadhanadhaŕmma
[66A]
,hambultobapanuturin·,ndatankar̥ṅö,kadhaŕmmanetwaḥyaktil·.yanmisadhyayaŋᵒaŕthalankasukan·,kadhaŕmmanaṅgo
nñalarin·,hayukapaṅguha,pansakiŋdhaŕmmasadhana,tmuŋᵒaŕthasukal̥wiḥ,saṅkanpucukaŋ,dhaŕmmanemalujalanin·.makadipa
maŕgginsaŋpaṇdhita,saŋdhaŕmmikākahastuti,mwaŋkinal̥mikā,saṅkanidānmusuka,tanṅal̥mnesukāsugiḥ,dadiᵒaṅkara,dha
naneñukaniŋhati.kadhaŕmmanemakāhambaḥmariŋswaŕggā,samalawanbanawi,jalaranbandega,maŕgganyaṅĕntasinsagara,hĕ [ 7 ][66B]
6
ntopagĕhaŋmlajahin·,hanakedhaŕmma,hamaṅguḥkasahukan·l̥wiḥ.saŋyatnāṅaŕddhimiwaḥhasukan·,lankamokṣane
maliḥ,hikatanaphala,binariŋsaŋkayatnan·,mariŋdhaŕmmasadhanayukti,hĕntomaphala,dyastuwahuriŋhati.sakadipamaŕgganhi
dasaṅhyaŋsuŕyya,rikalanhidamijil·,ṅampĕhaŋptĕŋniŋrat·,maṅkanasasamanya,saŋhamulaḥdhaŕmmajati,hyañapuhaŋ,salwiŕpa
pānebhaṣmi.salwiŕwwaŋtwiniṣṭamadhyamottama,jawatayukaŋkinaŕddhi,satĕl̥biŋmanaḥnya,dadyatamr̥ĕsiddhayaŋ,sasinadhya
[77A]
niŋhati,manutiŋlampaḥ,sarataguŋdaṅanalit·.kottamandhaŕmmanesakiŋlilahaŕṣa,ntopajalanel̥wiḥ,miwaḥmakraśraya,
denirasaŋpaṇdhita,tikaŋdhaŕmmadadimaŕggi,hambaḥmĕntasa,mariŋtribhuwanahiki.ganawwaŋpagĕḥbuddhiniratanhiṅgaŋ,ṅgamĕl·
sadhananiŋdhaŕmmi,hyamadanbagyā,tankĕneŋlarawighnā,pradehyaṅlalumati,mwaŋkaniseka,maṅkāliŋsaŋmahāyati
.kadihaṅganiŋmtĕṅintĕbuhikā,lyuhanesar̥ŋpoliḥ,hnetampĕkirika,makadibunlanipadhaŋ,maṅkanasaŋmakeŕ [ 8 ][77B]
7
ttidhaŕmmi,sukalanaŕtha,tanlempasmasiḥkapaṅgiḥ.janmātikāṅlakṣaṇakaŕmmamlaḥ,sakeŋswaŕggānumadi,saṅkanbagismagu
ṇa,sugiḥmiwaḥmawaṅśa,sukawiŕyyataṇdhaŋl̥wiḥ,ketophalanya,waśaṇankaŕmmaneṅiriŋ.salwiŕgnaḥsanemaṅr̥ĕs·r̥siŋma
naḥ,makadihṅĕt:halaspiṅit·,juraŋsr̥ĕbismaśaṇa,lwiŕmadhyaniŋpapraṅan·,tananabayaṅrewĕdin·,risaŋdhaŕmmika,kĕmba
ndenkaŕmmanyasahi.hikaŋrabisocapyanakluḥmlaḥmlaḥ,tuŕsandaŋbanṅaṅgohin·,biṣaṅtusatilya,dulurinṅĕlaḥhumaḥ
[88A]
mlaḥ,kahyaṅanpuranebcik·,wibhuhiŋbhoga,rajabraṇawastrādiŋ.punikamakjaŋdadiyaglaḥhanak·,paweḥr̥ṇya
saŋkari,binariŋtaŋwadwā,lankoṣamwaŋtgakan·,bhaktyātkamaṅuṅsi,mareŋsaŋdhana,lwiŕsumuŕkatakmaṅuṅsi.hawinanpā
katonanhidasaŋmeṅĕt·,pagĕḥpuiraṣatankĕneŋpati,holiḥnyaṅeŕttyaŋdhaŕmmi,katontinadhaḥ,mr̥ĕtyuneraku
t·yalari.yaniŋtayasmaṅawruhana,tanmariṅĕmbansami,tuŕnuṅgaŋhulanya,kalamr̥ĕtyupunika,tanaŕṣamanadhaḥ [ 9 ][88B]
8
wyakti,maṅkintejanma,saŋpagĕḥriŋdhaŕmmajatiŋ.saṅkanjanisr̥ĕkaŋmuŋhnubajaŋ,kadhaŕmmanegawenin·,ᵒaŕthalankabi
ṣan·,sawireḥnorasama,sayantwar̥r̥dsami,dadimtuhala,sasidyanepunaḥsami.siyosmaliḥnemadanhupasa
man·,siraremaṅgĕḥwyakti,jatinupasama,dituwanewtabeddha,śriniŋhawaketankari,hĕntoraṣayaŋheliṅe
dukenucrik·.saparitiṅkahiŋdadijadmā,rarehanomkinanti,hanomṅantyaŋtuwa,sampunkatmutekaŋtuwa,nda
[99A]
tansimpaŋriŋkapatin·,subayapragat·,maṅgawedhaŕmmapr̥ĕwr̥ĕtti.hapansirāsaṅhyaŋmr̥ĕtyutasira,masratisaŕwwawyaddhi,hu
ripekṣaya,dadiyāpatitaŋprapta,hajalupeŋpatihurip·,kaŕmmanesuba,nuntunkitariŋpaṅuṅsi.tuwaḥmulane
patutpantĕsar̥paŋ,hulijaniheliṅan·,dhaŕmmasadhananebwat·,panuriptankĕneŋholaḥ,sapawruwkasiŋpati,wi
laṅaŋhuripnya,padhatankĕneŋpinaṣṭi.yanmatibrayanemaṅatĕḥtkĕddismā,sanetumusmaṅiriŋ,pagawenesuba, [ 10 ][99B]
9
saṅkanayunegawenaŋ,dadihajak·kayaŋmati,mayamaṅatĕraŋ,nujutoṅosel̥wiḥ.tiṅkaḥñaneyahikadaŋwaŕ
ga,yankitasubamati,hnunemawak:hala,punikāyan·sahihaŋ,tanbinariŋpipis·cal̥bĕŋ,twaḥhasakṣaṇa,ṅraya
negiraŋñuṅkĕmin·.suwudketolawutmatulakmakjaŋ,tanpanoliḥkahori,dituhĕñengawaḥ,saṅkandhaŕmma
nesrakaŋ,hyudadihaṅagonkanti,tanbiṣalemāpās·,kajagat:hambhuktibhukti.dhaŕmmanemawak:hayulanwibhawa,
[1010A]
sukalilaniŋhati,manaḥpapolosan·,pagĕḥrisukaduhka,hikaṅarantambājati,pamrayaścita,pamupugwi
ṣyanemaṇdhī.hanamuwaḥmeṅĕteriŋsamyadñane,wruheŋtatwalanāji,hikaṅaranhenak·,lanhahiṅsāṅa
ranya,saŋnorahamatimati,tantamankrodha,byaktaṅaransukal̥wiḥ.yantuṅgalpunikāsaṅhyaŋᵒagama,norata
saṅśayamami,ñuṅguḥhanahika,swaŕggapawaŕggaphala,kataḥmusadhyāhaṅuṅsi,binapakṣa,padhasiyospa, [ 11 ][1010B]
10
ṅaŕtti.ntokraṇadadihiyākalolitan·,tanmaṅgĕḥriŋnajatin·,nujuhuṅgwanira,hanariŋgwagahwara,hidā
saŋhyaŋhayul̥wiḥ,ntopagurwaŋ,riŋsaŋwruheŋkajatan·.saṅkanhidabañatulakriŋpoṅatwa,miṅkinpatuttakonin·
reḥtikanaŋdhaŕmma,samalawaniŋhula,pjalanetanpinaṣṭi,hewĕḥṅraṣayaŋ,haneṅarandhaŕmmajati.śrutiharaniŋ
saṅhyaŋcatuŕweda,samr̥ĕtihyaŋdhaŕmmaᵒaji,hidapramaṇakna,yantuhusatya,hal̥psatyeŋsapawaraḥ,sakalwiŕriŋpamaŕggi
[1111A]
,jatisatyeŋwaraḥ,hal̥p:hyaŋdhaŕmmawr̥ĕti.samhyaŋwedaṅadakaŋcatuŕwaŕṇna,tumiṅkahiŋᵒutpati,sahupācaraswaŋ
,sam·haṅkanatikaŋrat·,miwaḥsaŋcatuŕhaśrami,makalwiŕhira,makadisaŋbrahmācari.grahastāwanaprastalanbhiksukā,
punikākawikon·l̥wiḥ,tatagiŋtripada,mawastuwusdadya,wastuyāsdhĕṅanamaliḥ,wastuyaṅkĕndadya,sakeŋwedha
tkanyasami.saṅhyaŋwedaparipūŕṇnaknasira,masadhaṇakakaliḥ,saṅhyaŋhitiyaṣā,lawansaṅhyaŋpūraṇa,takut:hidakuraŋᵒaji [ 12 ][1111B]
11
saṅkantinulak·,hyaŋdhatĕŋṅamarani.hanepatut:hiṅĕtaŋsalwiŕpawaraḥ,pitudhuḥsaṅhyaŋśruti,lanhyaŋsasmr̥ĕtimuwaḥ,
punikaṅaradhaŕmma,maliḥwaraḥsaŋkatriṇi,saŋsiptalanāpta,muwaḥwaraḥsaŋsatyawadi.hapanewĕḥnuturaŋnemada
ndhaŕmma,gĕntodaṅlempasaŋ,ṅĕmbansaṅhyaŋdhaŕmmā,ndan·nayaninpunikapti,nemawastujlemlaḥ,sakiŋlampaḥmanaḥmu-
ñi.sakalwiŕyaniŋtan·mapwarasukā,yenmawastusbĕt·braṅti,mantukeŋhawakta,neketodanjalanaŋ,har̥priŋwoŋle
[1212A]
nsami,manisarūma,lilāl̥gālagaweŋgati.tiṅkaḥhidasaŋtigāmakadisaŋśiṣṭā,saŋhaptālansatyawadi
,jitendriyāsira,satyatuhuniṅabnĕŕ,punikāliṅganiŋdhaŕmmi,sasolahira,makjaŋpātut·sdhĕŋhiriŋ.saṅhyaŋdhaŕmmāma
susupanmidĕŕsagnaḥ,ṅhiŋtananaṅaṅkĕnin·,miwaḥnekaṅkĕhan·,tansirakapohida,lawanhikaŋhasiŋhasiŋ,lwiŕbabi
ñjat·,haketoyanupami.deniŋhyatwaramanawaŋbapā,hewĕḥyan·ṅraṣayaŋ,hyaŋdhaŕmmāsukṣmāpiṅit·,liwa [ 13 ][1212B]
12
tiŋsĕṅkā,bratematuŋtuŋpati.subatlaḥdagiŋsanekasĕṅguḥdhaŕmma,r̥sĕpaŋsĕpĕldihati,hdabahaṅahilaŋ,pdasaŋsa
hihiṅĕtaŋ,samuñinbapaneṅūni,sikutdihawak·,satiṅkaḥmaṅunasiḥ.mlidbapacĕcĕltomelmanuturaŋ,hane
mapwarasbĕt·braṅti,hdaniwakaŋriŋlyan·,hajalupeŋwiweka,saṅapagĕḥṅamĕldhaŕmmĕ,sapolahira,nora
kneŋlarawyadhi.pratiṅkahiŋwwaŋtakjana,tandhaŕmmāsatatayasdhiḥ,samanaḥtansiddhi,hidupemapwarapjaḥ,yanmatinagiḥnuma
[1313A]
di,sakit·tanpgat·,sakṣatpadhaŋriŋkapatin·.siŋpracedāriŋprawr̥ĕttiniŋdhaŕmma,sakeŋpuṅguŋduŕbuddhi,tĕl̥b·
yamariŋhoŕtha,nemawastutandhaŕmma,saṅamilumañar̥ṅin·,noraluputa,tibeŋlarasakit:hati.hambĕknikaŋki
nucapakĕnmudha,tĕl̥briŋsanetandhaŕmmĕ,maŕggan·yamaniloka,yanumitismanadhya,saŕwwaburonlanpakṣi,maliḥhawkas·
mandadiniṣṭālarasdhiḥ.yanmamwatkasugyaneᵒuttama,hibañĕpĕlmaṇik·,kayutgĕsemula,sarataŋyamapagĕḥ, [ 14 ][1313B]
13
dadilyuṅlaḥmāsmaṇik·,tanbiṣahilaŋ,haṅgenbĕkĕlmatihurip·.jawattiwasjanituŕkasaṅśaran·,pagĕhaŋdhaŕmmaprawr̥ĕ
ti,hĕntomasmaṇikemlaḥ,kasugihansaŋpaṇdhita,sarataŋyatuṅgunurip·,toŋbiṣahilaŋ,kabhayadeniŋmaliŋ.ke
walañanmaṅugutuŕmaṅidĕpaŋ,tudhuḥdhaŕmmaprawr̥ĕtti,dyaṣṭukakuraṅan·,japakraṇatoŋmahan·,sambilaŋyamaṅaliḥ,ja
ṅanlantoya,deniŋl̥wiḥlabhaneṅiriŋ.kataḥmañujuraŋmasucyanriŋhalas·,tukadñanedal̥mahniŋ,sunarin·
[1414A]
hyaŋwulan·,tanpaguṇawibhawa,hakeḥkaŕyyakuraŋbhukti,pañjaṅan·yuṣa,wastukasepiŋkeŕtti.dhaŕmmāsadhanane
patutjalanaŋ,sambilaŋyamaṅaliḥ,saṅumiwaḥkaŕyya,kadil̥mbuhupama,midĕŕṅdĕŋtaṅgalariŋcarik·,holiḥñambetpā
dhaŋ,haṅgenñal̥ganati.liwatsawatliniṅganhyaŋdhaŕmmā,paramasukṣmāmawiṅit·,lwiŕsakaditampak·,hiwakmala
kweŋtoya,pinetajugadesaŋr̥ṣi,l̥jĕŕhapagĕḥ,husasamadenamriḥ.0.pupuḥpaṅkuŕ.sahuntatikaŋkadhaŕmman· [ 15 ][1414B]
14
maṅkekajaratikaŋcatuŕwaŕṇni,brahmaṇatikaṅapambayun·,-tumutiŋkṣatriya,yaniŋweṣyatigasanakpuniku,dwijatika
pwatasira,tgĕsnyapiromañjanmi.rikalaniramagurwā,dhikṣabratasaŋskarawuskrati,sampunwruḥriŋpatinipun·,yaha
ranpiŋrwahañjadma,hikaŋsudrāᵒekajatipuniku,tanwĕnaŋbratasaŋskara,kaliḥlawanbrahmacari.kadhaŕmmanikaŋbrahmaṇā,
maṅajyāmayajñadhanapūṇyādi,matiŕthalanmapitutuŕ,mwaŋwikwaniṅayajñā,lawanmanaṅgapāhadhanariŋhayu,puputiŋsapta
[1515A]
dhaŕmmā,bratanirarorassiki.pratejanikaŋbrata,dhaŕmmasatyātapadhanayajñāgriḥ,wimatsaritwapuniku,titi
kṣṇāhanasuya,dhanadr̥ĕttikṣamasaminiṣun·,punikādahatpawitra,pasucyan·brahmaṇajati.dhaŕmmasatyatgĕse
pagwan·,tapaharan·śarirasaŋwiśeṣani,manĕsinśariranipun·,midhĕrinkawiṣayan·,mwaŋdhamāhupasamādeniŋ
tutuŕ,yajñāhikādmĕdmamujā,madhĕmaŋheraŋṅaranhriḥ.wimatṣaritwāwaṣṭanñā,norahirilanatitikṣṇātwara [ 16 ][1515B]
15
pdiḥ,ganaśulanepuniku,tanñakitinlanmidhaṇdha,dhanabares·,miwaḥdr̥ĕttipuniku,hyaṅaranmapĕniṅan·,kṣa
masamipanastis·.kṣatriyāhulaḥnira,humajyāsaṅhyaŋwedalanmamaliḥ,nityāgnihotrāpuniku,miwaḥmaga
weyajñā,ṅrakṣajagat·,riŋpañjakparikṣaṅruṅu,riŋkadaŋwaŕggayadhana,yanketoswaŕggakaṣaṅgiḥ.hulaḥnirasaŋ
weṣya,maṅajyamariŋsaŋbrahmāṇajati,riŋkṣatriyātumuṅkul·,riŋkāladinamadhana,landinamlaḥmiwaḥdmĕnmatutu-
[1616A]
luŋ,sukalimaṅastawā,riŋhidasaṅhyaŋtrigati.saṅhyaŋtrigatiharanya,hapitatlulwiŕhawaknyāgni,punikā-
haṅgenmapunpun·,lanṅaran·dharaspatya,gnisakṣiniŋpawaraṅanpuniku,cittāgnipaṅĕsĕŋśawa,yaniŋtuhumaṅgiḥswaŕ
ggi.hisudrāmalakṣaṇabhaktya,sumewariŋsaŋtigamuṅgeiŋhaŕṣi,ṅgawetuṣṭansaŋtlu,maṅkanahambĕkiŋsudra,dadisupatpapa
nrakanyal̥buŕ,hamaṅgiḥkasiddhakaŕyyan·,ketopatutsaŋᵒekajati.cihnaniŋṅamaṅgiḥhala,ratuhawdhibrahmaṇasaŕwwa [ 17 ][1616B]
16
bhakṣadi,saŋweṣyamagawemayus·,sudrapriḥtinaṅkilan·,deniŋhidasaŋtriwaṅśapuniku,miwaḥpaṇdhitaduŕśila-
menakmambĕkniṣṭātani.saŋbrahmāṇamaṅaloyaŋ,histrijaliŕdgagtanpapakeriŋ,lanwanapraṣṭapuniku,matakitakikamokṣan·
,dereŋtlas·smaranyakasoŕrampuŋ,ndenaŋhyamakeŕttya,ṅulaḥkatuwonmamaŕggi.muwaḥniṣṭaniŋsaŋpatiŕthan·,
sokamaṅguḥpawaraḥtantĕkeŋhati,miwaḥjrotanparatu,grahastātanasiḥmawkā,mwaŋjagat·,punikātankapi∅
[1717A]
ruṅu,makjaŋhamaṅgiḥduhkita,saŕwwahalaneṅalilit·.dhaŕśśaṇasaŋcatuŕjadma,ᵒaŕjjawātgĕsepatutanyakti,lananr̥ĕ
saṅśyatgĕsipun·,hyanoranr̥ĕṣaṅśā,sakiŋkadhaŋdatwaraṅaruṅu,hdāṅulaḥl̥gāpadidyan·,ᵒatmatansukāparama
liḥ.taŋdamaṅlemekinawak·,hindriyanigrahātgĕsepuniki,ṅratindriyāhapaṅakukuḥ,dagiŋsanepataŋso
roḥ,yakantin·saŋcatuŕjanmahayu,sakeŋwacananbhaṭāra,saṅhyaŋmanusaneṅuni.tikaŋyogyakakawaśa,hagi [ 18 ][1717B]
ṅśalansatyawacaṇamaliḥ,sitanñakitintumawaḥ,tanṅrusak·saŕwwapraṇya,siklanhuniŋmal̥ḥmal̥ḥkahyun·,saṅa
ṅaṅga?hemakatiga,siddhamaṅguḥsukal̥wiḥ.mr̥ĕttyupadhanyahika,yantanayudhaŕśśaṇaniŋprawr̥ĕtti,kamokṣanendatankatmu
,yantuhuturinpagĕḥ,dagiŋhikaŋprawr̥ĕttinepuniku,muntukmareŋbrahmalokā,hamuktiphalaniŋkaŕmmi.kuniŋtekaŋta
nnr̥ĕśaṅśa,hiyahikupaṅar̥p:hikaŋdhaŕmmi,klan·tgĕsiŋkaṅgameku,hyamawak·kaśaktyan·,meṅĕtiŋsaṅkanmareŋhawak·
[1818A]
yawruḥ,tatasmariŋᵒatmātatwa,maṅaranājñanapiṅit·.sisatyapunikāṅaran·,wastuniŋbratapadhadibyal̥wiḥ,hala
niŋnraśaṅśāhiku,hyagdĕgin·jadma,saŋpolos·sromeḥtanmasiḥṅruṅu,lwiŕhalaniŋtalagañawan·,gnihagĕŋ
kalawandhuri.kottamanikaŋdhana,kopasaman·mawastuyaheliŋ,mituturinmanaḥhipun·,saṅkan·l̥wihanriŋdha
na,tilaŋdhana,keŕttisakālahiku,phalanyariŋhucāppadha,hikaŋdhanālaṅkuŋl̥wiḥ.hanamaliḥkacarita,nda [ 19 ][1818B]
18
tanmandus·hanemadanmabr̥ĕṣiḥ,saŋṅaṅgodhamapuniku,mandusmabr̥ĕṣiḥṅaran·,sinaṅguḥdhaṇṭa,padyusaniŋwiku,masu
cyanwahyabyantara,maṅkanaliŋnikaŋr̥ṣi.kunaŋlakṣaṇaniŋdhaṇṭa,taŕliñok·tangiraŋhanmul̥wiḥ,yan·nrakanora
suṅsut·,henaknyawruhiŋtatwa,siddhabañamuṅgĕlinmanaḥhipun·,deniŋhyaṅaṅgodhama,siradhaṇṭaṅaraneki.
