Kaca:Nemoe Karma.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

15

njidajang ngoelihang, dadi boewoeng ija njalanang kenehné tan patoet.”

— ,,Bah, tepoe talin beliné jan kakéto.”

— ,,Di kènkèné tepoe, soeba ja bandjar njaksinin oendoeké makoerenan, didja djoeka tepoe. Sing saksiné anaké boeatanga, saloewiring witjara tjara djaniné.”

— ,,Ento raos loembrah adana beli. Jan tjara tiangé dja lèn sanget, sing dja kéto ané madan tali koekoeh, saksi soedjati.”

— ,,Maan, kenkén tjara Loehé, indajang toetoerang!”

— ,,Kéné, jéning tjara tiangé. Ané makatali koekoeh pitoewi saksi soedjati ,,tresna, saloeloet moeah asih.’ Dong ento ké anaké apang sida baan ngalaksanain. Jan soeba kasidan ento, sinah sing dja ada witjara toemboeh.”

— ,,Jan soeba batek akéto dogén, ah, élah. Èlahan tekèn ngedjoek taloeh ban beli ngenehang toer ngalaksanain. Nanging jan tjara beliné ngampar pesan toerin anjir taliné totonan.”

— ,,Endèn, da té beli idjoe ngraosang èlah, njenggoehang ngampar toerin anjir taliné kéto. Kènkèn ban beli njoeksemajang toer bakal ngalampahin, raosé boeka kéto?”

— ,,Kénkén, mara ké ja anak tresna, dong anak demen adané?” Saloeloet, sangetan boein demené? Asih, kaliwating demen adanina kéto,”

- ,,.Bah, jan kekéto ban beli ngartiang, sadja élah, ngampar toer anjir, boeka pamoenjin beliné. Nanging ké sing dja keto bana anaké njoeksemajang.”

- ,,Maan, jén sing kéto kènkèn tjara loehé?”

- ,,Tjara tiangé dja kéné. Jèn anak loeh djawata mocani, bisa ija ngetisin wiadin ndajoehin moeah ngeliangin idep timpal, ento madan anak bisa tresna. Saloeloet. artinné ..sapoeloeng rasa, gilik dadi abesik papinehé, pangoetpetiné, kadarmané toer panglaksanané toenggal, bareng-bareng nampi karma, ento madan saloeloet Asih, artinné awéh, karoena, sredah moeah sajang. Ento loeloet Asih, artinné ,waeh, karoena, sredah, moeah sajang. Ento madan anak asih. Dadi anaké mapakoeren, patoet pesan ngelarang ,,tresna, saloeloet moeah asih.’’ Ané patoet ngriinang moelang dasaré ento, moela toeah sangkaning laki, loehé jang pradnjan, patoet mamales ban ,,tresna, saloeloet moeah asih." Dadi ja tresna kinatresnan, loeloet kinaloeloetan, asih kinasihan. Ené ma-