Cebur nuju daging

Kaca:Nemoe Karma.pdf/59

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi

57

kané, jan soeba kawenangang, tiang bani dogen mitoewiang, boeat sing dja ada ngadep gagadéné ento.”

— .Inggih, jan asapoenika, boja ke patoet ngalantoer tjokor ratoe maosin indik poenika, Sakadi titiang wantah ngaloeng soer sampoen bébas,”

— ,Adoeh bapa, koediang tiang men mabikas djani. Moepoet pesan kaselek tiangé madaja.”

— ,Ratoe, sapoenapi doeaning sapoenika?”

— 0, kéné to bapa. Oendocké ento sing ké prakara tan pasaksi, boeina toesing maélikita?"

— ,Moenggoehing poenikané wanfah wiakti, inggih?”

— ,,Prakarané ento kaloedin marep tekéning anak djaba."

— ,Inggih, sapoenapi malih?”

— ,Lantas, jén tiang teher bakal maprakara ban ento, sing ké pamragatné sinalih toenggilé pasti lakar kasoempahan?”

— ,Asapoenapi tatiban soempah poen‘ka?”

— ,Tatiban soempahé kéné. Jéning tiang bani naapang, barangé ento manggeh magadé, wenang teboes. Jéning ija bani naapang, barangé manggeh maadep, tan wenang teboes.”

— Jan kamanah anioek titiang tambet, tan kaloegraha patoetné ipoen patjang naap soempah poenika.”

— ,Kénkén sangkal kéto orahang bapa?”

— .Doeaning asapoenika, santoekea sang mamanah fjorah nmaprih pisan ipoen, mangdé tan ngamedalang kamoelan, nanging polih barang makoewéh. Poenika doning poeroené naap soempah anggtn ipoen kamoelan ngarep. Sawiréh ipoen sané katiba-tiba, artinipoen: pasakitan toerah mangkin, tan pisan patoet naapang, jén kaloegraha ipoen naapang, sinah tjorahé ring djagaté patjang mamoerti, Tjokor ratoe sané wenang naap soempahé. barangé dados teboes.”

— Maan, jan kakéto, anaké boeka tiang anggon bapa kanti lamoen djani, enoe masih makoelit Brehmana orahanga tekén anaké, troes toemoes teked ka poetoe-boejoet tiangé, idenante Brahmana kena di tjor. Ento ané nelahang pawilangan tiangé boeka djani, dong dja ban tra njak ngetoetang prakarané ené.

— .Inggih, jan asapoenika. boja ke tjokor ratoe patoet moedalang sapangargan barang titiange poenika? Jan moenggoehing