tikĕhindriyaharanika,swaŕggakāwaluyamakajati,kayekikramanipun·,yanṅiṣaṅratindriya,sukajatiswaŕggal̥
[1919A]
wiḥkapaṅguḥ,yanbakatlumbaŕtuwutaŋ,dadinrakanekapaṅgiḥ.phalanikaŋṅr̥ĕtindriya,diŕgghāyuṣāhulakṣaṇabcik·.
riŋyogapagĕḥmanulus·,śaktituŕsiddhayaśa,lawanmaliḥ,mamaṅgiḥwaŋdhaŕmmapatut·,sugiḥkatkaniŋkaŋᵒaŕtha,sulabhaniŋ
maṅr̥ĕtbuddhi.kaŕmmapataṅaranika,maṅr̥ĕtindriyāhadaśayanwilaṅin·,dagiŋnyariŋmanaḥtatlu,dagiŋhikaŋwak·patpat·
,lawankayāpaṅisinebwintatlu,gnĕpadaśakataḥhikā,pratekanyawijiwiji.malampahiŋmanaḥkajara,haywā [ 20 ][1919B]
19
dĕṅkiṅdotaŋglaḥhanakmaliḥ,mariŋsatopaŋdābĕndu,nesdhĕŋguguhidĕpaŋ,kaŕmmaphala,tĕgĕsnyabwaḥpagaweku,-
ketoyanmaṅamoŋmanaḥ,sanetigahapaŋheliŋ.wakṅaranujaŕlampaḥnya,hdahucapaŋsaŕwwaphalatanyakti,hujaŕba
ṅgraspuniku,mwaŋhujaŕmamiśuṇa,hdaṅaliñok·,ketosaŋṅamoŋwuwus·,makacatuŕtankucapaŋ,hiṅĕtaŋbilaŋmamuñi
śayaŋṅarantikaŋṅulaḥ,hdañalninsalwiŕhamatimati,hdaṅrusaksakañcanipun·,ṅadhukaparadharan·,hdañalanaŋtiṅka
[2020A]
hemakatatlu,dyastuyanmariŋnapkala,tuwimariŋpaṅipyanugi.saŋtatasiŋpaṅawikan·tikaŋhujaŕmwaŋhulaḥmanaḥmaliḥ
makatatluhaṅgonyaṅĕtus·,maṅalapasiḥniŋwwaŋ,tansaḥhayupatutlaniŋhalus·,maṅgeriŋkayāwakmanaḥ,byasa
kĕnmaṅeliŋsahi.saṅkansĕṅkāban·ṅrasayaŋ,nemaguṇāriŋkayawakmanaḥsahi,reḥkewehedereŋkapaṅguḥ,raṣa
nelowatsusyaḥ,yaniŋsampun·ṅacapaŋraṣaniŋsduk·,norakewĕḥyamakĕnta,pinĕḥraṣanireŋhati.dagiṅipuni [ 21 ][2020B]
kaŋmanaḥ,makahandĕlikaŋhajñanajati,dadijalaransatuhu,majalaranikaŋhujaŕ,lumkasikaŋprawr̥ĕttinipun·,hawi
nantikanaŋmanaḥ,haraniŋpradhanajati.hapansaṅkanikaŋāmanaḥ,dadikawit·hindriyanesami,maprapr̥ĕtyapuniku,riŋśu
bhahahaśubhakaŕmma,saṅkanjanimanahehr̥ĕt·tomalu,pinĕḥtimbaŋmañalanaŋ,hapaŋyamalabcik·.nihankramanikaŋ
manaḥ,swabhawanyasebĕtetkamuliḥ,kawaḥhaṅĕnaṅĕnipun·,wtasasaṅisaṅśaya,makawaknyasaŋsiddhamaṅr̥ĕtkayun·,si-
[2121A]
ratamaliṅgiḥsuka,maṅkeriŋparalokal̥wiḥ.mwaŋkaturuniŋmanaḥ,tikuŋmatapanikākawaṅsitin·,hamulatriŋsaŕ
wwawastu,manaḥkantinikaŋmata,yankal̥sānoramakantipandulu,yayamulatnoramu∅lat·,panmanaḥhneseṅĕḥjati
.nihanmarakeṅĕtanta,pakatonaniŋstrideśapuniṅit·,hikātayogyawinuwus·,mwaŋhanalakihatĕlas·,lanaṅruwĕk·
rahaṣyaniŋhistrihiku,tiṅkaḥhikaŋlakihika,hapabeddhanikakaliḥ.kabañcanawwaŋdenika,dadisinaṅgaḥ,dudupunuki [ 22 ][2121B]
21
,makajatikraṇanipun·,sakeŋkatunanmanaḥ,kawinwantaḥ,sakeŋmanaḥpuniku,hikaṅarinpradhana,samaṅkanatekaŋjati
.hanamukaśawaṅaran·,madhyāmatāhapantutukpuniki,hasiliḥsiliḥkramanipun·,kamilawaniŋkanya,katonikā
noranabeddhanipun·,nilulawanmukaśawa,yanniluharaniŋjanmi.gdhĕg·yaniŋkimudjĕbon·,dmĕnyaniŋpoṅaḥtanṅubdeŋha
ti,punikikāmañcanahipun·,makasadhanaharan·,hikaŋjadmagaweninsanepatut·,keŕttiniramariŋjagat·,manaḥtikaŋ
[2222A]
mawakaglis·.kahananiŋwatuṅgal·,hidhĕpniŋwwaŋmabinabeddhasami,lwiŕsusunikanaŋhibu,duduhaptiniŋhanak·,mo
nĕŋhibulanāptibapeku,sakeŋmanaḥṅgawebeddhā,siyosjanmalenpanampi.kenedr̥ĕṣṭanyasowaŋsowaŋ,
minakadiwwaŋbhikṣukābratādi,paribajrakāpuniku,-lentaŋkamukāśawan·,kasmaran·,tĕl̥byariŋhanakluḥ,
binamaliḥhasuhalas·,makatlumabinakapti.mulat:histrihayurūpa,padhadudukaptiniŋsaŋkatriṇi,maṅkoliŋpari [ 23 ][2222B]
22
baśreku,panmeṅĕtriŋdityatatwā,liŋkamukātkāsiḥhaŕṣayalulut·,maṅśaḥkadĕpiŋsr̥ĕgala,manaḥtaŋttusami.maranke
ṅĕtājuga,suddhanmanaḥtinutikaŋprawr̥ĕtti,sahananiŋsaŕwwawastu,lwiŕtiṅkaḥniŋsaŋbapā,nĕsĕkrabihaṅarasanakipun·,
tanmaṅkanakar̥pirā,manaḥkriyobeddhajati.hanamaṅketramaniŋwwaŋ,hyahdot·tkeniŋglaḥhanakpriḥ,dĕṅkiriŋka
sukanipun·,lwiŕniŋjanmāmaṅkana,hasakṣaṇa,sukanyadadilacuŕ,yanmisadhyasukalana,daketomaṅamoŋbu
[2323A]
ddhi.wentĕnmaṅkin·sdhĕŋheliṅaŋ,buddhituhuhasiḥriŋsaŕwwapraṇi,manaḥdĕṅkineyāraru,hdaṅaṅĕn·lanṅĕdotaŋ,
ṅamehamenemawastunoratuhu,hanenoralantansiddha,hdañiṅgahaŋdihati.saṅkantĕgul·hratpagĕhaŋ,pa
ñcandriyāmiwaḥmanaḥtamaliḥ,hdaṅalumbaŕmanurut·,hanakyahila,wastukumĕt·noranawentĕnladeku,
mapuhaharayadadihala,ṅrusakaŋwaśaṇajati.hanehiritkeniŋnak·,sugiḥhmassurūpālanwiŕyyal̥wiḥ, [ 24 ][2323B]
sanekasublanwaṅśaguŋ,miwaḥsanekinal̥maŋ,rimaṅkanadadyawtuhirinipun·,hikajanmakasaṅśaran·,lara
tankĕneŋᵒuṣadhi.0.pupuḥsinom·.sinom·makeliṅinmanaḥsolahaniŋdumadi,satkaneriŋmr̥ĕccapadaha,kṣa
māwandadyamaŕggi,tgĕsiramakajati,saŋklanupasameku,ṅkaneŋrāt·yapinuja,kaśrahiŋwoŋsabhumi,tuŕsinuṅsaŋ,
kasubriŋmānuṣāpada.kṣamoyakinucap·,masmaṇik·kasugyan·l̥wiḥ,biṣaṅasoraŋhindriya,bcitanana
[2424A]
ṅlaṅkunin·,dhanaṣṭāṅaraniŋ,tansimpaŋriŋmaŕggahayu,saparanmasadhana,noramiliḥdinabcik·,subaluwuŋ,pa
tihuripmaṅgiḥsadhya.yantananakṣamāwan·,sakṣat·saṅhyaŋthiwi,noramaṅgĕhaŋmitra,kalawanśatrunyamaliḥ
,saŋsiddhāniṅgalaŋpdiḥ,masadhanakṣameku,kadikramaniŋhyaŋwulan·,maniṅgalaŋhaliŋhaliŋ,buddhiluhuŕ,maṅgĕḥᵒuttama
niŋjanma,kapitwiniŋkaŋmānuṣa,samusuḥnyakasoŕsami.yaniŋkrodhaṅamatyahasiŋbinaṅamusuhin·,sadhananikaŋ [ 25 ][2424B]
24
huripnorapgatṅalaḥśatru,yanĕnunuwukaŋkrodha,sanetanpaśatrujati,turiṅayu,wantaḥsaŋniṅgalaŋkro
dha.hankenundentasira.paṇdhitapuruṣottami,taŋkrośasiddhanira,japipanasmaṅsuldadi,tanlarapapāmaliḥ-
tanniŕyaśasaŋmaṅinum·,tansabaraŋwwaŋñiddhayaŋ,śaṅkanhidaśaktil̥wiḥ,tuŕkawuwus·,siddhāmaṅguḥkopasaman·.
tiṅkahiŋsaŋkopasaman·,hasiḥriŋsaŕwwamurip·,samasameŋhawaknira,sahuharehalusmanis·,norayāmañakitin·
[2525A]
,miwaḥrankahananbĕṇdhu,punikāneṅraṇayaŋ,saŕwwakasukanel̥wiḥ,saṅkanmaṅguḥ,sukanulusmariŋjagat·.kunĕŋtekaŋgĕŋ
ṅiŋkrodha,hasriŋmaṅadakaŋkali,saparanmaṅguhkita,sapolaḥnyatamaliḥ,riŋpaturonyājati,tanpgatmana
ndaŋsuṅsut·,deniŋmanahejapjap·,kaditurukalahurip·,humaḥhiku,madagiŋnagawiśeṣa,maṅkokramaniŋjanma,tuŕ
hanakturuniŋharip·,sakañcaniŋwwaŋkalaran·,miwaḥtikaŋsaṅśayājriḥ,lawanmaliḥsaṅapdiḥ,lanmaṅaṅĕnkaŕyyanipun·, [ 26 ][2525B]
25
maliḥjanmakasmaran·,manhepunikāsami,ñandaŋtunduŋ,yanyasiṅgaḥmariŋhawak·.kal̥wihanyayantimbaŋ,saṅwaśariŋkwa
seŋbranti,nugrahalankawiŕyyawan·,samāriŋsaŋklanmaliḥ,mareŋtankĕlansaṅsiḥ,janmāriŋtan·janmāku,binariŋᵒupa
bhoga,l̥wihiŋdhanadhanyādi,saṅawiku,lawansanetan·paṇdhita.lwiŕsaŋkinawaśeŋkrodha,salwiŕhaturanyāsami,mwaŋ-
dhanapūṇyar̥ko,kalawanyaśanyamaliḥ,miwaḥkaŕyyanyasami,sakañcanikākawuwus·,phalanekambilmakjaŋ,de
[2626A]
saŋṅhyaŋya,mādipati,tuyuḥṅapuŋ,pocol·ndatanmapikĕnoḥ.yaniŋtakinarakṣan·,dadipamĕndĕmtaŋbranti,kunĕŋ
hyaŋśrikinarakṣan·,makāpamadhĕmiŋhiri,maliḥyansaṅhyaŋᵒaji,ᵒaṅkarahajumel̥buŕ,saŋmaṅrakṣāpunikā,yanmaṅa
moŋhawakmaliḥ,twikapaṅguḥ,tayaniŋpramadhahikā.krodhāṅarankalāntaka,tr̥ĕṣṇayawwetariṇi,lwaḥdahatiŋduŕgga
ma,matoyapanaslanĕtis·,kunĕŋyasaṅhyaŋᵒaji,saṅhyaŋārahaṣyajñaneku,l̥mbumĕtwaŋsakar̥p·,hikaŋkasantoṣa [ 27 ][2626B]
26
nmaliḥ,yankayunyun·,naṇdhanawanāharanya.wwaŋkinawaśeŋkrodha,dadimtutaŋnorabcik·,yatahaṅgawehulaḥ
papa,riŋgurutanpapakeriŋ,tanṅaguhujariŋᵒaji,bānimalakṣaṇariŋguru,maliḥpaŋpaŋduŕśilā,haṅupayā,brahmeŋ
hati,risaŋsadhu,twaramaṅituŋcaṇdhalā.saŋkakawaśadeniŋkrodha,dadibiṅuŋndatanhuniŋ,salaḥbnĕŕhikaŋhujaŕ,riŋ
hulaḥlaraṅanmaliḥ,liŋᵒagamatankasadin·,tuṅkasmariŋdhaŕmmapatut·,norakatutṅucapaŋ,rawosanendatā
[2727A]
nyukti,manaḥptĕŋ,yamamurugkabiṅutan·.cĕṇdhĕtdagaŋhikaŋkrodha,hĕnttomusuḥpitwi,mĕṅkĕbnuwaṅid·haneṅawak·,
siraprawireŋhajurit·,ṅasoraŋśatruhiki,haneŋrat·,yākawuwus·,tuŕkajrihinpinujā,kinal̥maŋdesabhumi
,maŕgganipun·,hapraŋhaṅratahadbhuta.hnehadalaraṅanbwat·,tanwĕnaŋniwakaŋbranti,riŋprabhumwaŋdewata,brahmāṇalanra
rekari,mañusulanwoŋsakit·,riŋwwaṅatwasubasisu,yanmurug:haguŋcaṇdhala,hiṅĕtaŋmaṅratṅraṅti,ketopatut·,maŕ [ 28 ][2727B]
27
gganiŋdhaŕmmalakṣaṇa.syosjanikatuturan·,siklanriŋpanashĕtis·,yenkakasiddhaniŋdhaŕmmā,katimwaniŋhaŕthamaliḥ,ya
nsiraklanmariŋ,halahayunikaŋwuwus·,katmuladhĕmiŋkrodhā,makadikadhiranjati,twikayunhyan·,tikaŋjagatdentā
sira.hdaṅaṅgolanmaṅiṅĕtaŋ,lwiŕsanetanṅugonin·,rihananiŋparalokā,lawanikaŋphalakaŕmma,ñacadewa
tamaliḥ,ñeddhasaṅhyaŋwedhahiku,mwaŋṅamujihawakdawak·,siᵒaṅkarakrodhahiri,panasmurub·,tuŕpatidiṅĕḥdi
[2828A]
ṅĕhaŋ.pituhunāywā,saṅśaya,hananiŋparalotwi,lawanphalansukakaŕmma,tuŕliñoksirarisaŋr̥ṣi,saŋhyaŋ
ᵒagamahiriŋ,datulakmariŋpituduḥ,hananiŋswaŕgganaraka,ketokojaraniŋᵒaji,yantanṅuguŋ,kal̥buriŋyamaṇi
lokā.saṅkanāndalsaŋpaṇdhita,sirawruḥriŋkajatin·,hananikaŋparaloka,lawanswaŕgganrakahuniŋ,denirapagĕḥ
sahi,saṅhyaŋᵒagamakagugu,sakṣatkaṅgenpramaṇa,norasdhĕŋsaṅśayahin·,yeniŋṅugu,norajletatansalaḥ. [ 29 ][2828B]
28
yantankaṅgewarahira,saṅhyaŋwedhajatil̥wiḥ,maliḥtanmaṅuguwaraḥ,saṅhyaŋdhaŕmmāᵒajiyukti,lanmaliḥtanmaṅiriŋ,
pakṣansaṅhyaŋᵒagamahiku,ripatiṅgaliŋhatma,punaŕbhawaya,hawali,sinaḥhipun·,risaṅśarayakal̥ṅgak·.yaniŋhulaḥ
saŋnastikā,tanṅugukawentĕnaniŋ,phalakaŕmmātuŕmurugaŋ,saṅhyaŋgamāmaṅlemekin·,japihyatr̥ĕṣṇabhakti,hdamanĕsö
kmanmahigu,kadiyalinusadr̥ĕs·,bukmasĕpukikamaliḥ,tanrahayu,hasiŋnĕsĕktibeŋhala.kramanikaŋwwaŋnaṣṭika,wwaŋ
[2929A]
niskriyaṅaraniŋ,wwaŋtanruṅuriŋtriwaŕgga,liŋᵒagamātankapisiṅgiḥ,waraḥsaŋburumaliḥ,hiṅśakapawr̥ĕttipun·,tgĕse
hamatimatya,mwaŋduracaramaliḥ,saminipun·,matiṅarankaliwatan·.pratiṅkahiŋwwaŋnaṣṭika,sokmaṅinudewe
ksahi,maṅulahaŋhawakmokoḥ,ṅaliḥbhuktiprajani,yantwaramapikoliḥ,mĕndĕpyatankaparuṅu,yaniŋmaphalariwkas·,yadi
nmaṅgiḥswaŕggal̥wiḥ,noracumpu,maṅkintemutaṅaŋlampaḥ.kaliḥhulataniŋjanmā,makraṇayahinastuti,yamadhaṇdhāhu [ 30 ][2929B]
29
laḥsalaḥ,lawanwakparuṣāmaliḥ,haneŋrat·yapinuji,rawosebawak·neluwuŋ,hdaṅrawosñawara,hda
mapañjaṅinoŕthi,helāhik:hyun·,dadyatanmagawemlaḥ.yanrahayunikaŋᵒujaŕ,hayuhucapaṅajati,kataḥjanmasuka
denya,yadyapinrahayujati,yankucapaŋnorabcik·,saṅamajaraŋpuniku,hyamatmahanlara,maṅkinujaŕhalawyakti,kaditusuk·
,riṅatilaramighnā.salwiŕsaneṅgawelara,r̥sĕpaŋriŋpraṇamaliḥ,tekaŋtahulanpunika,miwaḥñusupmareŋhati,
[3030A]
tankaṅgodesaŋdhaŕmmĕ,kadyaŋhalaspuniku,japihabastumbuḥmuwaḥ,kadimanaḥkneŋtanbĕcik·,noramtu,daṅĕntikaŋ
sanehalā.haneñandaŋyakahadaŋ,yanhanawikarati,tul̥wiḥṅaweswiya,miwaḥtanhuniŋriŋᵒaji,wwaŋduŕbhagapunika
,maṅupĕrupĕt·tansuhun·,wwaŋtanpamas·lanmudha,wwaŋhalamwaŋwoṅawdhiwdhi,saminipun·,pawakiŋwwaŋhujaŕparuṣya.saṅka
nidasaŋpaṇdhita,satyabratanekapuji,norahidaṅumanuman·,twaramamamiśuṇajuti,tanaṅupĕtsirasami,noramraṣa [ 31 ][3030B]
30
wadheŋwuwuws·,yatnamaṅr̥ĕtiŋhujaŕ,nimbaŋpapinĕḥtanlali,sukānuluŋ,risaŋhamaṅgiḥpakewĕḥ.maṅĕṅkehanakraniŋwwaṅ·,ha
neŋhajĕŋyamamuji,riwurinyamaṅupĕt·,crolṅaranwaŋkayeki,ripjaḥmaṅgiḥwesti,hdaṅucapaŋlanṅaruṅu,saŕwwahupĕtaniŋ
lyan·,tukupikaŋkaŕṇnakaliḥ,hajamuwus·,kahadinjāhinmagnaḥ.hatakutyawwaŋnastikā,marikaŋwwaŋmityajuti,
wwaŋgĕŋkrodhasamālawan·,naganemahupasmaṇdhi,saŋdhaŕmmikātansuddhi,wiṣyāmr̥ĕttariṅawakmuṅguḥ,pĕṅkuŋtĕl̥briŋtandhaŕmmā,
[3131A]
wĕṣyanesinaḥpinaṅgiḥ,satyatguḥ,landhaŕmmahanmumratta.kottamanikaŋkasatyan·,riŋyajñariŋdhanamaliḥ,riŋbrattahi
kāpaṅĕntas·,kasatyanikaŋpinĕḥl̥wiḥ,yanriŋwwaŋbrahmaṇal̥wiḥ,yanriŋtejatikaŋsuŕyyeku,huluyanāneŋhawak·
,yanriŋsaŕwwadhaŕmmasami,satyahiku,hikaŋl̥wihiŋwiśeṣā.saṅkeṅujaŕsaṅkanpapa,laṅganmasaṅgup·yapasti,makuśara
siddhākaŕyya,lawutyamityariŋmuñi,yamaṅgawenaŋsakit·,dadibalikdhaṇdhanipun·,yanĕmwaŋpapanaraka,saṅkanta [ 32 ][3131B]
31
