Kaca:Nemoe Karma.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

7

Madé Poerniné, soeksema pisan manahipoené nampi gapgapan poenika, toer raris saking poenika ngawit manahipoené kadi getel, maklebet liang tani oekoe-oekoean. Moenggoching Pan Soedana saking poenika taler ngawit, ngraris kémaon mehpeh antoek gapgapan, ting sapoenapiné tengkaloeng, saboek miwah kamben, sané anggén ipoen gapgapan. Sedah wohé jadiapin djinah, sampoenang maosang malih, soemasat ngraina. Sawirth sapoenika indiké, kangkat akoewéh ipoen polih ngedih, raraman Ni Madé Poerniné sajan mangetang meledé ring manah, patjang nganggén Pan Soedana mantoe. Kandoegi popgah ipoen noewoenin nandjajang pianaknjané ring Pan Soedana, Nanging ké saking saoer goejoe anggén ipoen, Jadiapin asapoenika, sawiréh Pan Socedana anak goemanti teleb manahipoené ngenjoedang Ni Madé Poerni, napi betjik ipoen polih tembang. Makadi salokané: kiap banget polih pasaréjan makasoer, toer magaleng tegeh. Napi ngraris kéwanten raraman Ni Madé Poerniné, karoemroem kalemesin, toer raris kaakon-akonin betjik, sakita karepipoen patjang kawéhin antoek Pan Soedana poenika. Samalihaé kadjak simpang, nanging boja dja ka oemahipoen kaodjogang, tan lian ka oemah anaké sané pinih soegih irika, sané madaging glebeg thakembaran, mabalé gemadempal antoek prada. Kategakang ipoen ring balé gedéné, sané maparka antoek meka, makasoer asikoe, habatoeran masemén aloes pisan. Irika ring babatoerané ipoen neqak sarwi enggang. rasa asangkop boejoengé mataloeh ring boengoetipoené tan wenten asénang ipoen, kabanda antoek angobipoené tan sapira. Irike malih ipoen karoemroem, kaakonin antoek sarwa Joewib-loewih. kapoepoet ipoen maweh raraman Ni Madé Poerni poenika. toer soemanggoep ipoen patjang ngalemesin. Jan padé ipoer tan njak. reké patjang kaapees. Asapoenika pisan poepoe! pasen kétan Pan Soedanané sareng raraman Ni Madé Poerniné. Saking wiakti toeon pisan ipoen ring djandji, samaliha kaagéang pisan ngamargiang pradjandji poenika, sawiréh raraman Ni Madé Poering ngaat pisan ipoen madrebé mantoe soegih. Kotjap raraman Ni Madé Poerni poenika ngroemroem ipoen Ni Madé Poerni, tingkahé sakadi ngroemroem pianak pisaga, tan pisan madaging kémad kalih édalem ring pratingkahipoené asapoenika, marepag pianak sép awai. Wireh asapoenika méménipoen makta prah, kénginan kadi poeroen ipoen Ni Madé Poerni ngamedalang baos