Nemoe Karma/Ngrorod

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Nemoe Karma  (1931)  oleh I Wayan Gobiah
Ngrorod

[ 18 ]maka kalih. Pianak koealonipoené leket pisan mamémé ring ipoen, sakadi mamémé roepaka solahipoené, sawirèh Mèn Tirta oening pisan ngaloemin toer ngapènin manah anak alit. Samaliha ipoen darma toer dana ring alit-alit.


NGROROD.


Ri kalaning bangoenipoené ngedas raina, satata pianakipoené maka kalih ngriinin ngendjitin damar, toemoeli kadoendoen raramanipoené maka kalih. Asapoenika moenggoehing ganganipoené anaké alit-alit maka kalih. Inggih jèn sawatarajang titiang, wènten inab waoe asasih soewènipoené njakitin déwek asapoenika, matamboen antoek ipoen batinipoené waoe selaé ringgit. Raris wenten gatra, reké patjang wènten kakletjan trang ring Pedoengan. Kénginan Mèn Tirta tragia pisan ring padagangan sawirèh nagenin pisan ipoen patjang madolan. Sané djoemah taler tan lali ipoen nragiain, njangklibang ring saroené pisan, sawirèh ipoen sampoen oening ring prah anak moeaninnjané. Mangdé sampoenang né moeani ngimoer, taler sampoen kagelarin kalih ringgit. Sampoen ri kalaning nedeng ramèn kakletjané. Pan Soedana tan keni malih tinda ipoen antoek né loeh, poepoet pianakipoené maka kalih, intjoeh ngajahin mèmènipoené. Tan kotjap indik Pan Soedanané makakletjan, tjrita mangkin ring oewoesan kakletjan, toer aneké mablandja sampoen telas, kénginan doek poenika sampoen wengi, Pan Soedana dèrèng da raoeh nampekin sané loeh, patjang ngrombo makta prabot boedal. Jadiapin ipoen Mèn Tirta liat-liat toer brangti ring manah, sinamian poenika tan wènten pikenohipoen. Mapamoepoet tan lian Mèn Tirta nèwèk ngadjang saprabotipoené sami, pianakipoené sareng kalih ngenahin, sakarin sané kaboeat antock Mén Tirta poenika. Sasampoené poepoet makakadjang, sampoen wengi, Mèn Tirta djoemah taler njantos-njantos sané moeani, sawirèh Mèn Tirta ngaat oening, asapoenapi indik makaon polihipoené ring kakletjan. Ngantos sampoen poepoet ipoen ngawilang djinah olih-olihnjané madolan. toer sampoen tengah wengi, taler Pan Soedana dèrèng raoeh. Sawirèh kalintang oonipoené, saoewoesan matamped-tamped, ngraris ipoen masaré. Bèndjangné ngedas raina bangoen ipoen Mèn Tirta maratengan, toer sampoen poepoet antoek ipoen [ 19 ]ri kalaning tatas semeng pisan, moenggoehing koerenanipoené, Pan Soedana, taler déréng da raoeh, nanging ipoen Mèn Tirta ngraris kéwanten katenten madolan. Ring oewoesan ipoené madolan, saraoehnjané djoemah, raris ipoen ngenahang djinah olih-olihnjané madolan ping kalih, santoekan waoe ipoen polih njiloerang antoek salaka. Waoe ipoen raoeh ring genah diinahé, makadi tindjak koedané ipoen engsek mablengek, ngantos djinahé sané gamel ipoen oeloeng makrengswang. Doeaning asapoenika, santoekan kambenipoené sané petjak kaanggén njoesoenin djinahé, telas mabrarakan. Jan tan sgearan djin sané oeloeng ngesiabang sakadi mainget ipoen, mèh djantos soewé ipoen kantoen matjeeng, ngalawan pajoek genah wastrané kalih djinah poenika. Ring sampoen ipoen éling ring sikian, raris ipoen ngagéang noeréksa, dapetang ipoen kedas ning djinahé, tan kantoen magantoelan angan abidang. Dados tan masa ipoen ing tojan paningalannjané tèmboh mrabas, kabanda antoek sedih manahipoené kitjalan. Nanging ké sawiréh ipoen djadma mapapineh pandjang, gelis ipoen ngalilajang sedih manahipoené, pramangkin ipoen mamargi ngrereh gatra, njamping-njampingin ring pisaganipoené, sané pateh pambekané kadi ipoen babotoh. Kénginan polih ipoen gatra trang, koerenanipoené reké ngambil. Doeaning pisaganipoené oening ring Pan Soedana sané ngambil, sawirèh ipoen polih katoetoerin, kandoegi Pan Soedana kagoejonin, antoeké ngambil djinah betèn wastra kalih tapih koerenannjané. Kaping kalih kadartajang indik Pan Soedanané akèh kaon, toer akèh nganggap ring kakletjan. Jan sawatahang wènten reké tigang atak ringgit, sadjawining djinahé olih ipoen ngalengit. Saolihé ipoen Mèn Tirta gatra trang. sakadi kotjapé baoe, kadadosan matambeh-tambeh kérangan manahipoené, toemoeli njroet-tjoet boedal, oon matjepol rasa tan pabajoe, mangenang sapriindik dèwèkipoené. Saraoehnjané djoemah, djag negak ipoen engsek mapangsegan, tan sah ngrerehin papineh, asapoenapi antoek ipoen madaja mangkin, sawirèh moeaninipoené tan da raoeh beedal, toer itjal ipoené tan da lian, antoek malaibin oetang. Pampepoet papinehipoen patjang magingsir ka oemah palekadannjané santoekan adjrih pisan ipoen nèwèk toer ngadjak anak alit-alit, jan ring asapoenapa-sapoenapiné, mangdé wènten taler awèh ipoen, Gelising tjrita boedal reké ipoen sampoen, ka oemah