Cebur nuju daging

Kaca:Nemoe Karma.pdf/7

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi

5

wewengkon district Kesiman. Kranannjane Men Soedana anjoed mrika ngrereh timpal, boja dja antoek kangendalan jadi kapongahan ngendon mrika. Sapoenika kawit ipoen.

Pinoedjoe masan trak pisan irika ring Kretadjiwa, dados sami ngadesah anake irika ngrereh paboektian, ngantor raoeh ring Benoa, Koeta miwah Boealoe. Sane rereha mrika; boeloeng, poenika kanggen dagangan, adola, wenten sane poeroepanga lambon, drona miwah bras. Palakoeane ngadol wiadin moeroepang poenika ring Sibang, Mambal, Tegal, Pegoejangan, Sedang miwa sane lian-lianan. wenten taler lian pakarjane rereha, nanggep oepah naboek miwah ngalesoeng. Wenten malih madrep, mableseng Genahnjane ngrereh kerja poenika ring Pedoengan, Pitik, Kepisah miwah desane sane tampek-tampek irika taler. Poenika makawinan sami kadoeng wawoeh, alit nadian kelih miwah toea badjang. Men Soedana doek poenika mengpeng badjang, mawasta ipoen Ni Made Poerni. Sampoenang malih anak magoda sakadi Ni Made Poerni poenika, pamoeloe dekdek toer njandat gading, moeanipoe boenter, paningalan djelih, alisipoen tiding njoerarit, bok demdem samah toer ngoelit belajag, adegipoen njempaka, baoe ngoerangka. Poenapi malih minakadinnjane soesoe njangkih njalang njoe gading kembar, betek batisipoene loewih poedak sinoengsang, patjang tan angoelangoenin asing toeminal, manawi ta botjok makletjok pisan, jening sampoen sedeng pamengpeng badjang, sinah pisan tan prawangde, petjang ngetel ati ngiloet papoesoeh sang djedjaka. Ni Made Poerni inoetjap milet ipoen ngrereh kaerja neboek ngalesoeng, noetoetin memennja ring njama, santoekan ipoen oeboeh tan madrebe meme - bapa roepaka. Dening ipoen oening pisan ring dewek kapioetangan djiwa saking alit, poenika makrana ipoen tan pisan poeroen tempal ring sapatoedoeh memennjan ring njam poenika. Malih patoet pisan ipoen maladjahang dewek, napi malih ipoen tan pameme - bapa sane patjang tjagerang ipoen edihin ipoen boekti. Jadiapin ipoen kantoen kempoe meme - bapa angdene, mrasa pisan ipoen patoet maladjah matingkah, wireh saanan manoesane, tan wenten da kaingoe antoek rarama salami-laminipoen. Poenika doning ipoen noetoeg sareng ngrereh kerja, napi malih antoek ipoen sampoen koemandel ring raramane poenika. Dados ring pakarjan miwah ring doenoengan, njabran ipoen kaanggoerin antoek Pan Soedana kabaktajang paweh-weh magenep, dadaaran, pangang-