Kaca:Nemoe Karma.pdf/60

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

58

saselet titiangé poenika, petjak tatamian pekak titiang, raoeh titiang mangkin nami, jan ta kotjap mapangarga samas ringgit.”

— ,,Mbèh bapa, né boein mapamragat baan tjor, rèhné tan pasaksi kalih tan paboekti. Ganti boewoengé tiang mabraja-brajaan moelihé tekèning oekoedan bapané, saking ija dadi ngabanin selékan pabrajan tiangé marep tekèning bapa.”

— ,,Sapoenapi doeaning sapoenika, tan pisan kamanah antoek titiang?”

— ,,Oeh, kéné to bapa. Babagiané pakakas tiangé ento toesing dja adep tiang tekèning bapa, oekoeh pakidihang tiang pratjoena, sakéwala prabéan babanten ané lakar idih tiang, sawirèh makedjang ento, teked ka ron boesoengné baan tiang mameli. Né djani sawirèh bresoeté kéné, isina eda ké bapa njebetang, bapa lakar adepin tiang pakakas tiangé ento.”

— ,,Titiang mapamit patjang noembas poenika, sawirèh tan wénten mikenohin.” .

— ,,I, to, mapamit? Men to barang tiang soeba djoeang bapa?”

,,Djaga atoerang titiang malih ring tjokor ratoe.”

— ,,Bah, né tjirik raos bapané. Nto i dagang widjil, enjak ja nampi kambené ané laad anggeha ban anaké, soeba boewoek anggona, laoet oelihanga.”

— ,,Inggih, jan asapoenika, adji koeda pangarganipoené?”

— ,,Ané soeba-soeba raosang tiang tekèning bapa, kéné padjalanné, djani apang ento toeoet bapa! Jèn boeat aoeg-aoeganné patoeh.”

— ,,Inggih, sapoenapi?”

—,,Jèn matatakan pripihan mas dogèn, adji tigang atoes ringgit. Jèn salaka, adji satak ringgit. Jèn tembaga dogèn adji satoes ringgit. Né ané djoeang bapa maka tateloc manggon. dadi adji tigang atak ringgit ija makedjang. Boeat pipis bapané ané baang bapa tiang, dadi prabéan babanten moeah kakretjèn. Maan djani, jèn adji samas padjiang bapa saselet bapané ento, boein satak ringgit patoetné bapa ngaba pipis boein mai. Tiang bakal teher nagih tekèning bapa!"

Bèh déwa ratoe, ngetjor peloeh Pan Sanggané. miragi pangandikan Idané sapoenika. Tambis-tambis poengkat ipoen saking pategakannjané, antoek ngoon hajoenipoené, moeanipoené kembang lèmlèm, peteng-peteng paliatnjané, rase lindoe pratiwiné tegakin,