Kaca:Nemoe Karma.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

19

ri kalaning tatas semeng pisan, moenggoehing koerenanipoené, Pan Soedana, taler déréng da raoeh, nanging ipoen Mèn Tirta ngraris kéwanten katenten madolan. Ring oewoesan ipoené madolan, saraoehnjané djoemah, raris ipoen ngenahang djinah olih-olihnjané madolan ping kalih, santoekan waoe ipoen polih njiloerang antoek salaka. Waoe ipoen raoeh ring genah diinahé, makadi tindjak koedané ipoen engsek mablengek, ngantos djinahé sané gamel ipoen oeloeng makrengswang. Doeaning asapoenika, santoekan kambenipoené sané petjak kaanggén njoesoenin djinahé, telas mabrarakan. Jan tan sgearan djin sané oeloeng ngesiabang sakadi mainget ipoen, mèh djantos soewé ipoen kantoen matjeeng, ngalawan pajoek genah wastrané kalih djinah poenika. Ring sampoen ipoen éling ring sikian, raris ipoen ngagéang noeréksa, dapetang ipoen kedas ning djinahé, tan kantoen magantoelan angan abidang. Dados tan masa ipoen ing tojan paningalannjané tèmboh mrabas, kabanda antoek sedih manahipoené kitjalan. Nanging ké sawiréh ipoen djadma mapapineh pandjang, gelis ipoen ngalilajang sedih manahipoené, pramangkin ipoen mamargi ngrereh gatra, njamping-njampingin ring pisaganipoené, sané pateh pambekané kadi ipoen babotoh. Kénginan polih ipoen gatra trang, koerenanipoené reké ngambil. Doeaning pisaganipoené oening ring Pan Soedana sané ngambil, sawirèh ipoen polih katoetoerin, kandoegi Pan Soedana kagoejonin, antoeké ngambil djinah betèn wastra kalih tapih koerenannjané. Kaping kalih kadartajang indik Pan Soedanané akèh kaon, toer akèh nganggap ring kakletjan. Jan sawatahang wènten reké tigang atak ringgit, sadjawining djinahé olih ipoen ngalengit. Saolihé ipoen Mèn Tirta gatra trang. sakadi kotjapé baoe, kadadosan matambeh-tambeh kérangan manahipoené, toemoeli njroet-tjoet boedal, oon matjepol rasa tan pabajoe, mangenang sapriindik dèwèkipoené. Saraoehnjané djoemah, djag negak ipoen engsek mapangsegan, tan sah ngrerehin papineh, asapoenapi antoek ipoen madaja mangkin, sawirèh moeaninipoené tan da raoeh beedal, toer itjal ipoené tan da lian, antoek malaibin oetang. Pampepoet papinehipoen patjang magingsir ka oemah palekadannjané santoekan adjrih pisan ipoen nèwèk toer ngadjak anak alit-alit, jan ring asapoenapa-sapoenapiné, mangdé wènten taler awèh ipoen, Gelising tjrita boedal reké ipoen sampoen, ka oemah