ṅarimamuñi,pinĕḥmalu,hametaŋjanānuraga.tkenujaŕhapaŋsatya,hdaṅucapaŋmamatyani,hdaṅupĕtlanmamiśuṇa,hda
ṅrawosmisibraṅti,hujaŕdhaŕmmanemanis·,hadaṅrawos·ṅgawesuṅsut·,maliḥndatan·nr̥ĕsaṅśa,marihibahidupkahi
,tabuḥhalus·,maŕgganiŋhanakesuba.lakṣaṇanikaŋkasatyan·,hanātinayatanmuni,majaratarisaŋmudha,sakā
wruḥnyatuhuhasiḥ,norayasalatampi,maṅkanaprawr̥ĕttinipun·,lakṣaṇanikaŋsatya,hanatasyonmaliḥ,dagiŋ,
[3232A]
hipun·,tansaŋmr̥ĕṣaṅaranmĕtyā.tansituwonṅaransatya,kunĕŋprasiddhāriŋhisi,japimityahikaŋhujaŕ,lama
ntuhudhaŕmmajati,ṅgawesukaniŋmurip·,hiyaṅaransatyatuhu,dagiŋhipuntaŋmudha,mawasanatanñukanin·,riŋtu
muwuḥ,yatikāṅaraniŋmr̥ĕṣa.bhutahitanegawenaŋ,paṅasiḥriŋsaŕwwapraṇi,hapanyamaṅaranpraṇa,hawinanñā
pagĕḥmaliḥ,catuŕwaŕggāpuniki,dhaŕmmahaŕthakamalanwuŕ,mwaŋrarankamokṣan·,tanmatiṅgaldeniŋjanmi,praṇanipun·, [ 33 ][3232B]
32
saŋmaṅrakṣacatuŕwaŕgga.wwaŋmisadhyahidup·paŋkwat·,hapākraṇayadadi,ṅilaṅaŋpraṇaniŋlyan·,biṣahaneḥyapu
niki,sikutetanmamaŕggi,ndatananagamanipun·,ṅulaḥsukayyawaknya,tanpanoliḥnekasampiŋ,tanahayu,ha
lpayuṣatinmunya.ᵒikaŋśariratlana,nityayahapaniŋmati,mawakniṣṭāhapanira,hulunñanelaṅkahaniŋ,denikaŋsa
tociciŋ,maṅkanakatatwanipun·,hapatakaraṇanika,parapidayahiṅuni,saṅkanmaṅguḥ,hĕndiyatayogyanira
[3333A]
.paṅrusakikiŋśara,biluḥhul̥ŕlawancaciŋ,buliḥhawuyābhutahita,hasiḥriŋburontangiṅsiŕ,rikalanikaŋlumā
kwā,haluṅguḥturulantaṅi,yaniŋnoramakaŕddhi,phalanasiḥriŋbhuteku,samāyānorabina,lawanprawr̥ĕttinpu
niki,hikaŋpasu,yatasatoṅaranira.kojarantasatokidhaŋ,kalamanak·yahasiki,binalawanāsuhikā,
kataḥhanakñanewyakti,nĕmnĕmputubiṣāl̥biḥ,norasamikarihidup·,hapanūpālakṣaṇa,sakeŋhalakaŋbhinu [ 34 ][3333B]
kti,saŋkayeku,maṅguḥkagĕŋniŋwighnā.yananakramaniŋwwaŋ,tan·ṅgawekleṣariŋpraṇi,miwaḥnoramaṅapusa,lawā
nmamatimati,satatayamañukanin·,riŋsaŕwwapraṇipuniku,yamaṅgiḥpramasuka,tusiŋtuyuḥmapikoliḥ,twiriŋkahyu
n·,riŋhaṅĕnlansapinaran·.l̥wiḥlabhakapaṅguha,lanārakneŋpañakit·,lanayutĕnaŋpisadhya,sampuŕṇaniŕwika
rani,kadiŕghāyuṣanjati,maliḥprajñankaŋpinuṅguḥ,śaktilawankaśuran·,laṅgĕŋmariŋtutuŕjati,janmahiku,wnaŋtirwaniŋ
[3434A]
sajagat·.lawansaŋmaweḥniŕbhaya,hikaṅarantayaniŋwdi,wehĕnyariŋsaŕwwabhawa,denipunlaṅkuṅiŋhasiḥ,yariwkasaniŋpati,
kaŋnoranabhayawinaṅsul·,deniraŋsaŕwwa,bhawa,miwaḥhanamaliḥbcik·,saŋmanuluŋ,huripiŋpraṇisanuṅgal·.maseŕ
ātikaŋdhanapuṇya,gatikaliḥyaniŋdaśin·,hapanwananabobotan·,sakeŋpraṇaharaneki,keyalatekaŋhu
rip·,mulyariŋtrilokahiku,saṅkanāpaŋhasiḥkita,sasiheŋhawaktajati,kayahiku,masiheriŋhanelyanan·.ya [ 35 ][3434B]
34
niŋjanikramanira,norakatamanan·braṅti,hapagĕḥmariŋkasatyan·,tuŕnoramamatimati,tanmiludoṣañakitin·,
sasolahesukānulus·,yanmaṅkanakramanira,kadiŕgghāyuṣanpiyaṅgiḥ,wkasipun·,katkaniŋmaṅkejuga.kaliṅanekra
maniŋwwaŋ,mañjadmakasmalatuwi,wyādhimwaŋduracara,maluḥyahiṅsawr̥ĕtti,halpayuṣatamaliḥ,saṅkanketodadinipu
n·,krurakaŕmmayapcak·,riŋpūŕwwajanmayatuwi,maṅkintĕmu,phalakaŕmmanehala.yeniŋjanikramaniŋwwaŋ,mbwataŋhmashapaŋsugiḥ
[3535A]
,paṅĕndĕliŋkawiśeṣan·,hakeḥduluranyamaliḥ,tanmasjugahinambil·,milutaŋdhaŕmmapuniku,kalawanikaŋhaŕtha
,mwaŋkamayatamaliḥ,tĕsipun·,kamāṅaransuniŋrāt·.kunaŋsaŋnoramaṅalap·,dr̥ĕwyaniŋhasiŋ,yatikatankatakut·,
glaŋsaparanyabcik·,lwiŕsaŋsinĕmbaḥmaliŋ,saṅśayahalampaḥlaku,satatamamanaḥjapjap·,kaditaŋmoŋyanumi,jrihatakut·,ma
ramareŋdeśaramya.tatlupinakdr̥ĕwya,masmaṇikliŋsaŋmahār̥ṣi,pawiyaṅanyapunikā,siŋtanahyunmatimatyani,saŋsa [ 36 ][3535B]
35
tyeŋhujaŕmaliḥ,tanmaṅgawasakitiku,hikuwastuniŋmulyā,dr̥ĕwentaginawapati,sakeŋwuwus·,hidasaŋmahāpuruṣa.
hulahetuluŋriŋkadaŋ,kakkaniŋlaraprahatin·,yanmariŋsawitrakunĕŋ,yabwatiŋhamikanti,krapāharanyajati,kalintaŋᵒutta
manipun·,bheddhakaŋpradhara,hikātanyogyajalanin·,kañcanipun·,nemuharahalpayuṣa.saŋprajñānlansuśilāā,
saŋwruḥriŋparijñādi,saŋmaḥhyunkadiŕgghayuṣan·,tanmaṅaṅĕnnārahiṅin·,riŋpradhareŋbuddhi,saŋdṅĕnmaṅarasiku,mareŋra
[3636A]
binikaŋwwaŋ,dagiŋnyasamataŋhistri,jatinipun·,sokmaṅawāyabañcana.nihandayanikaŋwwaŋ,taŕwakkayāmanaḥte
ki,mahayutaŋhulaḥkaŕmma,wantaḥsakeŋhulaḥdadi,halahayupinaṅgiḥ,yaniŋhalatiṅkaḥhipun·,katuhalayaju
ga,hdamamatisaŕwwamurip·,lampaḥhiku,hdaṅaṅgomañalanaŋ.masadhanatrikaya,lwiŕkayāwakmanaḥteki,prihĕnnugra
halandhana,hapanśilaharaneki,naliŋsaŋmahār̥ṣi,denikaŋdhaŕmmasatyahiku,maŕyyadhāyuktimuwaḥ,kaśaktinlanikuŋ [ 37 ][3636B]
śri,saṅkanipun·,sakeŋśilāhetunira.hapanikāŋtribhuwana,kasoŕkakawaśawyakti,denirasaŋmamagĕhaŋ,ma
rekanaŋśilayukti,hapantusiŋhadatusiŋ,kasiddhaniŋśilahayu,saktaḥnekatkan·,heliṅaŋtaŋśilayukti,yapuniku
,pradhananiŋdahijanmā,prawr̥ĕtiniŋwwagduŕśila,hapapisadhyamahurip·,riŋwibhawāmwaŋkabiṣan·,tanalaṅgĕŋyapuniki,yano
raśilayukti,yadinbrahmaṇatwahiku,yandhuŕśilāyaniṣṭa,japisudraśilāl̥wiḥ,dhaŕmmatuhu,mwaŋpunujakinabhaktyan·
[3737A]
.prawr̥ĕttihayupunikā,sadhanarumakṣadhaŕmmi,yanidasaṅhyaŋᵒakṣara,jañanapagĕḥhyadadi,ᵒekacittasadhananiŋ,kara
kṣanirapuniku,kunaŋtikanaŋrūpa,karakṣadeniŋsiradin·,yanmoŋhaguŋ,kasuśilan·nekarakṣā.hulaḥrajayumakra
ṇā,waṅśanebiṣamawali,kawaṅanepcak:hilaŋ,nemaṅkinmaliḥkapaṅgiḥ,saṅhyaŋcatuŕwedhatuwi,saṅhyaŋsaṅhyaŋpūraṇe
ku,ṅal̥wihaŋkawaṅśan·,wwaŋduŕśilānirapoliḥ,palanipun·,sajawaniŋwwaŋsuśila.taŕwnaŋkadhaŋkulagotra [ 38 ][3737B]
37
,matulumaṅĕntasaniŋ,sakeŋkaduhkitaniŋwwaŋ,miwaḥtaŋkasugyan·l̥wiḥ,hmaskawaṅanlanāji,kawiŕyyanlanmantrāhiku,sa
lwiŕhikātansiddha,naṅhiŋkasuśilanjati,biṣanuluŋ,madhĕmaŋduhkariŋwkas·.hanakramanikaŋjanma,mawehanugrahahāl̥wiḥ,
maṅgawesukaniŋlara,henakmanaḥnirawyakti,dadyahaputrawr̥ĕddhi,wkapakaŕyyatkeŋputu,katkatkeŋwnaŋwnaŋ,lanulaḥnya
kocapiŋ,jatihayu,ṅgaweyasukalandhana.lenmaṅkinkaŕmmanikaŋwwaŋ,pradhemusuḥhiratuwi,lwiŕṅirakirariŋhala,sa
[3838A]
l̥maḥlaraprihatin·,tkayāmanunaskanti,lawutkiceninpituluŋ,hikaŋkramamaṅankana,puruṣāsatakaharanin·
,yajanatuhu,wiśeṣaniŋwwaŋpunikā.nyaŋriniñcinikaŋmitra,wwaŋhadhagaŋbaṇdhegatuwi,maliḥyawanijakaŕ
mma,mitraniŋwwaŋluṅhāteki,mitraniŋgr̥ĕhaṣṭatuwi,strinirayapuniku,yanikaŋjalara,hamitrabalyanmamimami,saŋtambi
slampus·,dhanabaresmitranira,.punikāsaŋdhanapūṇyā,tanbapahibunyamukti,phalaniŋdhanapunikā,saŋmaṅgawene [ 39 ][3838B]
hamukti,maṅkanaliŋsaŋr̥ṣi,janmanetatanmaruñuḥ,jnĕkeŋdhaŕmmāsadhana,yanpagĕḥsinaḥhamaṅgiḥta,taŋrahayu,sa
mariŋphalaniŋdhan·.kunaŋphalan·tyagadhana,hulapabhoganekapaṅgiḥ,riŋtutuŕtragyaheliŋ,mareŋtaŋhahiṅsāhi
ku,sitanpamatyamatya,kadhiŕgghāyuṣaniŋhurip·,phalanipun·,maṅkāliŋmahāpaṇdhita.ᵒapananetribhuwana,pa
gawenenoraktil·,bheddhasakeŋtikaŋdhana,haguŋtr̥ĕṣṇāneriŋdagiŋ,hapantuyuḥtuŕsakit·,makolohaŋhaŕ
[3939A]
thāhiku,yaniŋjadmakatunan·,ᵒaŕthanemaṇdhakaŋᵒurip·,saṅkanipun·,bhayalarātuŕsaṅkala.kasobrimanaḥniṅwaŋ
,denirasaŋmaniṅgalin·,sakatahiŋdr̥ĕwenira,duṣṭaragulahaneki,tankamaŕgganĕnriŋmami,hulaḥtikaŋmaṅkaneku
,nilarin·hmaslanaŕtha,hikātansiddhademami,ndatansurad·,tr̥ĕṣṇahaṅĕkkaliṅanya.hikihanakojaranya,sisugiḥ
maweḥriŋmiskin·,tatanpadhanaliṅira,hapantanpatĕhiŋdagiŋ,ketohidhĕpisugiḥ,guṇaniŋhaŕthapuniku,yenwa, [ 40 ][3939B]
39
rayadhanayaŋ,larakatiŋwaswyakti,wastanipun·,dadigu-ṇalanwiguṇa.saŋwruhiŋkapwenakira,taŕtinĕṅĕtekanaŋhu
rip·,maṅkintaŋmas·,dr̥ĕwenira,lamunkaparamaŕthanpaṅgiḥ,panwruḥrijatiniŋpati,ritananālaṅgĕhiŋwastu,saṅkanyasu
kaśiŕṇnā,phalāparaŕāthapinaṅgiḥ,yatahiku,saŋputusiŋpaṅarasa.konedadayanikaŋwwaŋ,noratĕṅĕtsaṅaheliŋ
,mawewehadhanapūṇya,maliḥtkaniŋhamukti,hapantan·tlashiki,tikaŋwibhawapuniku,yantĕlaskaŋphala,sakeŋkramanyā
[4040A]
puniki,maŕgganipun·,haṅestuhayuniŋjagat·.0.pupuḥdhaŋdhaŋ.witutureśabdhahalusmanis·,palaniŋmaṅaji
saṅhyaŋwedha,śiwāgnikapūjar̥ke,riŋmantratatasiŋwruḥ,yayajñāwidhiwenadi,yanaŕthapasadhyayaŋ,muktimadhā
naheku,yanmamwataŋrabibajaŋ,liṅganiŋkridhasĕntanadadyamijil·,ketopikoliḥhira.phalaniŋwruḥriŋsaṅhyaŋᵒaji
,rahayuniŋśilamwaŋhacara,śilāṅaranswabhawane,hacarayapuniku,prawr̥ĕtikajariŋᵒaji,hapapaknaniŋᵒaŕtha,yā [ 41 ][4040B]
40
ntandhana∅nulus·,maliḥyanirakabhaktya,tanpadonguṇaniŋkaśaktin·l̥wiḥmyaniŋnorajayeŋpraŋ.tanpa
dānapaṅawruᵒaji,yantanñuluheŋdhaŕmmadhaŕmmasadhana,mwaŋbuddhikaprajñanane,yantanṅasoraŋhikuŋ,jraḥtamaḥhi
ndriyeŋhati,bwinadadr̥ĕweniŋwwaŋ,masnyamaramunduŕ,tanṅituŋmapadhana,matiṅaran·dyastuniŋmaṅkyamahurip·,waluyāpa
ṅububan·.habhayādhanabobotnyal̥wiḥ,dhanabares·tanhantukiŋbraṇa,kasoŕsalwiriŋdhanane,yati-
[4141A]
kakramanipun·,tanmatakutsalwiŕsami,magawedhiranira,saŋmalakṣaṇahiku,tankatamanjayeŋrat·,mawastuhasiḥ-
hawlas·nuṅkulabhakti,saŕwwabhawanedlahā.hikaŋnahaguŋphalaneki,deśakalāgamākṣetra,dr̥ĕweyadhata
manahe,katahipunpapitu,deśaṅaranṅabagahiki,hayusuciniṅawak·,saŋmemehādhanahiku,kalamanujudinā
mĕlaḥ,tikaŋᵒuttarayanalakusūŕyyadi,lanāgamapuniku.ṅaranirawaraḥsaṅhyaŋᵒaji,kramanyānūtwarahiṅagama, [ 42 ][4141B]
kṣetraṅaranyasaŋkāweḥ,hanuŋsilakṣaṇahayu,lansaŋsupatrasiramaliḥ,dr̥ĕweyaṅarandedanayaŋ,kaŋᵒuttamahiku
,dhataṅaransaŋmaweha,saŋyajamanalilahaŕṣaniŋhati,kraṇal̥wiḥhiŋphala.lawanmaliḥsaŋmapūṇyanasi,kāladūŕbhikṣa
ārikatunan·,laniŋhanawaneḥr̥ke,mapūṇyahmasiku,rikālasubhikṣal̥wiḥ,dhanakaliḥpuniku,samayariŋhayu,
riŋluhuriŋswaŕggariwkas·,hiṅgonaniŋpunikāsaŋmakakaliḥ,tuhuniŋmaᵒuttama.pratekaniŋsubakālahiki,hanadha
[4242A]
kṣiṇayanapunikā,tambyaniŋṅidulsūŕyyane,ᵒuttarayanahiku,kawitsūŕyyaṅaleraŋmamaŕggi,kaŋśadhasitimuka
,lwiŕniŋgrahāhiku,sūŕyyacandrawiśwamasa,kalapunikakāmaṅundhanatuhubcik·,maphalamahābara.tikaŋdhana
pitwibobot:halit·,tlamunsaratsaŋnarima,dadihaguŋphalanñaneyadyapinmajilyu,yanantuk·miśeka
ñakitin·,nisphalātikaŋdhana,tansakeŋhalit:haguŋ,ṅabagdhecnikiŋphala,manūtlampaḥmaṅicenmaliḥpili- [ 43 ][4242B]
42
hin·,tatasaŋkramanika.muwaḥdhanahajariŋwoŋtanābcik·,hdaṅajumaŋgaguṇahawak·,hajanampidhana
maweḥ,sakeŋwoŋtanasadhu,riŋdurasarādamakanti,maliḥyanmariŋputra,hnesu∅ddhacarawruḥ,makeŕttiha-
yutuŕprajñan·,marapatut·wehindhana,liŋsaŋr̥ṣi,norasabaraṅanwaŋ.sanepatūtwehindhanawyakti,lwiŕsa
ṅayumakeŕttiriŋjagat·,woŋdaridrākuritdhane,siŋkalaranwĕlashyun·,haguŋphalanikaŋdhaneki,kawna
[4343A]
ṅansaŋmadhana,tanṅulatikājum·,mwaŋtansakeŋkatakutan·,riŋhuṇdhagipaṅupākaratanamriḥ,yanaketodu
dudhana.naṅhiŋyanṅapebunyaṅidiḥ,dyastuhuripepatut·srahaŋ,hapanyaṅadakaŋr̥ke,deniŋgĕŋkewĕḥhipun·,sinandaŋdu
kriŋhaŕbhaṅuni,sakañcaniŋpyutaŋ,tansiddhayatinawuŕ,japiwanĕŋ,satustiban·,norapuputpanawuranirasami,hdatulakriŋra
rama.hajamaweḥriŋsaŋsugiḥ,saŋdaridrapatut·wehindhana,saṅagriŋtambanin·r̥ke,yanmariŋwarasiku,tanriŋnaṣatamba [ 44 ][4343B]
43
maṇdhi,hajaweḥriŋtanminta,dadiharanipun·,sinr̥ĕsaṅśawiśeṣaniŋdhaŕmma,maṅdenorasapunikanekapaṅgiḥ,hulya
niŋdhanapunika.yaniŋhanawwaŋñewakāṅidiḥ,hajatulakriŋwwaŋmaṅkana,jawatiŋwwaŋcaṇdhalajlek·,hdagdĕgtuŕmanunduŋ,
pradeyaniṣṭaciciŋgudig·,noratanmaphala,dhananepuniku,haslpantĕsbaniwakaŋ,wnaŋmanuluŋrisaŋkalaran·
sdiḥ,lamunyanagiḥtuluṅan·.hawatnemanasisarisari,miwahiŋwwaŋmalakumintadhana,laniŋwwaŋkaplasaŕṣane,samaka
[4444A]
lawaniŋguru,majaŕdhaŕmmasaŋmaweḥteki,malaner̥r̥dsadina,sakadiwwaŋmasuluḥ,rimkāmalawatarūpanis·
