Kaca:Nemoe Karma.pdf/56

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

54

mingmang, kangkatan malih sajan-sajan noemboehang parebatipoené sareng kalih, pangriiné gigis-gigis, kasoewén-soewen njangsan mangetang.

PALAS.

Sané kanggén krana, doeaning ipoen sring-sting magondjongan, makakawiaktianipoen, tan saking krana maboeat. indiké sané akedik-akedik, dados ngawetoeang djana mageng. Loewiripoen napi. Jan oepami I Sangga raoeh saking didja-didja, kasépan sané loch njagiang wiadin«moréhin, irika I Sangga ngamolmol, ngatgatang loehipoené tan da ngajahin, jadiapin magarapan. doning karjannjané kantoen noengkak. Wiréh I Sangga ngringking, ring asapoenapiné kasaoerin antoek Ni Wiri, taler tan sah nakénang, engkén gelar sadoe darmané, kalih solah wiadin baosé aloes manis, sané kamedalang antoek I Sangga. Déning asapoenika, antoek kabelet I Sanggané, pamoepoet brangti anggén ipoen njacerin, tan sah. taler madoeloeran lima batis pangawalesipoené rung Ni Wiri, Raraman I Sanggané sampoen tangeh ring indik pianak kalih mantoenipoené malih ioengkas, sahasa pisan ipoen ngaroerochang pakakas I sané patjang kanggén masangin pianak kalih mantoennjané. Kotjap Pan Sangga, polih reké sampoen ngrerehang goena pamatoeh, sané kalintang motama’ pisan, toembas ipoen adji karo sigar ringgit. Sané ngadolin ipoen, djadma saking Sasak, mawasta Amak Siarak, moemah ring Tegalbangbang Karangasem. Srana poenika kasoembarang antoek sang ngadol, sadjroning iigang kadjeng jéning tan mikenohin, djinah panoembasé patjang kaboedalang. Sawiréh asapoenika, kangkat Pan Sangga tjager pisan ipoen, ring olih-olihnjané patjang mitoeasin pisan. Ring sampoené lintang tigang kadjeng, sasampoen srana poenika kapasangang. kadadosan tan pisan mintoelin poenapa-poenapi. kénginan sekel pisan manahnjané. Irika Pan Sangga mamargi noelakang sranané, toer patjang nagih djinah panoembasipoené. déning goenané tan da ngoendili. Ping koedakoeda marginin ipoen antoek Pan Sangga, boewoengang ipoen gaé, nanging pamoepoetné tan naen panggihin ipoen sang angadol srana poenika. Inggih poenika makawinan kadi ngamboel

ipoen Pan Sangga, kabanggaiang poenika raris, lianan ipoen ma-