Kaca:Nemoe Karma.pdf/58

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

56

réh asapoenika poepoet pangandikan Idané, ting déwékipoené Bendjangané wiakti tengaian agigis, raoeh Pan Sangga malih tangkil ring Ida Wajan Poedak poenika, dapetang ipoen Ida tan ring gria, sané ta kotjap Ida loenga matatamban, Djantos ipoen maka lingsir, taler Ida tan wenten raoeh. Sampoen sandé waoe Pan Sangga boedal, santoekan Ida taler déréng da raoeh. Saoewoesan poenika, wénten malih ping lima kanggén karja antoek Pan Sangga, taler déréng mapikolih karjanipoené. Ring ping pitoené, kantoen roepoet pisan Pan Sangga sampoen raoeh irika ring gria, sadéréng Ida Wajen Poedak kalih sadaging griané pada matangi. Ring djaban ria poenika wénten balé sakapat asiki, genah njajoebang ajam droewéné, irika ipoen negak njantos. goementos lawang pamedalé maboekajan. Ring sampoen pamedalé nampak, ngraris ipoen ngrandjing ka gria, dapetang ipoen Ida waoe pisan maoengoe saking pamreman. Ring sampoené tjingak Ida Pan Sangga raceh, gelis Ida ngandika njapa.

— ,,Jé, to bapa, semeng pesan soeba neked dini. Kali kénkén sah bapané oeli kangin?”

— ,,Ratoe, titiang di ketoeni sampoen ring waoe das raina.”

Doeaning titiang masemengin, mangdé polih titiang tangkil ring tjokor ratoe, sawiréh gané sampoen, ping koeda-koeda titiang mriki, tjokor ratoe tan naen panggoeh titiang ring gria, sapoenapi doeaning tjokor Ratoe pegok ring pangandika?”

— ,,Oeh, kéné bapa, boeat kranan tiangé tjedok tekéning djandji, sing dja sakaring tiang njelap ngalingkoeng, pamekasné dong ké bes lijoe anaké teka ngalih tiang, kandoegi tiang toesing nawang oemah Jemahné. Nah ban to eda ké bapa sanget njebetang!”

— ,,Tan wénten ratoe. indik poenika boja ké sakadi pawatjanané haoe, tan goemanti ngagen pakajoené nilar sengkéta ring titiang, Inggih mangkin. teher titiang ngaloengsoer gagadén poenika, mangdé dados selidan titiang mapamit ring tjokor ratoe."

— ,,Bah bapa manda bagia pesan padjalan tiangé, ngadjak bapa boeka djani. Oendoeké nto kéné. Doegas bapane maang tiang pipis, sandjané lantas tiang kema, koemah anaké njanda gagadéné. Sateked tiangé ditoe, ngraos tiang nagih neboes gagadéné, dadi ija toesing maang neboes, pasaoetné, ija mitenggoehang hang tiang socba ngadep gagadéné ditoe. Nanging tiang, toesing

pesan roemasa boeka raos ijané jadiapin boeka apa Jakar pane-