,malahilaŋ,doniŋsampunkatonjati,saŋmanasimaṅkana.mapantekaŋkalaṅkuŋl̥wiḥ,saŋmasahuŕnastiyāpunika,yaniŋhi
punkasewaken·,tananakaŋkasahuŕ,malihipunsaŋmujaŕdehi,dmĕntĕkeniŋpabahaŋ,dideḥkawuwus·,morasamā
papanira,sakawikaŋcupaŕmwaŋsicaleppuniki,taŕwnaŋhaṅgensawitra.pawitraniŋtiṅkaḥmaṅidiḥ,sakadisaŋmanasiminta [ 45 ][4444B]
44
dhana,sahāwaraḥpituture,kayekihujaŕhipun·,haywātṅĕt·taŋdhanakinaŕddhi,keŕttiyaŋyamwaŋwĕkanta,tankā
dyasaṅhuhulun·,nunitangawedhana,saṅkankenetĕmwaŋ,ṅagendoŋjani,tanmanisinyamaṅkana.jawatdhanane
tanmapikoliḥ,maṅkinkesanemaphalamlaḥ,tanusak:hanakebares·,sĕkayanerahayu,punikādadidhanabcik·
,patūtaŋmaniwakaŋ,paŋtansalaḥsurup·,miwaḥṅaturaŋpamuja,twaḥmaphalā,lamunsakeŋkapituwi,galaŋlaga
[4545A]
sriŋmanaḥ.madhanapuṇyāhmas·tanaḥsampi,kalintaŋpawitrāmakatiga,ṅilaṅaŋkleṣatgĕse,lankaswaŕggakatu
ntun·,patutemaliḥdhanayaŋbcik·,wastralanmasmiraḥ,piraklanśocahiku,maṇik·mwaŋtanaḥmakjaŋ,salwiŕsanemu
lyāᵒuttamāmajiluwiḥ,hajahanetankinoṅan·.l̥mbuhir̥ŋyandhanayaŋl̥wiḥ,sahaṅaṅgowastrālantandu
kmas·,lankaṅśabĕjanar̥ke,sahāmaktātdhanipun·,phalanirariwkaspuniki,kamadug:hanmuṅaran·,l̥mbumĕtwaŋsa [ 46 ][4545B]
45
kayun·,bhaṭārinaṇdhiniŋsakāla,yapunikāmakadr̥ĕwentāsujati,riṅparalokāwkasan·.yaniŋlisaḥlanasĕpwā
ṅi,wdhakwastralangagĕmpolanskaŕ,salwiŕpunikadhanane,saŋmaweḥlituhayu,niŕwyādhirūpālakṣaṇabcik·,katmu
denirawkasan·,hanadhanahaluḥ,l̥ṅöwuṅkal·lawandamaŕ,toyāwr̥ĕttidadyaphalaniŋdumadi,masukasukanlawanka
dhaŋ.liwatsĕṅkātiŕthariŋkapatin·,hanamagawesalilādhana,sinaḥkatmusarahayune,wkasantankiraŋbañu,maliḥ
[4646A]
saŋmadhanayaŋsundiḥ,hayuniŋmatatiwkas·,laṅsiŋñampwaḥbagus·,sutejabhawanewkasan·,pūṇyadhamaŕriwkas·
sutejadadi,hal̥p·mwaŋbagushabhrā.phalaniŋmapūṇyatdhuŋpuniki,mariŋsaŋbrahmaṇamdadinira,mantukeŋhindraloka
ne,kinajrihankasuṅsuŋ,dewidhyadharāwidhyadhari,maliḥyaniŋtarumpaḥ,padukapuniku,rahayutaparipūŕṇnā,niŕwiyika
rāmuliḥmariŋswaŕggal̥wiḥ,kinasihan·deniŋhyaŋ.pradhenepadrawentasami,pdhanayaŋpunikatlasaŋ,yaniŋmahalābu [ 47 ][4646B]
46
ddhine,norajnĕkriyatriyut·,nisphalānoralilahniŋ,lansalwiŕnesayaṅaŋ,mwaŋsanekayunhyun·,dhanayaŋriŋsaŋ
maguṇa,yaniŋmisadhyākapgatanbhukti,mariŋkaŋjanmantara.beddhanyakaŋdhanalanṅaturin·,ṅundaŋsaŋbrahmaṇāṅupakāra,pi
nujāsahupāpaline,lawutsūṇyanekatuŕ,hikadhanaᵒuttamal̥wiḥ,dhagiŋdhanapuniku,phalanñanehaguŋ,yankantiyā
maśewaka,madhyanikaŋdhanataŋkayeki,phalanyamasiḥmadhya.saŋmadhanayanbimbaŋriŋhati,maliḥtansaṅkaniŋśr̥ĕdhasuka,ta
[4747A]
nbiṅaŕṅugukaŕmmane,dhananiṣṭāpuniku,niṣṭaphalanyaliŋsaŋr̥ṣi,ᵒupalakṣaṇayeka,maweweḥmatutuŕ,tapasahula
hiŕdhaŕmmā,kaniṣṭanṅaran·yantanśr̥ĕdhaniŋhati,tanpaphalariŋparatra.kadhanakaŕmmatinakitaki,tambaŕhananiŋdhadhanya
sakar̥ŋ,manadipratluṅgatlutike,buṅkilsamsampuniku,tlastyahalicin·ṅligasharis·,marisaŋkawehanya,hikabyasayaŋ
hipun·,dagiŋdhananepunikā,ṅawehinraḥdagiŋhipun·,makajati,sanemaṅkinkewalā.hanawwaŋmapitutuŕka [ 48 ][4747B]
47
yeki,makonagawedhanapunikā,yadyanakdhikbiliḥhakeḥ,kramaniŋwwaŋpuniku,tansiddhaniŋkaŕyyapinaṅgiḥ,kā
lispisadhyanikā,bwattiṅkaḥhipun·,kadilakṣaṇaniŋkliwa,noramaphala,hanatutuŕkuraŋbhukti,yantanlinakṣaṇayaŋ
.maṅkināṅgawekeŕtti,salwiŕhulahiŋdhaŕmmāsadhana,liṅiral̥wiḥhayune,naṅhiŋmagawetanhuha,dadihilaŋhistanyahi
ki,lawaniŋmuŕtanyeka,histaharanipun·,pamujinemariŋsaṅhyaŋ,ᵒekāmiwaḥmujāriŋsaṅhyaŋtryāgni,lawandhana
[4848A]
kuṇdhā.hikaŋṅaraniŋmuŕttapuniki,puṇyasumuŕlantalagatanĕmbaḥ,puṇyatalagamĕmbaḥr̥ke,puṇyaśrondewahi
ku,puṇyagulullawankumaliŕ,pawedhan·sr̥ĕgĕp·,puṇyanasihiku,maliḥpuṇyapawiraman·,miwaḥpapĕṅgak·
saprakaranyahaśi,phalanyaṅaranpuŕtta.hanawwaŋkr̥ĕttāriŋkeŕtti,ndatankasiddhanriŋcatuŕwaŕgga,takut·haritkanpati
ne,naṅhiŋsaŋsampunputus·,magaweyadhaŕmmalankeŕtti,sukasuramaṅantya,tikanaŋmr̥ĕtyu,kadil̥ganemaṅantya,phala [ 49 ][4848B]
n·yaśaneṅawaṅun·histal̥wiḥ,sukatkaniŋpatinya.hikaŋwwaŋhanemaṅkinmapakaŕddhi,ṅgawenintikaŋdhaŕmmasadhanā,
hapakraṇatiṅkaḥñane,dadyahanakaturu,patyamareŋhĕbĕtpuniki,nrakalokākabhuktya,hanawwaŋmaweḥ
skul·,sakeŋbanyamanuyuhaŋ,masuwunan·tanṅasenkĕñĕldimaŕggi,phalahagĕŋkapaṅguha.maṅkinwantĕnulaḥhikaŋjanmi,hiti
was·brag:haguṅiŋpakewĕḥ,tanhuniŋṅaliḥsaṅune,yansĕduk·kasarusaru,dadyapūŕṇnanoranakari,yananamaweḥ
[4949A]
bhoga,hilaŋsdhukipun·,bankimudemakraṇa,norārakṣamenhayunismareŋbhumi,katkaniŋyāriwkas·.hana
dhanamaṅgaweyatr̥ĕsti,haŕsaniŋmaweḥlansaŋwinehan·,jantĕnkadipagawene,maliḥwwaŋṅalarasuṅsut·,pitu
luŋhikādhananel̥wiḥ,wwaŋkal̥sonmaraŕyyan·,tikĕḥkasureluwuŋ,wwaŋkasatanwineḥtoya,saṅalapāpatute
nicuisiyawehin·,dhanahanutiŋsaguṇa.wnaŋyāginawehulatamanis·,wuwusenaksur̥ṇa,nasipradhaŋpana [ 50 ][4949B]
49
myune,sahadharadinuluŕ,yaniŋsaŋprajñānpradhaŋsami,sampunlanpaṅinaṅan·,miwaḥtoyaminum·,manisalusi
kaŋśabdha,satyapagĕḥdhaŕmmaniŋprawr̥ĕttijati,tanmariŋrisaŋsajana.yananawwaŋtanmucukaŋrihin·,dewawoṅattwā,tamyu
hanak·,haturinmalumaṅane,kaŋhaneŋhumaḥhipun·,tikaduluhulahiŋjanmi,rakṣasapadhanira,hapanyatatanwruḥ
,riŋhyaŋwastyakaramantra,noramanut·kramaniŋdewalinĕwiḥ,hikahaywāmanulad·.tanwĕnaŋnuṅgalaŋl̥ganāti,riŋsa
[5050A]
rinraṣanhajĕŋhajĕṅan·,tanwĕnaŋnuṅgalaŋgawe,dhayankadhaṅehitu,tanwĕnaŋnuṅgalaŋriŋmaŕggi,lawanmaliḥtanwĕnaŋ,mañĕ
lag·yabaṅun·,rikālaniŋhanaknidra,tankasiddhaniŋtrus·maṅgiḥyabcik·,saŋpaṅguhira.hanahyakramanyamaṅkin·
,tansapakonramamwaŋreṇa,sapinaṅanirar̥ke,taniyappuniku,deniŋsaŋramareṇasami,hikaŋtinadhahira,
śeṣaniŋtĕdhanipun·,yayaḥhibumalumaṅan·,marayatĕtĕp·pagĕḥsahisahi,pramasukakatmunira.hikaŋsina [ 51 ][5050B]
ṅgaḥhanakṅaraniŋ,saṅadadyaśarananiŋhanatānuluŋkadhaŋlarar̥ke,hantukiŋśaktinipun·,madhanayaŋsakayajati,
pisadhyanemaweḥtdhā,mareŋwoŋṅalacuŕ,maṅkanatahikaŋjanmā,hikaŋṅanak·jatil̥wiḥ,yandudugyanora.wwaŋpina
śrayaniŋkadhaŋsami,kadimaŕgganiŋhyaŋᵒindra,makahuripiŋsaŕwwabhawane,mwaŋkadilwiŕniŋkayu,makapaṅuripaniŋpakṣi,tuhuwantaḥma
ṅkana,hikaŋjatipatut·,yanmakapaṅuripan·,sapakur̥nanyasami,yahanak·ṅaranikā.sikadhaŋmaṅaśrayāriŋsugiḥ,wa
[5151A]
stukinawehan·jugadenya,tuyuḥtaŕwruheŋpaṅane,kadilwiŕkidhaŋhiku,maṅaśrayāriŋkayuhakiŋ,lanagsĕŋti
nunwan·,woŋkadyapunikukramaniraŋsamaṅkana,kasmaladahat·satiṅkaḥtaŕwnaŋtampi,pradhemamaweḥdhana.saŋwnaŋhaja
kjumaḥnemaṅanti,lwiŕnyankadhaŋtikaŋkamewĕhan·,woŋhaguŋlacuŕnrakane,maliḥsawitralacuŕ,wadwaniŋmusuḥblidaŋhu
rip·,punikāsanepātpatpat·,tuŕsdhĕŋyāhiniṅu,hajakmaṅantijumaḥ,hanelyantanwĕnaŋhajakmaṅanti,tawnaŋwe [ 52 ][5151B]
hindunuṅan·.lwiŕpratekaniŋnewnaŋpinriḥ,saŋbrahmaṇamaṅajir̥gwedha,magaguroniŋśastrane,ñamakawaṅa
nphatuḥ,miwaḥśiṣyalankadhaŋmaliḥ,kaŋprajñanwicakṣaṇā,riŋdhaŕmmaśastrawruḥ,lanmaŕgganiŋśiṣṭācarā,yapunikākaŋpatut:hula
tipinriḥ,sarataŋhapaŋsiddha.saŋdruwakamariŋguruhaji,miwaḥriŋbapahibunya,pradenñaneriŋtiṅkahe,prasaṅgāhantu
kwuwus·,pradenñamareŋmanaḥmaliḥ,kramaniŋwwaŋmaṅkana,haguŋpapānipun·,l̥wihansakeŋbraṇaha,tgĕsipunkapa
[5252A]
wansaŋṅuluṅaŋbliŋ,liwatiŋpapanraka.nyakatatwanṅapebupuniki,bapebunirasaneṅal̥kadaŋ,ndatanlaṅgĕŋhi
kār̥ke,ṅhiŋmakajatinipun·,makadisaŋbrahmaṇahiki,puruhitaŋᵒupādhyayamsaṅkanhanahiku,kaŋprasiddhatinu
takĕn·,winaraḥsaṅupadhyayasajati,taŕkneŋlarapatya.saŋkapiṅajĕŋsĕmbahĕnwyakti,saŋmajaŕlokika,mwaŋwe
dhikāwidhyāwaneḥ,dyātmikāwidyahiku,lawanpaṅajyanirikawiḥ,maliḥtamareŋgurwā,hdāheweŕha [ 53 ][5252B]
sahuŕ,petĕntayaniŋduhkanya,halapanahatinyasukātr̥ĕṣṇāsiḥ,daŕśśaṇāṅenakiŋcitta.hajaṅupĕtmariŋguruhaji,
pradenesalaḥhulahanira,pranamyāsopakarane,kasiddhaniŋhaṅguru,yaniŋpraceddhaguruhaji,makraṇacĕndĕt·
yuṣa,papanrakākatmu,yansaŋpagĕḥsthitibhaktya,riŋbapebu,samalawaniŋmabr̥ĕsiḥ,tapasatyalandhaŕmma.yantimbaŋsaŋ
hibubobotel̥biḥ,lawanbobotkabwataniŋtadaḥ,taŕkneŋhituŋkal̥wihahe,taŋbapāl̥wi
[5353A]
hiŋhuluŕ,timbaŋlwiŕluhuriŋlaṅit·,l̥wiḥbcat:hikaŋmanag·,kalawanāṅiniku,kawehanikaŋhaṅĕnaṅĕn·,tanwilaṅĕ
n·,lawandukutmariŋbhumi,r̥sĕpinĕḥmariŋmanaḥ.riŋkawitan·paŋsthitibhakti,parituṣṭādenirakawitan·,phala
nyariwkas·lanhyaŋmaṅke,tgĕg:hinal̥miŋhayu,lwiŕtatlutaŋbapanejati,śarirakr̥ĕtaṅaranya,saŋṅrupakahiku,pra
ṇadhatamaṅaranira,saŋmatuluŋhuripmaliḥ,hanaṅaraniŋhanadhatamaweḥtdha.hikaŋṅaraniŋhanaksujatisaṅga [ 54 ][5353B]
wesukār̥ṇaniŋbapa,naṅhiŋsibapagawene,hayuniṅanakriŋhayu,tansar̥sĕtbapanewyakti,maṅkanahibujuga,
hamr̥ĕttāsiḥhipun·,riŋhanaknewnaŋtanwĕnaŋ,maguṇaniŋguṇanelacuŕlansugiḥ,tanbinayamaputra.naṅhiŋti
kaŋhanak·sinaḥjati,ditwanebapebunyatan·sama,kadiwlasniŋbapanñane,wlasnyamariŋ∅bapebu
yadyanṅapanyalacuŕmiskin·,priḥnyamawehajugā,maliḥsaṅatuhu,sarawuhiŋhanakputunya,yanbhaktine
[5454A]
mibukadiriŋdewadi,pañjaŋyuṣālanswaŕgga.yankahiṅgataŋriŋhibunyatuwi,riŋkadhaŋñamanyakapalakwaŋ,punika
lacuŕharane,miwaḥhyaṅaransuṅsut·,ṅaweśūnyaniŋratṅaraniŋ,patutemariŋmatwā,pranamyasimantu,maśila
riŋhajĕŋmatwā,manaṅkilnunas·,sahāhatuŕbhakti,raṅkatṅaranira.doniŋr̥r̥d:huripiŋraretuwi,yaniŋkatkaniŋ
kanaŋmatwā,wnaŋyatnākapwasirare,maṅayuhayunuṅsuŋtuŕhanĕmbaḥdadyatamaliḥ,mawantunuripnira,hananya [ 55 ][5454B]
54
satuhu,phalanbhaktiriŋwwaṅatuha,patikaŋwr̥ĕddhimakadilwiŕnyākeŕtti,hayusabalayaśa.keŕttiṅaranpaṅal̥miŋhayul̥
wiḥ,hayuṣaṅaranarimika,balaṅarankaśaktyane,lanyaśaṅaranipun·,patiṅgalanayul̥wiḥ,maweweḥparipūŕṇnā,
hanebhaktinulus·,tuŕsayaŋmariŋwwaṅatwā,ketophalanyasdhĕŋtirwā,riŋwoŋsabhumi,yatapriḥkasiddhanya.wuwu
haniŋśarirahapaŋheliŋ,taṅalānbajaŋtkaniŋṅawtha,haduṅaŋkapatūtane,tiṅkahesubhahatut·,mĕntasaŋdagiṅemaliḥ
[5555A]
,sahayanesiddhayaŋ,tr̥ĕṣṇāhasiḥnulus·,tinutiŋpañjanmanira,maliḥhaduṅaŋpayastandaŋlanmuñi,ṅabaknĕḥyapantĕsaŋ
.woŋpodananṅaraniŋpuniki,hanak·kñĕlwaŋkasakitanmuwaḥ,tiwasniṣṭāniŕguṇane,laniŋwwaŋkatatakut·,hana
ksdhuk·woŋmiyĕgan·yasakit·,saŋdr̥ĕwenñakajwaŋā,karampas·lwiŕhipun·,maliḥhilaŋkapanduṅan·,wwaŋhanmuduhka
prihatimakasami,ṅaṅsuraŋhaṅkihanira.girasaŋyamanahemlajahin·,tutuŕwaraḥ,saṅhyaŋdhaŕmmaśāstra,hasiḥriŋcatuŕja [ 56 ][5555B]
55
nmane,saŕwwakaṇdhaniŋdhaŕmmeku,haṅgoyalakṣaṇayaŋsahi,paguwaninbyaṣayaŋ,śiṣṭācarahiku,hayuyuktinejala
naŋ,deniŋtikaŋwwaŋyanoratuhuyukti,lwiŕmaŕgganśiṣṭācara.dadyapagawenñasujati,dhaŕmmasadhanayagayaŋ,tankabhu
ktiphalanñane,naṅhiŋpagĕḥtuhu,mariŋśiṣṭācarapuniki,padhahayubhuwuktyā,saŋbrahmaṇahiku,maritaṅgalpiŋpatṅĕla
s·,ripūŕṇnamaniŋpaṅloŋ,ᵒaṣṭābrahmācari,riŋhistritanwĕnaŋtampĕk·.haywaṅalap·yantanpapuputjañji,ñalanaŋdmĕ
[5656A]
nsakeŋmr̥ĕkoṣa,mar̥ŋsajĕŋdamañadeg·,hajahamityeŋwuwus·,maliḥhaywamatimati,hdaṅaṅĕnkaparadharan·,ya
nikaŋkitamaḥyun·,mantukmariŋswaŕggaloka,tinutakĕn·kojarantudhuhiŋᵒaji,hanesdhĕŋpiyĕrina.hikaŋpinaṅanlanmaśanya
hiṅĕnin·,haywaṅĕgĕl·lanmamyanamyan·,haywamagaṇdhalepana,hdamatandaŋhaṅidhuŋ,hdamaskaŕtr̥ĕṅgaṇarinaṅgit·,hdabilmasu
kasukak·,ṅulaḥhulaḥlaku,hdaṅulurinnidralantwak·,yankasiddhanmaphalayāswaŕggal̥wiḥ,kabhuktimariŋdlahā.kasmaranhi [ 57 ][5656B]
56
dhĕpebhaṣmi,deniŋbratadwaŋdaśa,sapulaḥbratayamane,punikahaṅgesatata,hiṅĕtaŋhajalupa,lawanyamasapuluḥ,
jalaninhapaṅatatas·.yantanpunikamaŕgginin·,tibariŋnirayāloka,kasaṅsaransalawase,riŋkawaḥ
sambragomukā,hĕntokraṇasr̥ĕkaŋ,mumpuŋjaniḥnnuhidup·,dimatinetanpadayā.0.pupuḥsmarandhanā.
