Cebur nuju daging

Uahan sané mangkin

Cingakin uahan sané mangkin saking wikiné ring kaca puniki.

Opsi uahan sané mangkin Sinahang 50 | 100 | 250 | 500 uahan sané untat ring 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dina sané lintang
Engkebang sang anganggé madaptar | Engkebang sang anganggé tan kauningin | Engkebang uahan titiang | Sinahang bot | Engkebang uahan alit | Sinahang kategorisasi kaca | Sinahang Wikidata
Édéngang uahan anyar saking 01.51, 22 Juni 2024
 
Lis ancengan:
D
Uahan Wikidata
A
Uahan puniki ngardi kaca anyar (taler cingak bacakan kaca anyar)
a
Punika uahan alit
b
Uahan puniki kalaksanayang antuk bot
(±123)
Agengnyané kacané kauahin akéhnyané bita
Kaca sané kaawasin ajebos

21 Juni 2024

20 Juni 2024

  • binababad A Kaca:Bali-lontar-babad-arya-sidemen-300ppi.pdf/12 23.15 +1.434Saktu Maharani pabligbagan pituut(→‎Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "᭑᭑᭞ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦᬶᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬸᬲ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬲᬶᬭᬶᬂᬪᬸᬫᬶᬩᬮᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬵᬕᬩᬲᬸᬓᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬳᬤᬶᬚᬸᬭᬸᬲᬧᬸᬄ᭞ᬫᬧᬦ᭄ᬮᬮᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬮᬳᬢ᭄ᬫᬚᬦᬶᬭ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃ᭢<br> ᬤᬱᬓᬸᬭᬂᬧᬢᬶ᭞ᬧᬢᬶᬍᬯᬶᬳᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞...") Cihna: Tan kauji-wacén
  • binababad A Kaca:Bali-lontar-babad-arya-sidemen-300ppi.pdf/11 10.22 +2.819Saktu Maharani pabligbagan pituut(→‎Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "᭑᭐᭞ᬭᬸᬫᬢᬸᬃᬫ᭄ᬧᬸᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬭᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬵᬕᬩᬲᬸᬓᬶᬄ᭞ᬮᬶᬗᬶᬭ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬗᬢᬸᬭᬦᬳᬢ᭄ᬫᬚᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾ᭞ᬳᬦ᭄ᬳᬤᬶᬚᬸᬭᬸᬲᬧᬸᬄ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬦᬸᬦᬲ᭄ᬓᬸᬕ᭄ᬭᬮ᭞ᬧᬵᬫ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬭᬶ<br> ᬧᬵᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬗ᭄᭟᭐᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳ᭄ᬬᬦ᭄ᬫ᭄ᬧᬸ...") Cihna: Tan kauji-wacén

18 Juni 2024

  • binababad A Kaca:Bali-lontar-babad-arya-sidemen-300ppi.pdf/10 23.41 +1.467Saktu Maharani pabligbagan pituut(→‎Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "ᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬶᬗᬶᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬳᬢᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬭᬶᬂᬫᬹᬤ᭄ᬥᬚᬸᬕᬳᬸᬢ᭄ᬕᬦ᭄ᬬᬯᭂᬦᬂ᭞ᬲᬸᬫᬳᬸᬃᬲᬦᬵᬕᬩᬲᬸᬓᬶᬄ᭞ᬢᬸᬦᬸᬫᬗ᭄ᬓᬦᬲᬳ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬳᬸᬲᬭᬲᬳ᭄ᬬᬂᬲᬫᬦ᭄ᬢᬲ᭞ᬲᬸᬫᬳᬸᬫ᭄ᬧᬸ<br> ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬦᬸᬲ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳ...") Cihna: Tan kauji-wacén