Kaca:Nemoe Karma.pdf/55

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

53

ngadokang, loewiré: seken, palapan, aloes, tekèning manis. Ngoeda ngènkèn dja tjai, ené pesan ané anggon tjai niwakin, wiadin nepasin. Jèn tjai magarapan, masolah, mamoenji, maliat, masamita wiadin masebeng, makedjang apang: seken, palapan, aloes moeah manis, apang sida tepoekin tjai, karahajoean anaké mapoemahan. Krana bapa noendèn tjai kéto, wirèh somah tjainé mawak meka gedé, ditoe toeah lakar malawat, saloewir apa ané solahang tjai. Jan angdé tjai mapoepoer adeng, pedas di mekané ngenah lawat tjainé, patoeh patoeroe mapoepoer adeng. Jèn tjai mapaijas matjepèg, lawat tjainé ngenah ditoe, masih boeka i kéto Piteges to kéné. Jèn tjai masebeng maroengoesan, djawata masolah adoea, sinah somah tjainé lakar noeroet boeka i kéto. Ntopesan djani ané patoet ingetang toer laksanajang, sasaoewèn tjainé idoep mapoemahan boeka djani. Boeina tjai, kalih njai, apang pada bisa ngaloemin toer najoehin idep, apa boein di kalané maloeas-loeasan. Ané loeas, ditekané apang moesti magapgapan, ané djoemah panjanggrané apang moesti sedia. Boeat gapgapané, wiadin panjanggrané ento, toesing dja sakantjan dadaarané ané arepang, toeah samita wiadin sebeng rahajoe, tekèning moenjiné melah-melah. Nah amon to pesan gagelarané, apang sida tjai njai, nepoekin karahajoean kalih kalewihan, sapratingkahing mapoemahan. Jan boeating solah manjama, mabraja, mapisaga moeah mawa-bandjar toewin mawa-désa, eda pesan tjai njai bakal tjelèd nimbang-nimbangang, silih tari adjak dadoea, nanging dasoeroed ngalih imba tatoeladan kasamping. Jèn bakal niroe-niroe sapratingkah apa loewiré ento, masih ké pidènin pesan, apang bakat ané melah toer patoet. Nah toeah amon to pragat moenjin bapané, tekèn tjai njai pada, eda toeara ingetanga toer laksanain pesan, sapangadjah bapané baoel Né djani eda pesan mapedih-pedihan, toer mapoewik-poewikan adjak dadoea, wirèh ento toesing pesan lakar mapikenoh rahajoe!"

Asapoenika pitoetoernjané Pan Sangga, katiba ring pianak kalih mantoenipoené. Saoewoesan poenika, pratingkah I Sanggané makoerenan, mabinajan akikit, inggih sakéwenten kapah kalih gigisan parebatipoené loeh moeani. Déning sapoenika, kéngin raraman I Sanggané, koemandel pisan ngatonang indik pianak kalih mantoenipoené, tan pariwangdé patjang dados betjik poemahanipoené. Kasoewèning-asoewé, sawirèh anak goemanti madasar