bratayamanepuniki,habhraśaṅśalankrasama,satyalanāhiṅsuner̥ke,dhamālawaniṅaŕjja∅wa,pritimwaŋpraśadha,
[5757A]
maduŕyyamaŕddhawapuput·,kayekipidaŕtthanira.hanr̥ĕśaṅśanewlasasiḥ,tgĕsiŋkrasamapunikā,saŋpagĕḥriŋpanastise,
satyasitanmrasawada,ñukaninsaŕwwabhawa,tgĕsdamāhupa-sameku,wruḥmituturinmanaḥ.ᵒaŕjjawabnĕŕsujati,pritiha
guŋhasiḥtr̥ĕṣṇā,praṣadhahniŋmanahe,maduŕyyamanisiŋwulat·,lawanikanaŋhujaŕ,maŕddhawanehaŕthinipun·,halustuŕnu
nahinmanaḥ.nyamahadaśamaliḥ,dhanahijyalawantapa,dyanalaniŋswadhyayane,miwaḥᵒupastāniŕgraha,bratamwaŋā [ 58 ][5757B]
57
humawaśa,monalawansamanahiku,tatasaŋhikamagugurwaŋ.dhanabarestrusiŋhati,hijyāpamūjariŋdewa,kalawa
niŋpitrar̥ke,tapamañakitinraga,dhyanaśiwasmaraṇa,miwaḥswadhyapuniku,haṅlaraŋwedhabyaṣa.ᵒupastānigraha
maliḥ,ṅr̥ĕtpurus·tgĕsikā,bratahikuᵒaŕthine,mr̥ĕsihaŋlawaṅesaṅhā,muṅgĕlindriyanya,humawaśanekasbut·,na
tasaŋpatmuniŋtuṅgal·.bratamonandatanaṅliŋ,snanatrisaṇdhyaśewana,madyussabilaŋsore,puputsampundwaŋdaśa,
[5858A]
punikālakṣaṇayaŋ,yadinsĕṅkāyadinewuḥ,hapamaphalaᵒuttama.salwiŕpagawenemaliḥ,daŕśśaṇahinsaŕwwadhaŕmmā,tuŕ
pikoliḥpagawene,punikāpinaraḥtiga,hapaŋyatnamaṅĕdumaŋ,yanmisadhyamaṅgiḥhayumkenetiṅkaheṅĕpahaŋ
.habagihaṅgonñalarin·,ñujuraŋbwatkadhaŕmman·,nemaliḥhabagir̥ko,sadhanantañukaniwwaŋ,hapaŋjananu
raga,hanehabagihapaŋpatut·,jalaranyamanĕmbahā.doniŋpakaŕddhinhisugiḥ,yanmasadhanakadhaŕmman·,yā [ 59 ][5858B]
58
hikulabhaharane,sukasugiḥtinmunira,yanorasamaṅkana,kasmalahikusinĕṅguḥ,hajalempasriŋkadhaŕmman·.ha
nakaŕmmaniŋwwaŋmaliḥ,ndatansuddhi,hareŋdhaŕmma,sokriŋᵒaŕthatĕl̥bgawene,pisadhyanñatikaŋᵒaŕtha,haṅgenñujuraŋdhaŕmma,yana
ketohdamañujuŕ,sakṣatmaṅambahiŋmalā.sakañcaniŋsocasami,socantiyaŋsocanjaka,socankayulantĕbu
ne,nemĕhajisocamiraḥ,tuwipatuḥpadhasoca,binakahuttamanipun·,maṅkanahikaŋkasugyan·.yanaŕtha
[5959A]
holiḥsaṅkaniŋ,matuṅkasmiwaḥṅupaya,maliḥsakiŋñakitin·r̥ke,miwaḥsakayāhaturan·,śatrusanekuciwa,saguṅiŋ
ᵒaŕthapuniku,hdajwamaṅĕdotaŋ.yadinsaŋmawaṅśāl̥wiḥ,yanyaṅĕdotaŋkasugihan·,holihiŋraṇaṅgaṇane,hi
laŋkaprajñananira,hantukiŋkalobhanira,yanprajñanehilaŋsampun·,śrilanwibhawaneśiŕṇna.tigapikoli
heŋᵒurip·,dhaŕmmāᵒaŕthalawankama,dhaŕmmatgĕsirar̥ko,-tansaḥṅgawetgĕsiŋwwaŋ,ᵒaŕthasugiḥtūŕdhana,kamanenuragā [ 60 ][5959B]
59
nulus·,ṅgawesukatr̥ĕṣṇaniŋwwaŋ.hdaṅutaŋmaśasahi,ṅaliḥpikolihetiga,dhaŕmmāᵒaŕthalankamane,hapaŋsajabanña
lanaŋ,hĕnepatutpucukaŋ,dhihidhupedakatuṅkul·,takutkasepgĕlisanpjaḥ.satanmadruwepakeŕtti,kasi
ddhaniŋdhaŕmmaᵒaŕtha,kamāmiwaḥkasmokṣane,haṅĕnmareŋkahuripan·,satataṅiṅuhawak·,subamokoḥpasacaŋkātuŕ,
riŋhidasaŋkalāntakā.saṅkankasugyanejani,tiṅgalaŋpatutdhanayaŋ,piliḥpiliḥmasiḥmaweḥ,kayekabhogapa
[6060A]
bhoga,lansalwiŕraniŋwiṣaya,bhuktisahenakiŋkayun·,panmr̥ĕtyutankĕneŋtulak·.deniŋkramanikaŋjanmi,sukamaṅkenra
kariwkas·,wkasansukanrakamaṅke,sukamaṅkesukari-wkas·,pilihintaŋjalanjatuŕ,hapaŋsajabanñalanaŋ.kapratā
maniŋpamaŕggi,janmasuhiḥtanpahiṅan·,sokkabhuktilaniṅaṅge,pilihintaŋjalanjatuŕŕ,hapaŋsajabanñalanaŋ.kratā
maniŋpamaŕggi,janmasugiḥtanpahiṅan·,sokkabhuktilaniṅaṅge,hanamaliḥkamaŕggayaŋ,hasadhanadhaŕmmākriya,prawr̥ĕ
ttinjanmapuniku,sukānarakariwkas·.hanawwaŋtansaḥhasamadhi,jnĕk·ṅamaŕggiyaŋtapa,sadinanorajakasep·, [ 61 ][6060B]
60
ṅuliktatuŕdwepāyaṇamjitendritātasira,hasiḥriŋsaŕwwatumuwuḥ,hikakalankapiŋrwa.pamaŕggihikaŋpiŋtri,tanpgatmā
sadhanadhaŕmmā,paripuŕṇnāpamaŕgane,sakiŋhayuṅaŕddhiᵒaŕtha,muktiwiṣayāriŋrabya,samisakiŋdhaŕmmaharus·,tansaṅkaniŋ
pariroṣa.miwaḥmayajñahasthiti,tansaḥhamūjariŋdewa,riŋpitral̥wiḥpūjane,puputsamikahaturan·,phalā
nanmapunikā,maṅkinsukanekapaṅguḥ,tanpgatkayaŋkawkas·.kapiŋtewwaŋtanpaji,noratapatanpamūjā,
[6161A]
norayajñamuwaḥtanbares·,kaŋginawemaṇdhabhagya,tiwasludtanpaguṇa,siŋsolahaŋnmusuṅsut·,tan·
pgatmaṅgiḥnarakā.wwaŋtankataman·braṅti,mapagĕḥsirariŋbrata,satyatayāwaśaṇane,hasiḥmariŋsaŕwwasatwā,tanbinariŋ
hawakira,phalantiŕttayatrakatmu,deniramariŋdlahā.norapwaṣatigaŋwṅi,ndatanādyusmariŋtiŕtha,miwaḥtanmapūṇya
godel·,kalawanmadhanayaŋmas·,kramaniŋwwaŋmaṅkana,yadaridraharanipun·,halaniŋnoramatiŕtha.tiŕthaya [ 62 ][6161B]
tranemahaŕthi,wwaŋhasusupan·mritiŕtha,mahottamāhasucyane,l̥wihan·yatinimbaŋ,riŋsaphalaniŋyajñā,saŋda
risanepatūt·,mañalanaŋdeniŋtiwas·.liwatlacuŕkucapmati,ketomasiḥhikaŋdeśa,nagaralanwawĕṅko
ne,punikāyantanparatwā,masiḥmatiharanya,maṅkāpitrataŕppaṇeku,salwiriŋhamūjapitra.yantansaŋsretriya
maṅĕjĕṅin·,tgĕsesaŋtatasaŋwedha,matijugaharane,maṅkanahikanaŋyajñā,yaniŋtanpadhakṣiṇa,tal̥ŕmatiha-
[6262A]
ranipun·,saminorasiddhākaŕyya.hanawwaŋdaridramaliḥ,tanpātūtiŋpalakṣaṇa,ṅamaŕggyaŋsalwiŕpapane,yekabhe
kṣaniŋhabhekṣa,kleṣaniŋhakleṣa,yalacuŕriŋhalacuŕ,matiyaniŋṅamatya.saŋdaridrajapiririḥ,tankahihĕp·sojara
nya,jawatbĕcikbĕnĕŋdagiŋne,miṅkin·nkeyapĕṅkyāŋkñat·,gdĕggĕtiŋsaŋmir̥ṅaŋ,tananawwaŋsiddhāṅruṅi,maṅkāhalaniŋdaridra
.saŋdaridrayadin·l̥wiḥ,taŋguṇawiṣayanya,ndatankariṅsunaŋr̥ke,panṅĕcikekacĕmĕran·,saṅkaniŋśridadya,taŋgu [ 63 ][6262B]
63
ṇapūŕṇnaniŋhayu,lwiŕsūŕyyañinarinbhuta.saŋdaridrasamamariŋ,woŋsinaṅgahiŋcaṇdhala,sanoramadhanane,wwaŋṇaṇdhala
yanmadhana,tananakaŋmanaṅgap·,saŋdaridralintaŋlacuŕ,tananahaṅgonyadhana.hulahiŋdaridrajati,yanrinaṣakadika
waḥ,rūpatananahrasñane,samundatanhanahanak·,kalawaniŋkanaŋbhoga,miwaḥraṣanikaŋl̥mbu,raṣanārabikdisama.
hikataŋdaridramaliḥ,sinaṅgaḥkurawaṣṭananya,pradenekwatbayune,doniŋhipuntanpamas·,tanmampuḥdadinya,
[6363A]
yaniŋtanpakayahiku,tansiddhāhamriḥpaṅan·.wwaŋndatanpatamyumaliḥ,tanmadwehuṅsĕnuṅsĕnan·,punikāpatĕḥ
harane,padhakuruhiyamakjaŋ,tanmampuḥsamanaḥnya,hapaŋnoramaṅgiḥkuru,guṇayanejujuraŋ.saŋdaridraṅaliḥ
bhukti,sakeŋdrawensawitranña,pamal̥nyarisaŋmaweḥ,hantukiŋmanaḥkasmala,lobhacupaŕṅaloyaŋ,sakiŋlopaŋbhukti
nipun·,sukāmatiyanmaṅkana.laraniŋwwaŋdaridral̥wiḥ,sdiḥkiŋkiŋsadinadina,pindor̥kesakitñane,sakitlara [ 64 ][6363B]
63
sakitmanaḥtiwas·,yaniŋsaŋsugiḥlara,kataḥtambāsiddhānuluŋ,hĕntopinĕhaŋmanaḥ.prasiddhātiṅkaḥsaŋsugiḥ
,mañilmiciñiñiŋpisan·,naṅhiŋsaŋdaridrakoyenā,saŕwwikopalanaṅopa,sakiŋlapamakraṇa,samihenakraṣani
pun·,saŋsugiḥdudumaṅkana.dagiŋhipun·syosmaliḥ,taŋlapāṅilaṅaŋyatnāriŋsadhananiŋ,dhaŕmmane,miwaḥkadhirane
hical·,katkaniŋpunaŋjiwā,meṅĕtmariŋraṣahiku,hikapamatĕkiŋlapā.poṅapuṅguŋlarasdiḥ,pakeŕttinekasĕ
[6464A]
lsĕlaŋtanislāndewawidhine,haturanñakahonteṅaŋ,lupamariŋmalakṣaṇa,jlekaŕmmanñanesampun·,saṅka
nnĕmularaduhkā.hanawwaŋtanmapikoliḥ,kohosboros·sakayanyasriṅanpocolpagawena,ṅuni-
tamākaŕyyamlaḥ,janihĕsehinpajalan·,hadayantapānejujuŕ,guṇaphalanetanana.hadalacuŕprajñanririḥ
,pagĕḥhantĕŋtiṅkahira,noranapikoliḥne,sakiŋphalakaŕmmāmlaḥ,satindaknorasadhya,pisanriŋhalasmañusu [ 65 ][6464B]
64
p·,maṅlaraŋtapabrata.woŋsiŋṅlariŋsukamaliḥ,kayaŋātwanorasoddhā,mapikoliḥhidhĕpñane,masiḥtakutma
reŋhalas·,dadilemāpasriŋtapa,deniŋkewĕḥñanepatuḥ,naṅhiŋphalanñanebiyana.hikayumĕntikriŋkrikil·
,par̥tsendeḥmilutan·,hamaḥsubataḥpuñane,kulitñanekletbabak·,tatanineyamuṅgaḥ,boṅko
lñanehumahinsĕmut·,hidupñanelaralara.ketosakitñanesahi,hadilarankayuhika,saṅsaraniŋdari
[6565A]
dane,tanmariṅajapajap·,nagiḥmatitoŋsiddha,tatlusakitekumpul·,sakitmanaḥlarapa.nemadanma
nahesakit·,manahepriḥṅajapajap·,netoŋñandaŋhinulame,mamriḥbhuktisakiŋmanaḥ,dhanapawehiṅar̥p·,
punikañakitinkayun·,samalawaniŋdaridra.0.pupuḥginanti.ginantitkaniŋpupuḥ,ñambuŋtatwamuṅgweŋhaŕṣi.pagĕḥ
hidaḥyaŋbrahmā,saŕwwabhutakahiṅonin·,dadoyanetatansama,guṇarupalanprawr̥ĕtti.sakatahiŋbaṅśani [ 66 ][6565B]
pun·,samaratanorakcil·,katkaniŋmaṅkejuga,ṅhiŋhasikikahimpasin·,hikaŋsumbuŋsumbaŕsumbaŕ,sapanujukahiwa
ṅin·.priḥsaŋsumbaŕhañjajaluk·,samalawantambismati,-haṅsuranesubatuṅgaḥ,bayuruntag·rūpagĕsit·,rawe
sekaliwatliwat·,hĕntodadimañakitin·.mlalaḥyaniŋmar̥r̥mbug·,lawansaŋmaguṇal̥wiḥ,makadiwaṅiniŋskaŕ,
hasiŋnkĕtmilumiyik·,mariŋwastrāmiñaktoya,ṅaliḥmitrayapilihin·.buddhiniŋwwaŋmaramunduŕ,sakeŋsawitrawyakti,yaniŋ
[6666A]
blog:haṅgonmitra,dadiniṣṭāhikaŋbuddhi,yaniŋpatuḥdaditil̥ḥ,yanuttamādadil̥wiḥ.yadinkĕdikguṇanipun·
,yanmaranisaŋgurwāl̥wiḥ,sahihajakmawiraṣa,guṇanemawĕwĕḥsahi,kadimiñaktibeŋtoya,saṅkaneᵒuttamaha
liḥ.yangaguṇanelyu,lamunmareŋṣṭākasiḥ,titinkabiṣanepgat·,kadikaraŋhukiranalit·,ṅhawepapindaniŋ
gajaḥ,dadinipungajaḥhalit·.riŋgaguṇanhapaŋwruḥ,hdamaṅgawetiṅkaḥpliḥ,hdahituŋtuyuḥmlajaḥ,panbĕloge [ 67 ][6666B]
66
ṅgawesakit·,yanhawaketanpaguṇa,lyuḥmusuḥmañakitin·.twaḥhidasaŋdhaŕmmasadhu,hanepatut:haṅgonkanti
,tanlenriŋsaŋsadhujuga,yaniŋnorarejati.muṅgwiŋtiṅkaḥsaŋmragasadhu,norasbĕtkacacadin·,tankamandĕlkahal̥
maŋ,tusiŋkatamananbraṅti,yadinujaraniŋhala,tanobaḥmanaḥmahniŋ.doṣaniŋwwaŋtankaruṅu,saŋmaṅucapmañaca
din·,guṇamiwaḥtiṅkaḥhida,hayujugahidhĕpahniŋ,maṅkanasaŋsadhuṅaran·,siratapuruṣottami.hupasamanira
[6767A]
putus·,polosbuntuk·sakiŋl̥wiḥ,guṇalankabiṣanira,haṅganiŋtarulanpari,maṅuntulsakariŋhĕṅĕd·,buwaḥ
ñanemiwaḥl̥wiḥ.swabhawanirasaŋsadhu,tanañacad·sakiŋhuri,yatnānuluŋsaŋkalaran·,tantuṅkasriŋhasiŋhasiŋ,
wlasasiḥriŋmintaśraya,sdhĕhidasahitaṅkilin·.sakeŋtiṅkaḥbānmañuluḥ,saṅawruḥtatagiŋᵒaji,tuŕwibhuhiŋkakawyā
n·,pranamyātuŕkajrihin·,rawuhiŋtiṅkaḥsamimlaḥ,neketopaṇdhital̥wiḥ.yantansiddhabanmaniru,tiṅkaḥsaŋpu [ 68 ][6767B]
67
ruṣāsami,bankatahemiwaḥsĕṅkā,hapaŋsiddhanehasiki,panulaklaraniŋkawaḥ,sambawaneminakadi.mariŋsaŋmahambĕ
ksadhu,sakañṇanesamihasiḥ,tkeŋhidasaṅhyaŋhatmā,snĕŋmariŋlampiḥbcik·,tr̥ĕṣṇāhasiḥnemaraga,saṅkanluputlarakiŋkiŋ.
