Kaca:Nemoe Karma.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

6

ge, reoeh ring djinah. Poenika kewanten kanggen gagadoehan antoek Pan Soedana, ja ke wengi nadian raina. Wireh sasoewene solah Pan Soedana sapoenika, kenginan wawoeh pisan raraman Ni Made Poernine raoeh ring Ni Made Poerni, sakadi anak manjama silih kodag. Nanging ke Ni Made Poerni tangar pisan ipoen ring dewek, sawireh krasan antoek ipoen boedin Pan Soedanane sapoenika. Poenika ke awinan ipoen njoemingkinang plapanne. naboehang moenji, maliat jadiapin masolah, mangde sampoen Pan Soedana ngantos salah parna, njenggoehang dewekne makeneh demen ring Pan Soedana. Samaliha saking toeoe pisan Ni Made Poerni tan madrebe manah goenggih, saantoekansampoen kapineh antoek ipoen tegale maboedi toja, anak prah sapoenika. akehan sane sapoenika, makakawiaktianipoen, tegal toeh malakang pisan, tan madagang njang wit teka. Malih ipoen Ni Made Poerni. manggeh pisan kantoen mamanah alit, toer maboedi maladjahang dewek, reh ring papinehnjane, mangde sampoen reke ipoen sakadi salokane: sepan kelih, saget sampoen toea: dereng bangoen saget malaib. Jen angde ipoen mamanah toea, tan pisan ipoen patjang ninggalin desa palekadanipoene. Asapoenika pisan radjeg papineh Ni Made Poernine. Poenika makrana solah Ni Made Poernine soemingkin seleb toer djeben alep, nanging tan sah ngoelangoenin idep asing-asing toemingal. Jen moenggoehing papineh raraman Ni Made Poernine lian banget. Lian malih, ipoen doh pisan binanne, saihang ring papineh Ni Made Poernine. Makabinan papinehipoene, inggih patjang kaatoer ring sor poenika. Ring pangawite pisan Pan Soedana mamoeat paweh-wehe mrika ring doenoengan Ni Made Poernine, pinoedjoe wenten kakletjan ring pradesa poenika. Njoreang ring das loeh-loehe medal nenten, djag raoeh ipoen Pan Soedana ring doenoengan Ni Maade Poernine saha makta sedah, woh kalip gapgapan sane lian-lianan, minakadinipoen pisang, bantal miwah sakantjanipoen. Pangangken Pan Soedanane, ipoen polih reke makakletjan di toeninne. Poenika doeaning iseng ipoen magapgapan. samalihipoen dibi sandenne Pan Soedana manggoeran mrika, tan kawehin seseban antoek raraman Ni Made Poerni poenika, sane ta kotjap ipoen tan madrebe seseban. poenika awinan ipoen kadi mapratoeloeng ring rarama Ni Made Poerni poenika. Asapoenika betjike antoek ipoen nangkisang. Kenginan raraman Ni