Kaca:Nemoe Karma.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

4

dana. Jèn ri kalaning wengi, masan Mén Soedana masaré, masaré ipoen ngadjak pianakné kéwanten. Waoe nganteg sirahné, ngawit sampoen jéh paningalanè néltél, meloesang galeng, ngantos maka rainan ipoen tan dados poeles. Asapoenika kéwanten indikpoené ngawit saking doemara ipoen abot tigang sasih. Ring asapoené masambilan ngeling ipoen mitoetoerin pianak, segoe-segoe ipoen ngaraos, dados pianakipoené sareng ngeling. Ring asapoenapiné, rasa poewoen tangkah Mèn Soedanané, sirahipoené kadi sibak, ngantos toeh kakolonganipoené tan dados magelekan. Moenggoehing raos Mèn Soedanané mitoetoerin pinakaipuoné, tan mresidajang titang nilad ngatoerang iriki, santoekan bes bas njedihang manah, rasa aas toelangé jèn miragi pitoetoeripoené. Tan lad-lad ipoen ngaméamé mangdé gelis padem, sawirèh manahang ipoen kala iriki inab ipoen patjang oewoesan nama wirang. Nanging njoemingkinang sedihipoené, jèn ri kalaning ipoen njabat padem, boja boja dja sangkaning ipoen takoet padem, mangedoh asapoenika. Sane ngawitiang sedihne maweweh, tan lian pianakipoené, jén pèt tinggal ipoen padem, tan priwang dé oeripipoené kabéré-béré, njangklek irika anjoed mriki, napi malih ipoen kantoen kemémén-mémén pisan. Oening pisan Mén Soedana boeat ring patjang latjoer pianakipoené wekasan ring sampoene kaonin ipoen padem. Doeaning asapoenika, santoekan bapan I Soedana tan ijeng ring pianak. Poenika makawinan pianaknjané tan rati ring bapa. Jèn indik pakadangan Pan Soedanané goemanti samah, nanging sinamian pada gilang geting ring Pan Soedana, sawirèh pabetanipoené banget roesak: begoeg, drenggi, tjinging, djail, momo, drowaka, demen ngambil kéwanten, toer njapa kadi akoe. Poenika kranané sapanjamanipoené sami sengit ring ipoene. Toer malih sami noemada-kang, temah pastoené mangdé gelis njoesoep ring sikianipoené. Nanging ké kantoen taler santoel idep njama-njamanipoené sapoenika kalawatin antoek Mèn Soedana, sawirèh betjik pisan ipoen maprah. oening ipoen matilesang dèwèk. nasarin manah wiadin kajoen njam braja, bandjar miwah wa-dèsa, pratoeloeng ring njam miwah pisaga, toer plapan bakti naboehang basa. Poenika ngranajang kantoen kemad idep njam braja, pisaga miwah wa-bandjarnjané sami. Kéwanten jtédané antoek tan wénten ngarep ipoen madrebé braja irika, sawirèh ipoen djadma empi-empian, wang anjoedan saking panepi kangin, mawasta désa Kretadjiwa.