saŋsajanabwatiŋkayun·,norasakeŋpūṇyal̥wiḥ,ndatanruṅumariŋlabha,wiwekariŋprawr̥ĕtti,lampaḥsadhulanpuruṣā,puni
kasanekahuṅsi.hapaŋyatnābanmañujuŕ,sanepagĕhiŋpakeŕtti,kaditiṅkaḥsaŋsajana,saŋsuśilajapimiskin·,sugiḥ
[6868A]
ṅaransaneliyaŋ,saŋduŕśilamañuṅkalik·.wiwekaneᵒaŕthinipun·,tatimbaṅepinĕḥsahi,salaḥbnĕhehapdasaŋ,
tiṅkaḥhawakeheliṅin·,patūtesameŋpāṇdhita,plihesamariŋsampi.halahayunkaŕmmanipun·,saŋmaṅgaweyamā
nampi,miwaḥsanemanuduhaŋ,saŋmitutumasiḥpliḥ,samisalaḥmakatiga,timbaŋmaluhapaŋjati.saṅkanñākaŕmmanehayu,sr̥ĕ
kaŋjanimaṅaŕddhinin·,pradepapāgawenaṅa,hayuhaṅgonmasilihin·.saŋmaṅgawepapāhikā,maṅgiḥpapākayaŋmati.- [ 69 ][6868B]
68
paŋyatnāsatuṅgunidup·,ṅaliḥhambaḥnenebcik·,ṅaliḥ,mneksĕṅkāpisan·,tiṅkaḥṅaliḥpuñcakbakit·,ñburinpa
ṅkuŋdaṅanpisan·,ptĕŋkatonludinsakit·.hapansaŋmakaŕmmāhayu,tkanirasakiŋswaŕggi,yaniŋmaremr̥ĕcapada,tiṅkaḥbcikṅarankiŕ
tti,ṅgawehayupagĕḥsatata,yaṅaranmanūṣājati,hikaŋkiŕttisakṣat:hibu,sakeŋᵒuriptĕkariŋpati,ndatanilaŋkiŕttini
ra,saŋduŕyaśasamaniŋ,mr̥ĕtyuhikaŋṅgawelara,matihidupkasakitin·.yamaṅgamĕlkiŕttihayu,hdadrowakariŋkakasiḥ,-
[6969A]
riŋkaṇṭilanhĕnepaŕccaya,riŋsaŋmaweḥṅidiḥnasi,ṅĕpet·patiṅaran·drowaka,kr̥ĕtaghnāpapal̥wiḥ.brahmāghnāṅara
nipun·,saŋbrahmāṇakāpatekanin·,lanṅilaṅaŋbrahmāmantra,bhaghyābrataṅaraneki,janmāhikaŋṅlĕbuŕbrata,surasaŋṅinumtwakmaliḥ
.lancoraḥsamipuniku,papaniralaṅkuŋl̥wiḥ,ṅhiŋhanamamrayaścita,kr̥ĕtaghnāmuṅguheŋhaŕṣi,tanpatambāpanira,yadin·
pinrayaścital̥wiḥ.wwaŋmahalabuddhinipun·,mararisaŋbuddhisuci,dmanyaṅgawepapa,kramanikaŋpoŋpuniki,maŕggankawaheti [ 70 ][6969B]
nutnyā,duŕgamaṅr̥ĕs·r̥seŋhati.saŋmaṅulaḥpapāhiku,mariŋhawaktatanasiḥ,doniŋhawakṅaŕddhihala,hawaknyajuga
hamukti,mupuphalanikākaŕmma,papānrakasdiḥkiŋkiŋ.nim·niṣṭaniŋjanmahiku,woŋhikaṅgawepañakit·,janmahajum·
pariceddhā,saŋkr̥ĕŋṅalyakmaliḥ,gĕŋsmarakr̥ĕŋriŋtwak·,ndatan·pagĕḥmaṅubhakti.kramaniŋwwaŋnĕmepuniku,pagunĕmlanpapākaŕmmi,ṅla
lahin·doṣanika,kadyāṅganiŋtaruhurip·,milugsĕŋyanmakosod·,lawanikaŋtaruhakiŋ.hdamantimakampuŋ,-
[7070A]
lawan·janmahalakaŕmmi,maliḥṅlawanātukāra,wwaŋduŕjanayanupami,dadyār̥gĕdsinilapan·,napimaliḥgutgutciciŋ
.hikaŋduŕjjanapunikāpatĕḥkaditiṅkaḥduri,dadyādayaneglaraŋ,dadupakinmiwaḥklidin·,hjohinikasaŋduŕjjanā,
mmwaŋmusuhinapaŋjriḥ.wwaŋduŕjjanahdaṅgugu,japinuṅkulsakiŋlami,hajahinmiwaḥsayaṅaŋ,hupamikadilalipi,lawat:huruk·
sakiŋlawas·,dihiṅĕneyamaṅutil·.janmanicchākramanipun·,yanṅatonaŋhanak·l̥wiḥ,pranamyatumuṅkulā,ha [ 71 ][7070B]
70
ntuktiṅkaḥñanel̥wiḥ,noraheraŋmaṅatpada,kadipaṅr̥ĕpaniṅṣṭi.hanadhayaniŋsaŋsadhu,haywapracayeŋduŕgja
ni,japibhaktimanĕmbaha,tinuluwaktankawehin·,tanaketojatinikā,hisumuŕkaŋwariḥ.hdāmaṅandĕlaŋriŋkā
yun·,rawosetankatuṅkasin·,denikaŋwatĕkduŕjjanā,hapanāgĕŋāhambĕkniki,wwaŋkaliput·deniŋhula,lupataya
tankagutil·.yadinmulukalus·r̥mpuḥ,hikaŋkahujaŕñĕñĕŕmanis·,kadiskaŕsalaḥmaśa,cirinbayapacaŋprapti.janmane
[7171A]
coraḥpuniku,tansiddhāhalusmanisin·,yadinhyakamr̥ĕtanan·,dhaŕmmamiwaḥmakrasin·,baṅgrasinmasiḥtoŋsiddha,karihu
giṅawiṣyanin·.kadihipulepuniku,yadintĕbtĕbkaripahit·,yadyantanduŕpahitjuga,holesinmadhulandĕndis·,bo
rehaŋcampuŕhahamdan·,skaŕmiwaḥwaṅiwaṅi.tal̥ŕpahitñanekantun·,ketokramanikaŋjanmi,halnikaŋwwaŋduŕjjahana,hi
nayuhayutoŋdadi,hiṅalahalanuhala,toŋhadabiṣamasalin·.saṅhyaŋᵒajimapitutuŕ,hajumetlasaŋsami,naṅhiŋ [ 72 ][7171B]
yaniŋwwaŋduŕjjana,ñumaṅkinaŋhajum·maliḥ,tanuniŋhucapanak·,bhutaptĕŋmareŋhati.kadisūŕyyāhupaminipun·,ma
ṅicalaŋptĕŋsami,maṅdataŋpanoniŋrat·,tanhiclĕpukmanuṅkalik·,bhutaptĕŋbanehulap·,sayangalaŋnoraṅakṣi.tatlusa
ṅkandadihurum·,ryawakiŋduŕjjaneki,widhyadhanahabijana,widhyamadhaharaneki,hajumbanenawaŋśāstra,dhanamadhatgĕ
semaliḥ.banesugiḥpĕsuhajum·,habijanamadhamaliḥ,hajumsakeŋnira,ketoyaniŋpoliḥpanampi,-
[7272A]
syosidasaŋsajana,dadihupasamasami.yansahihaŋbĕsipuniku,l̥muhanriŋmanaḥduŕjjana,bĕsinedadibanṅĕl̥-
g·,biṣaleṅkoŋyanapinin·,naṅhiŋmanaḥsaŋduŕjjana,hakaskukuḥkĕkĕḥgati.lintaŋkawidagdhagimun·,saŋduŕjjana
ṅubdhaŋbuddhi,ñiṅidaŋmanahecoraḥ,sakṣatmĕdhaŋmañakitin·,panasgĕnit·norakaton·,ketodhayanña
nesilib·.kawiṅantamanaḥhiṅsun·,ribuddhinikaŋratsami,hapansaŋsadhusinamayan·,biṣānahankayunbraṅti,ma [ 73 ][7272B]
puharadadiledhaŋ,mariŋsaŋduŕjjaneŋbuddhi.saŋduŕjjanatiṅkaḥhipun·,jawatsabatunkasawi,doṣansaŋsadhupuni
kā,ṅiliskatondenyajati,satoḥbiladoṣanira,tankar̥ṅöjawatkapaṅgiḥ.sukār̥ṇatasaŋsadhu,yatnābha
ktinĕmbaḥmariŋ,saŋputusiŋpaṇdhitahatwā,ṅhiŋduŕjjananorabhakti,liwatparikramanira,dadyatlassukaniŋhati.saṅa
sugiḥdahatwibuḥ,tanmaṅgawedhanabhakti,bĕlogtiwaspĕṅkuŋlobha,paṅĕmpuniŋkadhaŋwaŕggi,ndatanwruḥmariŋśāstra,
[7373A]
makātlu,hudheŋhati.hanatawwaŋkramanipun·,galakñacadtiṅkaḥpliḥ,masiḥmilumañalanaŋ,pdiḥriŋtanwĕnapdihin·
,duhkamariŋsaŋkawaśa,lintaŋmudhajanmāhiki.hidhĕpiŋwwaŋpapāhiku,yaniŋmojaŕhalusmanis·,rikālaniŋyapakewĕḥ,
riŋsaṅkanñanetaneliŋ,yanpandukaŋl̥wiḥtaŋmas·,halaḥriŋsrawadbwatñaṅiḥ.0.tĕmbaŋduŕmmā.tanmunduŕpupuhemaṅki
nwaliyaŋ,kadikaŋṅunijati,sampunhanmuglaŋ,piŋnĕmgantigināntya,paṅkuŕsinomdhaŋdhaŋgĕṇdhis·,smarandana,kataḥtkaniŋkari. [ 74 ][7474A]
kasuṅkawantasaŋsadhumanaḥnira,hakaŕyyasalaḥmaŕggi,tansadhukaŕyyanira,pansamaṅkanasirā,taŕhidhĕppuruṣāja
ti,japiyawruhā,riŋkaŋtansadhusami.kunaŋkramaniŋpaṇdhitāharanira,yaniŋhidamyāŕṣi,halahayuhujaŕ,kaŋhayuhi
nalapan·,kadihanśayanamukti,susuriŋtoya,hĕmpĕhanekapilihin·.saŋsadhuyankatonmahulaḥsalaḥ,taŕkahi
dhĕpwyakti,lanmaṅr̥ĕṅör̥ṅö,yanikaŋjanmaduṣṭi,yadyantulak·glemekin·,masiḥpuruga,pĕṅkuŋtoŋdadituturin·
[7474A]
.kapiwruḥlyumanawaŋśāstra,yansolahetanbĕcik·,niŕguṇapunikā,haṅgonsuluḥpātutnyaṅaliḥsolaḥ
haneyukti,lanmashicupaŕ,salyuneniŕdonwyakti.hapanguṇanikaŋmas·patutdhanayaŋ,dhaŕmmāsadhananemriḥ,maṅkāwwaŋ
kaśmala,śaktiyāṅgawepapa,hilacuŕhupakayeŋjuti,saminiŕguṇa,yansadhuṅgawehasiḥ.yansaṅhyaŋᵒajimaluṅguḥ
riŋduŕśila,niŕguṇandatansuci,kadyaŋtoyamawadhaḥ,hantukwaluŋkaphala,lawanmaliḥriŋswadr̥ĕti,punikaṅaran·,wa [ 75 ][7474B]
74
dhaḥbankulitciciŋ.tuwisaṅhyaŋsamyājñanakawruhanira,wwaŋwwaŋduŕśilāwyakti,tanpadontasira,hapantanwĕnaŋsira,
moliḥhistāsadhyajati,yantanrinakṣa,deniŋśiṣṭācarahiki.hupamiñakadihikuḥhasuhika,haṅgeniliḥtana
bcik·,lawanpañapwan·,tanamur̥geŋhala,lwiŕhalulal̥ŕpuniki,yatamaṅkana,samyājñananorakrami,yanriŋlokā
kaŕmmapinakākawitan·,phalakaŕmmapinaṅgiḥ,dagiŋnyapunika,sakañcankaŕmmanesuba,maṅkinriŋlokapunaṅgiḥ,hajakmakjaŋ,
[7575A]
hĕntokwaśatudhuḥjati.salwiŕkaŕmmābwaḥpagawenesuba,kabhuktyaŋhanejani,norabiṣālempas·,kadyaŋgo
delpunika,tankasaruṅanmaṅaliḥ,kawit:hinanña,yadinkataḥmañar̥ṅin·.yanmeṅĕtmareŋkaŕmmanesuba,toŋdadi
haliḥklidin·,lanmajumunduraŋ,haṅganiŋpuṣpaphala,maśanñanekaheliṅin·,pdhumhataknya,hiṅĕtaŋhajalali.tiṅkaḥhala
hayunpagawenesubā,kālaniramaṅaŕddhi,rarebajaŋhatuhā,yatamamuktiphalanya,nurutdawĕgemaṅaŕddhi,hapakinaŕ [ 76 ][7575B]
75
yya,ketojaniwinaṅgiḥ.hanajanmaparikṣāhorajñanwiweka,kataḥsaŋdmĕnmaṅuṅsi,saŋśūrawoŋgiṇa,saŋdhirabra
tasurūpa,tanpacedhatuwontuwi,dyastumaṅkana,wwaŋsoranṅaṅgonkuli.punikasakeŋphalakaŕmmaṅranayaŋ,pa
ñjanmaniraṅuni,hanamaliḥjanmā,dahatkakaŕyyeŋpapa,janinmukewĕḥriŋmaŕggi,saratmanĕgĕn·,ñuwunmagrendota
nsahi.kapwāhaneŋlokawantaḥsaṅkaniŋhewĕḥ,yanmahyunsakāl̥wiḥ,hapanśaktidenya,ṅgawedhaŕmmasadhana,yata
[7676A]
tinutnyawyakti,phalaniŋkaŕmma,kaŋtinmunirajani.kinabhaktyanmiwaḥtuṅkasepunika,hagĕtlacuremaliḥ,yatakinawa
śa,kawibhuhanemakjaŋ,maramunduŕhaneŋbhumi,katmunira,bwaḥpagaweneṅūni.saŋhar̥sĕp·ridr̥ĕwenyanumaditiwa
s·,saŋpcakmadhĕmaŋṅuni,kamatyaŋriwkas·,hĕntohutaŋhadanña,sakañcanibikeṅuni.tanṅinahupamikadimamula,hane
pulayamĕntik·,hĕntohanepupuhaŋ,ketotiṅkahesuba,riwkasbakalyamĕntik·,tuŕyamabuwaḥ,tandaditwaratampi [ 77 ][7676B]
76
.yanriŋswaŕggālokahamuktitaŋsuka,riŋmaŕttyalokajani,muktisukaduhka,yanriŋnarakaloka,duhkasata
tabhikuinukti,riŋmokṣapada,pramasukanekabhukti.lalimajālaranerawuhiŋswaŕgga,makadisumĕŕkaŋhaśri,lansabha
punikā,pkĕmmiwaḥhĕmpĕlan·,balejajaŕtembokbĕcik·,makalalima,phalanyamiliḥswaŕggi.hdamaṅena
kanak·gaweninewkasan·,janipĕsangawenin·,hdābwinñaṅkeyaŋ,mr̥ĕtyunetanpaṅantyaŋ,duruŋsampun·
[7777A]
ndatanhuniŋ,hĕndopucukaŋkeŕttinemaliḥgawenin·.pradhesaṅhyaŋmr̥ĕtyuhaṅgensawitran·,tankĕneŋ
twapati,hdatwaramakaŕyya,keŕttyaŋjaninewkasan·,hapanhĕntopatutkaŕddhinin·,hdaṅaleṅayaŋ,hiṅĕtaŋsahi
sahi.tanpahiṅanpunikataŋkalaṅaran·,hakudaŋhatuswaŕṣi,ndatanparaŕyyan·,ṅhiŋprawr̥ĕttitkāmaluwaṅan·,ya
nsepiŋgati,huripsakṣaṇa,hajalupāṅgawedhaŕmmi.hakdhiktaŋhurip·panambillalwaṅan·,satṅaḥwṅimaṅambil·,ha [ 78 ][7777B]
77
ṅgenyamanidra,hikaŋkarisatṅaḥ,larasbĕt·twaṅambil·,muwaḥpakewĕḥ,saṅkantwaḥhakdikkari.hapanikaŋsaŕwwamuri
pesinamyan·,kal̥buriŋsajroniŋ,sagarayaṅsara,bwayanñanehirika,laratwalanprihati,ndatanmebĕt·,
dibajaṅelenpaṅuṅsi.tananatambāmantrahomalanjapa,ñiddhayaŋnuluŋpati,nulakmr̥ĕtyuhika,punaḥhikaŋ
mantra,risaŋṅuñcaraŋmawali,saṅhyaŋmantra,japaharanyahiki.hanawwaŋpagĕḥlyaŋhidhĕpnyatanewĕḥ,tanaṅrewö
[7878A]
din·,hegaŕjiṇnamaṅĕton·,hanakruyudsanetwāwwaṅalaranwoŋmati,tanmaṅeputaŋ,miribto
bakalmaṅgihin·.kadenahawakñanetusiŋmanĕmwaŋ,minabyatanuniŋ,wiwekaniŋtitimbaŋ,hanelaṅgĕŋ,lawanmolaḥ,sa
ṅkantutureyagulik·,r̥sĕp·r̥sĕpaŋ,tatampenehapaŋjati.yadinsampun·bwaśataŋcatus·sagara,tkeŋprathi
winyasami,saṅkayeŋśaktinya,tal̥ŕtankaluputaŋ,sakeŋlaratwapati,saṅkangawenaŋ,dhaŕmmasadhananejati.saṅhyaŋmr̥ĕ- [ 79 ][7878B]
78
tyuṅarankambilhawaknya,lawahaholatradi,kṣaṇanimeśa,pinakārupanira,laratwakaŋkinakṣi,midĕŕmasusupa
n·,kwaśaṅĕbĕkingami.siramaṅansaŕwwamahuripemakjaŋ,saṅkanñadadimati,kadihaṅganiŋhula,maṅannikanaŋpawana,maṅka
natiṅkaḥnyajati,hapaŋprayatnā,ṅĕmbanhawakesĕjati.cr̥ĕkaŋjanimaṅgawedhaŕmmasadhana,ditwanemaguṇasakit·,
dahatiŋsaṅsara,hanipdasinanetwa,toŋsiddhabañamgatin·,wiṣayanira,deniŋguŋtr̥ĕṣṇāwyakti.janmapunikākadi
[7979A]
hasutwapawaḥ,tr̥ĕṣṇeŋbaluŋtanpahisi,kewalahyamahan·,mañilapinkaṅgohaṅa,dmanejaniñakitin·
,hĕntoraṣayaŋ,hindriyaneyapuṅgĕlin·.hikaŋsaŕwwamuripepatĕḥsalaḥ,woŋdoṣahoratpati,hiṅatĕŕmareŋ
sma,satindakdunahuripnya,ketosakañcaniŋhurip·,hĕñcad·sadina,sayanapar̥ktaŋpati.tekanaŋ,r̥tyundatankĕneŋtinu
lak·,ndatankayunmaṅanti,saṅkanyamarayaŋ,hdaṅantyaŋmanipwan·,puṇyādhaŕmmanemaŕgginin·,haṅgenmaṅalap·,dhaŕmmasadhanane [ 80 ][7979B]
79
l̥wiḥ.tanhanaprasiddhakawehaniŋkaŕyyā,lensakeŋmr̥ĕtyuhiki,ṅr̥ĕs·r̥ṣinkalintaŋ,saṅkansr̥ĕkaŋgatyaŋ,dhaŕmmasadhanakaŕyya
nin·,kadyāwohwohan·,haluŋnyakaŋhinanti.ṅhiŋtinutiŋmr̥ĕtyuphalakaŕmmanepcak·,ñantosiŋtuduḥganti,japisyu
