Kaca:Nemoe Karma.pdf/57

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

55

paoeleh malih. Nanging ae kenjetipoené, jén padé polih srana malih, tan soeka ipoen patjang naoer doemoen, santoekan ipoen sampoen naen keboes, doning palapan ipoen mangkin, Wenten reké sang Brabmens mapaséngan Ida Wajan Poedak, saking Binpandan (Dénpasar), Ida mapradjandji patjang ngarjanang pamatoch, maka dasar srana pripihan mas, salaka miwali tembaga. Moenggoching bobot pripihané sowang-sowang, mawerat asoekoe, poenika patjang maradjah. Sasarinnjané ri kalaning moepoctang poenika, satwa galahan, saking daksina raoech ka arta, loewiripoen: daksina 10, ketipat 10 kélan, babangkit 10, soetji 10. Boeating sasalah arta taler sami galahan, dinar 10, ringgit 10, roepiah 10, soekoe 10, talén 10, ketip 10, kelip 10, bénggol raoeh ka remis mangdé sami madasa bidang, santoekan rek* pangambilé maka sadana, dasa bajoené makadasar. Doek moepoetang srana poenika, Pan Sangga wantah ngagen tan makta djinah adjangkepan, sakéwanten ipoen njoengklit landéan kawitan, jan sawatahang mapangarga tigang atoes ringgit. Kénginan poenika saseletnjané kanggén gagadén. Ring sampoen -poepoet sranané, maroepa saboek, poenika kawéhin I Sangga nganggén, kasaboe- I kang raina wengi. Jadiastoen I Sangga sampoen nganggén srana poenika, taler manggeh kémaon indik paijeqané marep ring loehipoené, Dados Pan Sangga ngatoerang indiké sapoenika, ring Ida sang mitjajang sranané sambilang ipoeri mamitang gagadéné, mangdé swétja moedalang tan panebas, santockan srana droewéné tan wénten mintoelin. Pangandikan Idn kadoeng sandajang Ida reké, adji amoenika taler kadi oetangipoené. Jén tan Pan Sang (a patjiang neboesin, sinah tan da boedal gagadéné, santoekan Ida tan mresidajang patjang nebas. Déning asapoenika, kapaksa ipoen mamoeat djinah mrika, patjang kanggén nebasin. Doek ipoené makta djinahé mrika, raris ngandika Ida ring Pan Sangga.

— lh, bapa, né djani tiang 51ng pesan makatang kema nehoes gagadéné, krana kéto. ne bap: soeba ningalin anak pang lijoe pesan bakal noenas tamba, Wiréh keto, depang pipisé dini, boein mani tengaian agigis bape teka mai, bapa napetang gagadéné soeba djoemah dini. Né djani moelih dogén soeba bapa maloe!"

Gelising tjrita katoer djinah panebas gagadene sampoen ring Ida Wajan Poedak. Pan singga ngraris mapamit boedal, sawi-