knipanaḥ,duruŋhyaṅmasinpjaḥ,naṅhiŋyangantipuineprapti,twigoratpadhaŋ,dadyamaṅĕmasinmati.hisinñahidupedadijanmā,hu
yĕŋlaraprihati,tanuruŋpcaŋpjaḥ,wantaḥketokramanya,dmĕnehdamaṅulurin·,masiḥjaṅkayaŋ,ṅutaŋsukāharaneki
[8080A]
.taŋmr̥ĕtyumhomtusaŕwwāmuripemakjaŋ,riŋpaturonlanpāliṅgiḥ,riŋjalankālamaṅan·,ktutburisatata,hupamiñaki
tamaṅkin·,sakṣatahiwak·,sampunyamawadaḥduṅki.siraḥbakalmahanṅĕntasinkalan·,liwatiŋsĕṅkāsulit·,toŋdadi
rerenan·,ndatanmaktagagawan·,bwintusiŋhadakdĕtin·,tuṅkĕdehandĕlaŋ,salwiŕnyasuwuŋsĕpi.ptĕŋdĕdĕt·tankatonjaga
tditumĕntas·,dewektoŋhadakanti,hĕṅsĕktanpadaya,dituhapanehaṅĕn·,wusadhanapūŕṇyakaŕmmi,lanpramāhajñana [ 81 ][8080B]
punikākantil̥wiḥ.disubanepragat·sbĕtetatanmeṅĕt·,matanenĕgaknĕgaknĕlik·,cĕcĕḥmahwab·cĕl̥ku-
tan·,haṅkihanepacaŋmatiṅgal·,ptĕŋpunikākaclĕpin·pragatpadidyan·,pyanaksomaḥtankari.dagiŋnyayaniŋwuskar̥r̥ḥ
banitwā,hanomehilaŋmagĕdi,dadyanakewĕḥgĕmbā,kaśaktyanematiṅgal·,sakiŋjabamanakenin·,tlaḥrusakmakjaŋ,
ketodadinepaŋhuniŋ.saṅkanñakitaŋhapaŋprayatnapisan·,ṅabābĕkĕlmasmaṇik·,dr̥ĕwensaŋpaṇdhita,rahayuniŋla
[8181A]
kṣaṇa,gawedhanapūṇyāl̥wiḥ,hĕntodadibĕkĕlaŋ,ṅaranmasmaṇik·l̥wiḥ.ᵒikanaŋwibhawalanmiraḥᵒuŕrammā,tiṅka
hehayul̥wiḥ,tansiddhāpunikā,haṅgonpadhananulak·,tikaŋlaratwapati,hĕnebwinhada,noralaṅgĕŋmo
liḥsami.lwiŕbajaṅehuripeniŋrūpa,lanwibhawanesami,slakāwastrasaṅgama,warasehĕntomakjaŋ,hawana
nhidasaŋr̥ṣi.noramanlĕbaŋ,bahanehobaḥsami.hdāhampaḥsoktĕl̥bṅar̥ṣĕpaŋ,ṅlidinkewĕḥriŋsakit· [ 82 ][8181B]
81
,mañujuŕwibhawa,mrihaŋyuṣanepañjaŋ,hĕntoṅgawejĕjĕḥhati.lwiŕmusuḥgnihupas·,toŋhadahaneṅtisi
n·.hidasaŋpaṇdhitatankinawaskĕn·,deniŋrājasaŕppastri,wedhabgogayuṣa,wwaŋśewakeŋśatrumuwaḥ,sami
tanuṅgalamariŋ,hidasaŋpaṇdhita,deniŋyamanĕsinsami.tiṅkahiŋwoŋtuhuglarasĕbĕtlantuwa,ragalawantuwajati,me
ṅĕtriŋpunikā,saṅkanyasaŋpaṇdhita,kamokṣanekamaŕgginin·,hapantodadya,tambanikaŋduhkal̥wiḥ.wantaḥdumu
[8282A]
nantaŋhuriplawanśarira,hawakeṅandĕlaŋhurip·,tuwuḥ-huripsaṅkinya,kraṇayahadahawak·,hilaŋhurip:hawaktankari,
dagiŋpunikā,bar̥ŋmtubar̥ŋmati.palakṣaṇahaluneṅawenaŋhawak·,hapanhawakehamukti,phalanyariwkas·,-
hawaketalinsaṅśara,wiṣayansukāduhkātuwi,kraṇabapa,hapaŋhdabwinnumadi.tuwaḥmulaketotiṅkahe-
dadijanmamkalaneṅawaśawyakti,maswabhawasaṅśara,hdājanimaṅĕmpaḥ,mahāhniŋhikanaŋbuddhi,rumgĕptaŋkamokṣamaŕ [ 83 ][8282B]
82
ggi.rwataŋmaŕggapitrāyandewayaṇa,saŋgrahaṣṭākaŕmmāmaliḥ,saŋmaṅlaraŋpūjā,pañcayajñāᵒuttama,pitrayaṇanekahuṅsi,
saŋnistr̥ĕṣṇā,tyahañakitinragādi.dewayaṇamaŕgganekaŋkinambahan·,punikāwontĕnmaliḥ,saŋñujuŕpitarāyaṇa
,ṅamaŕggyaŋyajñātapa,yamānisamadhimaliḥ,śiṣṭācarabratā,mantukriŋswaŕggal̥wiḥ.wushirikāmatulakmaliḥmañjadma,saṅka
nyahanesdhĕŋpriḥ,tuwaḥsaŋḥyaŋkamokṣan·,pisadyansaŋprajñan·,denetandumadiyamaliḥ,kneŋtuwapatyā,niŕbhaṇahikaŋ
[8383A]
patitis·.kasĕbĕtanhanakehaneŋswaŕggaloka,satlaḥphalaniŋkaŕmmi,ṅawityamasĕlsĕlan·,numadigĕŋkasĕbĕtan·,
ketoriŋsuralokātuwi,riŋbrahmāloka,patĕḥkramanyasami.duhkaniŋjanakemañjanmapunikā,sakeŋswaŕggaṅĕtu
tburi,tandadilempasaŋ,ṅr̥ĕs·r̥sinkaliwat·,saṅkanyamamitaniṅin·,riŋswaŕggāpada,masiḥduhkāprihatin·.riŋswaŕggālo
kaṅarankramanyaduhkā,riŋnrakāmaliḥheki,salwiŕduhkanelintaŋ,yamakiṅkarahanenaṇdha,numadisatoniṣṭātu [ 84 ][8383B]
83
wi,sampilanmadhan·,salwiŕmagahaṅemaliḥ.laṅkuŋsaṅśaradenyahamaḥtimpal·,riŋpitralokahuṅsi,sĕbĕtña
nebdhaklayaḥ,numadijanmaniṣṭa,sbĕtemagantiganti,ketohisiña,r̥sĕp·r̥sĕpaŋdihati.tiṅkahiŋdadiwwaŋpaṅlaraniŋ
duhkā,sdhĕmnĕṅaḥsaṅhyaŋhari,mawtubdhaklayaḥ,sasampunehamaṅan·,smaranemañakitin·,surup:hyaŋᵒaŕkkā,matane
mawtuharip·.maṅkanapwakramanikanaŋsaṅśara,timbaŋhanejalanin·,hdāñaṅśarenhawak·,hapanhawakewantaḥ
[8484A]
,kadhaŋhawakejuga,dadimusuḥhawaketwi.yaniŋtr̥ĕṣṇā,hasiḥhawakeyamāwak·,kamokṣaneyahuṅsi,
hawakedadyākadhaŋ,yaniŋnorāsiḥtr̥ĕṣṇā,hawakemahawaksĕṅit·,tanjaṅkaṅalumbaŕ,hĕntomusuḥhawake
jati.hapanikaŋmanaḥmaṅgawesaṅśara,yanmalaneṅrakĕtin·,pradheyaniŋniŕmmala,tankatamansaṅśara,smarakleṣaneta
nkari,siddhaniŋmokṣaḥ,bhawāŕṇnawāwuskawiṅkiŋ.tuṅgalikātekanaŋśatruṅaranya,siyowĕṅkuŋmakajati,tananasasa [ 85 ][8484B]
manya,śaktiniŋpuṅgaŋhikā,yanpĕṅkĕṅeṅaliputin·,ṅawĕtwaŋhala,dadilakṣaṇatanbĕcik·.saṅkanikaŋmanmusuka
ālawanduhka,sakeŋpuṅguŋmakaŕddhi,pĕṅkuṅesakeŋlobha,kraṇalobhapunikā,sakiŋpĕṅkuŋmaṅawitin·,saṅkansaṅśa
ra,sakiŋpĕṅkuŋṅawiwitin·.hdāhampaḥpdhasaŋnemakraṇā,doṣa,sakiŋlobhayamĕntik·,haṅkarahajñāna,ñapakadi
hakutgĕsnya,magulkwat·twakti,puṅguŋsaṅkanya,punikapinĕḥpuṅgĕlin·.nĕlahaŋpĕṅkuŋmasadhanakaprajñanan·,ṅarantu
[8585A]
turel̥wiḥ,hidasaŋpaṇdhita,prajñantamariŋtatwa,siddhaṅĕntas·woŋlentuwi,bhawāŕṇnawa,masadhanabĕnawi.prahu
kaŋwinaṅundeniŋkaprajñānan·,yaniŋsipĕṅkuŋjati,tansiddhābahanña,hapantanwruhiŋtatwa,hawaknyatankĕntaswryakti,ka
liŋkehlenan·,dadyablogeñakitin·.kadihaṅganiŋluṅhāhadoḥtanparowaŋ,bayaduḥkākapaṅgiḥ,sipuṅguŋ
haneŋrat·,l̥wiḥhaguŋsaṅśaranya,saṅkanyasiprajñan·l̥wiḥ,ṅinakriŋtatwā,sirawiśeṣajati.sipuṅguŋmanaḥnya [ 86 ][8585B]
85
prihatintansaḥ,kālaśatrupinaṅgiḥ,pasaḥriŋkakasihan·,haladenāṅjaranya,noralyanpuṅguṅejati,ma
kakraṇanya,duhkānesatatamalindiḥ.0.pupuḥpaṅkuŕ.kawiṅkiŋhaywāmaṅgalā,manahepuṅguŋgĕmpuŋl̥buŕbhaṣmi,ka
dyaŋpaṇdhemāspuniku,hyaṅlĕbuŕmas·perak·,yaniŋhampaḥwyaktiswemapunpun·,yaniŋtaṅaŕprayatna,sinaḥglishĕma
sebr̥ĕsiḥ.maṅkanahurippunikā,yaniŋkinakṣimaṅdāsucibr̥ĕsiḥ,malaniŋsmaranel̥buŕ,swebr̥ĕsiḥyaniŋhampaḥ,lamun·
[8686A]
pasajā,br̥ĕsiḥñanesinaḥheṅgal·,lamuntiliŋsiddhajati.kadihadyus·,yanupami,yanakdik·dakinñane
sajaglis·,ṅĕbĕgaŋnoratuyu,yandakinedugalan·,yatnāswetuyuḥ,ṅĕbĕgbahansabun·,krodhalobhama
lalwat·,yadin·lwatpakr̥ĕṅin·.sabunpaṅilaṅankrodhā,sitan·r̥ṅör̥ṅĕn·mwaŋkr̥ĕŋmaminĕhin·,smaranehilaŋhipu
n·,saḥniŋprapañcajñana,lobhamohāsantoṣanemanĕmpuŕ,wiṣeyaneśabdharupa,raṣahaṇdhaspaŕṣamaliḥ.ka [ 87 ][8686B]
86
soŕdeniŋwruhiŋtatwā,hanamaliḥmanahiŋṅatihati,hmiṣṭadadhyapinriḥhipun·,tĕtaḥwidhiṅilaṅaŋ,yanwibhawa
,ratnāwastralansaṅu,hlashaliseṅilaṅaŋ,manaḥtoŋhadaṅrakĕtin·.hikaŋtr̥ĕṣṇahasiḥpunika,hilaŋdeniŋniṣi
tatweki,śaśaṇeśiŕṇnāl̥buŕ,manaḥhaṅĕnlanduhkā,noralyan·yoganenāgicalaŋhiku,yanbiṣamaṅr̥ĕtmanaḥ
,pandhitaharanireki.manahekaŋpatiraṣa,halaḥdeniŋkapiwlasan·taruṇi,tr̥ĕṣṇākasoŕdenipun·,saŕ
[8787A]
wwasukaniŋmanaḥ,yandĕmĕnesaŕwwakaŕyyamanĕmpuŕ,jumbuḥhajumeyakalaḥ,denisamyajñanal̥wiḥ.hilaŋparira
ṣeŋmanaḥ,jagatesamipadhasukakahasiḥ,yansmaranetlasrampuŋ,paṅguḥtaŋpramasukā,hilaŋkrodhaśatrunetlaḥnuṅkul·
,yaniŋtr̥ĕṣṇānesubatlaḥ,toŋhadasĕbĕtaŋdihati,swābhawaniŋhindriya,mawiṣayāriŋswagocarasami,katinutakĕn·
puniku,kaŋhinilansaŋpaṇdhita,hanemakraṇal̥lanalanrugahiku,tanmaphaladhaŕmmāsadhana,hikatansiniṅgahaniŋ. [ 88 ][8787B]
87
kaputusannulaksmara,śraṇahadaṅajap·lanaṅĕndihati,hdaṅarasmuwaḥmandulu,sawiṣayaniŋsmara,yaniŋsiddhābanmā
ṅlaraŋpuniku,siddhapunaḥhikaŋsmara,raṣatanhanañakitin·.hapanikaŋsmarāhika,prapañcajñanaṅawijilaŋwyakti,-
yaniŋlumbaŕsatuwuk·,sayanakeḥdadinña,yaniŋhidasaŋ-paṇdhitanenunduŋ,takutsakitlaniŋdoṣa,meṅĕtmariŋta
twal̥wiḥ.paṅlokikanikaŋtatwa,hapaŋprikṣālaṅgĕŋmolahiŋbhumi,hapaŋsantoṣanepaṅguḥ,deniŋlumbraheŋjagat·
[8888A]
,kal̥wihanesaparanbhogakatmu,sagnaḥmaṅgiḥkasukan·,kadiwwaŋmatarumpaḥwyakti.salwiŕhumbiphalawija,riŋpra
thiwimandalasakalwiŕ,satkaniŋslakālan·l̥mbu,striratnalanwastrasami,wwaŋhamrihaŋpuniku,yadindewekyamwahataŋ
,silobhanorañukuwi.sakataḥñakarikiraŋ,dadiheliŋhidariŋtutureki,sakiŋsaŋpaṇdhitañjujuŕ,ka
santoṣaniŋmanaḥ,deniŋwruḥ,hanewentĕntanlaṅgĕŋkukuḥ,salwiŕdmĕnemajalaran·,biṣahmĕdtuŕñakitin·.no [ 89 ][8888B]
88
rahidaṅaṅĕnaṅĕn·,guṇananetlaskabhukti,henaknyalanāyunipun·,salwiŕhanakemolihaŋ,kasampiṅaŋ,
kapinĕḥguṇanipun·,dadihilaŋhaṅĕnipui∅ra,deneniralaṅgĕŋjati.saṅkanlarahapasahā,deniŋha
ṅĕn·riŋguṇalanagĕŋsiḥ,heliŋhanebhuktyāŋsampun·,mtuprihatikasbĕtan·,yanbalikaŋ,halanyadoṣanipun·,
punikāhaṅĕnheliṅaŋ,hasiḥsĕbĕtehilaŋsami.kananikaŋsaŕwwadaya,yanaturuhĕṅsapaŋmakasami,yanmaṅipikāla
[8989A]
punikāṅgawehala,hapanikaŋrajaḥtamahesumaput·,yansaŋwruhiŋsamyājñana,hirikakal̥buŕsami.punikila
raṅanira,saŋmisadhyamametkaŋhayujati,kālawṅihajalumaku,haywātururahina,hdamaṅeliŋhajatĕl̥bsaṅga
mekāhu,hajamanuwukintuwak·,tiṅkaḥrusuḥhdamañaṅid·.hdataraṅratindriya,wentĕnmaliḥṅr̥ĕtkahunhapaŋjati,-
yanorahr̥ĕtpuniku,dgagtekaŋhindriya,ṅusakasik·wiṣayaneduṣṭalaṅkuŋ,dadinñamapuwarahala,sinaḥma [ 90 ][8989B]
89
ṅgaḥduhkāsahi.yanulurinpaṅaweśanña,wiṣayanikaŋhindriyanesami,ndatanhanapar̥gipun·,maṅdoḥha
maṅguḥsadhya,lwiŕhayam·,masayubanriŋlawatipun·,kalaniŋhisikĕpṅindaŋ,joḥparasukapinaṅgiḥ.tanuwusante-
kaŋsmarā,yadinwehinsakitanetuwukin·,sayanulurinyamahuṅjuk·,kadigniyanupama,t∅turwinlĕṅis·,
sumaṅkindilaḥmurub·,maṅkanatahikaŋsmarā,bcikñanehr̥ĕtpiñcatin·.sakatahiŋkasmaran·,stripunika
[9090A]
ṅawepapāpiniḥl̥wiḥ,hapaniŋkadadenipun·,saṅkaniŋsaŕwwahala,makawinankasampiṅaŋstrihiku,tankaha
ṅĕnaṅĕnriŋmanaḥ,hantuksaŋᵒuttamal̥wiḥ.solaḥbcikbiṣahobaḥ,dadakawon·kraṇanñanesakiŋstri,lankriyahu
payanipun·,guṇakayāpripaṅan·,saṅkanprahatisakeŋstripuniku,saṅkanhĕdāmanĕl̥baŋ,dmĕnemaṅamoŋragi.ha
ṅĕnadr̥ĕṣtanpantara,senduŋryut·lanikaŋmr̥ĕtyumaliḥ,taŋpatilangĕnimurub·,taŋhupaskalakutha,wadawaŋnala,gni [ 91 ][9090B]
90
hulukudahiku,magnaḥriŋdasaŕpatala,saŋwyalakataramaliḥ.taŋlandĕpiŋkwakwa,hanamaliḥtekaŋprakupitagni
,sakataḥñanepuniku,biliḥpinaliḥtuṅgal·,yatumurun·,stripanadyanipun·,maṅkanasinaṅgĕhaŋtatwa,saṅkana
latekaŋstri.kramantekaŋstripuniku,puiprentatlaskasiḥmatanyahahakamanis·,liŋnikaŋsaŋsampunwruḥ,talidaduŋpunika
,sakṣatpĕñcaŕ,muriŋtokal·lwiŕhipun·,papretahanmaṅĕjuk:hulam·,yaniŋkrañjaŋpaṅuruŋkdis·.toŋhadaha
[9191A]
nehimpasiña,deniŋstritanpiniliḥwaṅśāmaliḥ,lawantwabajaŋhipun·,bagusbocoktantulak·,hasalmu
ni,toŋhadanemawantun·,kalanirakasmaran·,mamayutanbiṣakriḥ.kramaniŋstriduracara,tusiŋbiṣāñĕkĕpaŋmuñi
nepiṅit·,panriŋmanaḥnyatanpatuḥ,katon·jriḥyanriŋsomaḥ,deniŋnora,ṅaduhadaṅujukujuk·,banta
kutemakraṇa,lankaparibhawamaliḥ.saṅhyaŋᵒajipakaŕyyanida,bhagawanśukrālawanwrahaspati,makakaliḥhemantuhu [ 92 ][9191B]
91
,siddhabiṣabanebyaṣa,sahisahihapaŋyatnasatuhu,yaniŋstrimanaḥnira,norañakitinpunikā,
kaweśaswabhapeŋstri.tankaprasiddhakabiṣanña,yadinipun·prayatnasahisahi,saṅkankr̥ĕŋṅr̥ĕtahulun·,kenkena
ṅakapohyu,hantuk:hipun·,saŋprasiddhasampun·,hanemaṅambĕlaŋpunika,kewĕḥbanṅraṣadihati.saṅhyaŋhagni
norawanĕḥ,bhaṣmitarusatumuwuḥriŋbhumi,makināgĕŋādilaḥmurub·,miwaḥtekaŋsāgara,norapar̥g·,salwiŕ
[9292A]
bañukahinum·,mr̥ĕtyumaṅansaŕwwābhawa,stritanwanĕḥsaṅgami.ndatantĕlasbantuturaŋ,doṣaniŋstriyan·kr̥ĕŋṅawi
laṅin·,yadinwoŋmalidhaḥsyu,mahumuŕsatustiban·,noratlas·,banmaṅituŋdoṣanipun·,haywañambutkaŕyya
n·,hulicĕrikkayaŋmati.pratiṅkahiŋstriṅaran·,samalawanriŋhagnirūpajanmi,miñakpadhanirajalu,hasalnĕsĕ
kdĕkdĕkbuyaŕ,liṅluŋpaliŋ,ketopaṅaweṣanipun·,yaniŋpagĕḥtankaweśa,rahayunejatipaṅgiḥ.tikaŋstrika [ 93 ][9292B]
tatwanira,mawak·krodhabañcanasuṅlapmaliḥ,lawanwatĕkkimburu,saṅkanyakahijohaŋ,holiḥhidasaŋpa
ṇdhitahaneputus·,samalawanmĕdyabibetṣa,hapañcampuŕcamaḥwyakti.kramaniŋstripunikā,maṅgawehalala
ralanprihatin·,saŕwwakaŕyyadadihuruŋ,ketowantaḥpwaranña,saṅkaneliŋ,hidasaŋpaṇdhitaputus·,prayatnata
ṅaŕmarabya,hakeḥñuklābrahmacari.hawakniŋstribañuhawaŋ,lintaŋbibatṣākararameḥwyakti,haywahaŕṣajnĕŋ
[9393A]
ksalulut·,patutpinĕḥtuŕhĕjohaŋ,deniŋhipun·,maṅgawebuduḥhulaṅun·,dadir̥r̥dpunaḥmakjaŋ,dmĕ
netunkaspiyĕrin·.maṅkeriŋmānuṣāloka,saŋpaṇdhitāhidawicakṣaṇal̥wiḥ,norahanadinahayunrus·,ki
nawaśapunikā,kaparibhawa,deniŋstripuniku,kulit·sasumitikidhaŋ,makapramananyajati.titṅahiŋkulitpunika
,hanakaninmĕṅataŕknaŋwaraswyakti,pinakahambaḥhipun·,putrakalawanikaŋraḥ,hibĕkariṅĕt·,lankaŋsaŕwwal̥tuḥ, [ 94 ][9393B]
93
mawinanhulaṅunriŋrat·,dadiyabuṅĕŋbuduḥpaliŋ.tikanaŋkaninpunikā,sinuhunsarisarinoratr̥ĕbis·,piṅgiŕ
ñanendatanrubuḥ,haneŋjronorakna,kaliḥhikā,kaŋhanuhunsatuhu,duŕbalākaśaktyanilaŋ,kasugyane
tlassami.taŋkaninlintaŋwibhatya,ṅamĕdhalaŋlwiŕmalanśarīrasami,kawaraṇandeniŋhipun·,kalamaŕwudhuklwatlwat·,yamuhara,
tr̥ĕṣṇālulut:hulaṅun·,kalintaŋpamañcananira,haṅobiṅsun·ṅr̥ĕseŋhati.saṅkanyahĕjoḥhĕjohaŋ,hikaŋstrihu
[9494A]
jaŕnyapaŋtanpiragi,pabisiknyahdārinuṅu,rūpanyadaṅiṅĕtaŋ,makamiwaḥ,pamudaŋligāhiku,ntomakjaŋhamaṅun·
smara,pinĕḥpinĕḥsambilmaklid·.hdatwarayatnātaṅaŕ,hilāhilāmakaronguyuṅewĕrin·,ñamapanaklawanibu,hapanhagli
sṅaweṣa,smaranedadil̥litahahulaṅun·,yadyanidasaŋpaṇdhita,kaŕṣaṇadeniŋpuniki.kadihagniyanupama,jroniŋtarutla
sgĕsĕŋdenyasami,puñatkaniŋhakaḥhipun·,yanrakĕtaŋragadweṣa,dhaŕmmāᵒaŕtha,lankamokṣanel̥buŕ,kasmaranewya [ 95 ][9494B]
94
ktimolaḥ,noralaṅgĕŋtuŕñakitin·.0.tĕmbaŋsinom·.parasinomeheliṅaŋ,tutureriŋhajĕŋgulik·
,hapaŋhdakadhuŋkaliwat·,smaranengulnalinin·,saŋñiddhayaŋṅimpasin·,riŋbrahmapadayamantuk·,dahatiŋpramasukā,
takneŋtwalaratwapati,haranipun·,niŕwwanapadhapunika.punikidabdab·paŋsiddhā,smaranesaratpuṅgĕlin·,la
nkrodhaneyapadĕmaŋ,pinĕḥpiyĕŕsahisahi,hanesalaḥmiwaḥyukti,halahayunikaŋwuwus·,yaniŋsubaparasiddha,maŕgga
[9595A]
saṅhātan·ṅlaranin·,yakawuwus·,ragamuŕkkaṅaranira.wentĕn·r̥kehikaŋjanma,tanjĕlap·yamaṅgawepliḥ,miwaḥ
tanṅaraṣasalaḥ,hyatanpatutdukahin·,sakiŋtambĕtbiṣaḥpliḥ,miwaḥsakiŋhampaḥhipun·,saṅkanpinĕḥjaṅkayaŋ,hiwaŋ
patūtemamuñi,hdabaslahut·,muñinemakadadoṣa.yaniŋwwaŋkwaśeŋraga,ragaṅaranhyunyamariŋ,sakañcanikaŋwi
ṣaya,daditakamapuniki,kamaṅaran·hyunmariŋ,cumbanariŋhanakluḥ,yaniŋkarakĕttaŋmanaḥ,haclāṅaranhyunyamariŋ, [ 96 ][9595B]
95
wiśeṣatuhu,hiccāṅawĕtwaŋkatr̥ĕṣṇan·.tr̥ĕṣṇaneṅadakaŋhala,mapwaragdĕglanawdi,dmĕnñaneriŋtandhaŕmma,jĕjĕḥdadyā
papapaṅgiḥ,yantr̥ĕṣṇaneṅĕlilit·,kahuyĕŋtuŕsalaḥsĕṅguḥ,nĕsĕkinsaŕwwabhoga,katonṅĕñudĕñudinati,kadiwdhu
s·,baratbĕharitdotriŋpadhaŋ.hanomginantiniŋtwā,ketopdhumekatampi,hanewarasdadihalara,sapunikatikaŋhuri
p·,mĕsĕḥyadadimati,pitr̥ĕṣṇanenorakantun·,yanmatimiluhilaŋ,hapanpĕdhumsaŋhyaŋwidhi,halahayu,hanehana
[9696A]
norahyā.katonjanmātikaŋtwa,gigihogelsubagañjiḥ,rambutrurutlashuban·,karitr̥ĕṣṇāmareŋhurip·,
tkenkasugyanmaliḥ,norar̥r̥dkarikukuḥ,saŋhagĕŋtr̥ĕṣṇānira,norasiddhābanṅĕbĕkin·,kadilahut·,tusiŋtahen·
bĕkmalwab·.kawitr̥ĕṣṇānehagĕṅiŋ,kasukanemaṅajakin·,kadil̥mbuyanupama,hawaklawantanduksahiḥ,ṅañcanagĕŋha
wakisampi,sayanpañjaŋtandukipun·,maṅkanatekaŋtr̥ĕṣṇā,dimĕntĕkeyapuṅgĕlin·,hapanipun·,maphalayapapanraka. [ 97 ][9696B]
96
norabinahikaŋtr̥ĕṣṇā,riŋhistrikasmalasahiḥ,lakinirakinawaśa,makonahulaḥtanyukti,heraŋkimudemaliḥ,
,samalawanikaŋhibu,biṣaṅlemekinulaḥsalaḥ,sanehĕl̥knetlassami,yahamurug·,husapgamamwaŋśaśaṇa.hisi
nñatr̥ĕṣṇāpunikā,halaṅaweśasayĕkti,maṅkanādatuṅkasapraŋ,halanambĕk·tribwaneki,sakeŋtr̥ĕṣṇāmanadi,saŋsi
ddhāmgatpuniku,dadinñatanmawĕr̥,tandaridramiwaḥsugiḥ,jatinipun·,galaŋnorakasĕbĕtan·.dijāhnuhadaka
[9797A]
tr̥ĕṣṇan·,yanamuntobannuturin·,hadahanetanpahawak·,riŋhawak·l̥kĕtmakilit·,palasaŋyanoradadi,hi
nlogdahatiŋhewuḥ,niṅgalaŋsakeŋhawak·,l̥kĕtrakĕt·norahiṅsiŕ,ndatanmilu,yadinśiŕṇnātaŋśarira.laṅkuŋ
mewĕḥtaŋśarira,krakĕtan·yapuniki,laradhirakahambahaŋ,ketoyaniŋkrakĕtdadi,sitr̥ĕṣṇākaŋpapasiḥ,yasiddhaniṅgalaŋ
hiku,dadyasiddhakaŕyyanta,sukal̥wiḥkaŋpunaṅgiḥ,tuŕrahayu,sakālakatkanniṣkala.sukaniŋpañcawiṣeya,riŋmaŕttyalo [ 98 ][9797B]
kakabhukti,lanmaliḥriŋsuraloka,kasukanemakakaliḥ,haṅkĕpdadyaŋhasiki,yaniŋtimbaŋbobot:hipun·,
lawantekanaŋsukā,haneniṅgalatr̥ĕṣṇāwyakti,wr̥ĕtnyalaṅkuŋ,howantraṣṇākṣayasuka.sakeŋkatr̥ĕṣṇanpunika,lobha
nidhĕpeyamĕntik·,tumuwuḥhikaŋkalobhan·,mtubuddhipapātansipi,yandhaŕmmahanekaheṣṭi,noradhaŕmmadadi
nipun·,hanemapaladuhka,naṅhiŋhawaknyahamukti,larasuṅsut·,matihidupkasaṅśaran·.hikaŋkalobhanpu
[9898A]
nikā,humaḥpadunuṅanikiŋ,saŕwwapapanehirika,hapanikaŋlabdhamaliḥ,kalobhaneñaputin·,sinaḥpapā
hulaḥhipun·,dadyanñatanśantoṣa,hamaṅguḥlaraprihati,sayanmawuwuḥ,paṅawaśaniŋhindriya.lobhaṅaweśa
hindriyā,kaprajñaṇanetankari,miwaḥsalwiŕnikaŋśāstra,paṅawruhehilaŋsami,kadikramaniŋᵒaji,norasiddhipha-
lanipun·,punaḥr̥r̥dmakjaŋ,hasiŋdĕsĕkmaṅalahin·,samitakut·,risaŋlobhadrowaka.prabhawanikaŋkalobha [ 99 ][9898B]
98
n·,yanmakaŕyyaguŋprihati,dipolihemanimtĕmaŋ,mawĕwĕḥtikaŋprihati,tahutkenṅĕlaḥpipis·,bdoho
shiriwtunipun·,maṅgawedhayahupayā,yaniŋhipun·nlasaŋpipis·,lintaŋsiṅsut·,pititwimaṅgoᵒupākara.na
pimaliḥyaniŋtlas·,saṅkaniŋjañjinyamiskin·,kalintaŋbanyamaṅĕnaŋ,raṣañamatuŋtuŋpati,dagiŋjinaḥpuniki,daha
tiŋkaśmalanipun·,hapaniŋhupakaya,poliḥsakeŋmañakitin·,ṅgawesuṅsut·,saṅkanmaphalamaṅkana.
[9999A]
wantĕniŋᵒaŕthapunikā,tuyuḥbanñamaṅgawenin·,disugihehawtubeddha,hulaṅunyahampaḥdadi,mawastutlassami,mā
sĕlsĕlanlintaŋsuṅsut·,meliŋtuyuḥkñĕlmakaŕyya,toŋhadamr̥ĕttayaŋjani,saṅkanipun·,riŋwiwekahajalupa.hi
dhĕpsaŋsugiḥpunikā,jĕjĕḥtaṅaŕsahisahi,riŋmaliŋmiwaḥsaŋnātha,riŋbrayalawanāgni,kadisalwiŕniŋmahurip·,takutmariŋ
saṅhyaŋmr̥ĕtyu,tansaḥjĕjĕḥsaṅśaya,manaḥñaneribut·sahi,yansaŋwruḥ,lyaŋgalaŋtanpahamĕṅan·.saŋsugiḥpunikā [ 100 ][9999B]
99
sama,lawanpakṣir̥ŋr̥ŋdagiŋ,jĕjĕḥkewĕḥsaparanñā,yaniŋ,noṅosmariŋlaṅit·,yatakutmariŋpakṣi,riŋl̥maḥtaku
triŋhasu,yaniŋmagnaḥriŋtoya,hikansanekajrihin·,sugiḥsuṅsut·,saparananmusaṅśaya.0.tĕmbaŋdhaŋdhaŋ.śabdha
halustuhumanis·,dwaniŋmolaḥtikaŋsaŕwwabhawa,saḥsakeŋpakumsulane,hinakpapasaḥhipun·,lawanikaŋśariraneki
,hikaŋhuripmaṅkana,sinaḥpacaŋlampus·,mawinansaŋyogiyoga,wruhasirariŋtanlaṅgĕṅiŋhanahiki,mwaŋtanhananiŋla
[100100A]
ṅgĕŋ.hĕṅken·kraṇañandaŋsr̥ĕkamriḥ,ṅuṅsyaŋkawibhawanpunika,hapantanlaṅgĕŋhanane,hapaprihaŋsatuhu,sapāhikaŋmamriḥ
sajati,kenkenbanñamamrihaŋ,sanemādanpatut·,tiṅkahedadimānuṣa,maṅdendatansalaḥsurup·,mariŋmaŕggi,
reḥtandadibalikaŋ.hapanhanawwaŋhumakṣahurip·,matihapraŋhdotnyariŋwibhawa.maṅun·heśwaŕyyādi,yaṅaranbiṣa
ṅodag·,humaḥdoṣahiku,hapanikanoralaṅgĕŋ,tanwuruŋṅgaweṅgawemanaḥwikaradi,maṅkanaraŋheśwaŕyya,tatiga [ 101 ][100100B]
100
kraṇanhampahedadi,mawastusipuṅguŋkalilitan·,stribhogalaneśwaŕyya,sapatĕl̥biŋpuniku,yataṅarantanwruḥriŋrat·,
tuwi,wwaŋhaturuwaluyā,tanwruhiŋhalahayu,ndatanwentĕntatimbaṅan·,binakaŋprajñanwiweka,tatatiti,saṅkaniralu
puta.hikaŋwibhawalawan·srimaliḥ,maramunduŕkalis·kadihombak·,hasiŋhasiŋjnĕktĕl̥be,yadyanhidasaŋwiku,yanmadhana
samāmariŋ,mawehapasayuban·,mariŋtutukipun·,saŋwyalasaŕppapunikā,ndikapan·,sukanetanmapwarasakit·,
[101101A]
saṅkanyatimbaŋpdasaŋ.hajabiṅuŋlankaliwatṅaliḥ,kawibhawanpanawakenarima,mapwarakasukĕrane,tandadihaṅgon·
saṅu,lanbĕkĕlaŋlannuluṅin·,kālaniŋpanamaya,pamañcutiŋrawuḥ,sakiŋsaṅhyaŋwidhiwaṣa,hirikalakṣaṇanenampipa
siliḥ,saputudhuḥhiriṅaŋ.lacurepunikalintaŋsaṅsiḥ,mĕsĕhaŋṅalawankaratonpunika,deniŋsaṅadr̥ĕwelakṣmi
ne,byaparahibahiŋkahyun·,ṅhiŋsaŋtyagamanĕsindiri,yalacuŕkatiwasan·,lintaŋsukatinmu,pansatatahalaŋhapa [ 102 ][101101B]
dhaŋ,tanhanasaṅśayamareŋhati,ᵒuttamanekalintaŋ.hapansakatahiŋwwaŋṅasusuigiḥ,sahananiŋsaŋprajñan·riŋnaya,pu
nikatasakañcane,norahanatanpakewĕḥ,maṅkākraṇanirasujati,saṅkanidasaŋmeṅĕt·,niṅgalaŋpuniku,hi
kaŋṅaŕṣamiwaḥkleṣa,kaŋtinujusukanenuṅgaliŋbuddhi,sanetanpajalaran·.sukaduhkanesaṅkaniŋhati,hupamakāla
saŋprabhuluṅhā,sahāsahupacarane,woŋjropuriṅaruṅu,wentĕnsanemapaṅĕnansdiḥ,deneyamasayaṅaŋ,
[102102A]
wentĕnmaliḥhipun·,dahatsukamanaḥñane,deniŋhipunkasakitankapanĕsan·,sakiŋmanaḥwtubeddha.punikiwentĕn·
syosmaliḥ,saŋmeṅĕtriŋbacakanetiga,lwiŕkamewĕhanaŕthane,kadaṅananhilacuŕ,sbĕteṅĕmpupomahanmaliḥ,pi
nĕḥtimbaŋraṣayaŋ,hĕntomakatatlu,saŋyatnamaṅunakarā,tuŕhuniŋmasaŋsurudaŋ,mareŋhati,wyaktinorakabhaṣṭā.hda
maṅewĕhaŋsalwiriŋhiṅapti,hapankewĕhehaguŋhalanya,kadihul̥dtiṅkaḥñane,ṅgawehumaḥhuruŋ,bankewĕ [ 103 ][102102B]
109
hasaṅkan·ṅraris·,mayaśamaputawak·,yanrakĕtsiḥlulut·,haptinyamareŋmanaḥ,salampaḥlakusatatanandaŋ
prihati,lilālagawanemlaḥ.hapaniŋsiḥmulaniŋprihati,hikaŋsiḥṅr̥ĕtaŋmĕdṅĕdnĕkĕkaŋ,kadadyanikaŋsbĕte,krakĕ
taniŋsiḥsalulut·,risakur̥n·hanaklanrabi,tanuruŋnmupakewĕḥ,sapamaŕgginipun·,tanbinriŋgajaḥtwā,riŋhĕndu
tekal̥butandadimataṅi,maṅkanapadhanira.wyaktiniŋsiḥhaputralanrabi,samariŋhupasemandiṅaran·,śaktita
[103103A]
nhanatambane,sapakaknanpuniku,saṅśarasbĕt:hulaṅun·sdiḥ,paliŋl̥ṅĕdmidĕran·,pasasañjanipun·,hapaniŋsiḥmamwe
ntaḥ,ketodadihanesayaŋnṅañcanruṅil·,masiḥpacaŋnmuduhkā,sadhanikaŋhamgatniŋhasiḥ,mariŋhanaklanrabi
punika,tirunankramanhul̥de,kaŋwturiŋdewekipun·,tiniṅśalnorakaŋkĕnin·,naṅhiŋsanesyosan·,ṅa
ṅkĕnandenipun·,hapanpatĕḥsamabaṅśā,deniŋmanaḥwastuniŋkawonlanbĕcik·,yaniŋsalaḥbanṅĕmban·.sa [ 104 ][103103B]
103
keŋhasiḥkraṇabhayapaṅgiḥ.punikāhĕṅgonlaraduhkā,yaniŋtiṅgalaŋhasihe,pramasukakapaṅguḥ,haywāṅaṅĕn·
tgalkadhaŋwaŕggi,kamikṣanesadhyayaŋ,hdamanuṅgulampus·,pacaŋmlajahinkamokṣan·,hulijanihapaŋtatas·pda
sjati,yaniŋpliḥtantulak·.0.puput·.0.babonlontaŕhikidrawenhigdhepasĕk·,sakiŋtiṣṭawaŕggapa
sĕk·,deśatiṣṭā.0.kasinaṅgĕḥgaguritandhaŕmmawiśeṣa.0.puputsinuratmandhun·,riŋrahina,bu,ᵒu
[104104A]
waradukut·,thithi,taŋ,piŋ,3,śaśiḥkapitu,raḥ,1,tĕŋ,1,hīśakā,1911.taṅgalmaśehi,taṅgal·,3,ja
nuhari,1990.0.sinurat:hiliḥsaŋṅapanlaḥ,hiktutsĕṅod·,sakiŋdeśapidpidkaleŕdawuḥmaŕgga,waŕggapasĕk·,
kadeśahanpidpid·,kacamatanhabaŋ,kabupatenkaraṅhasĕm·.0.ᵒithigaguritandhaŕmmāwiśeṣa.0..0.