Kaca:Nemoe Karma.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

16

dan tali koekoeh, toesing bisa pegat satoenggoen idoep. Di soebané tresna kinatresnan, asih kinasihan, loeloet kinaloeloetan, mara lantas ija wetoe saksi. Ané adanin tiang saksi, artinné ,,toenggal paliat, toenggal pakenehan, toenggal panoedjoe, toenggal patitis, toenggal pangoetpeti, toenggal panglaksana. Tjendekné toenggal saloewiring tinangoen. Ané kéto adanina soeba nemoe di karma.”

— ,,Béh, lijoe toer tétéh ban Loeh noetoerang. Nanging ké jén beli minehin totonan, makedjang sing da ada goenana. Dadi Loeh misi pesan boeka sasenggak anaké ..tètèh pees, bonné liwat andih toer, mangkoeg. Beli sing da nganggoang pitoengan Loehé ané kéto. Alah apa dja saksi goemiané, padajang tekéning saksi adjak dadoea.”

— ,,Oeh beli, jan kéto pitoengan beliné, dadi ngagen pesan beli lakar nangoen witjara marep tekèn tiang. Di atin tiangé atepoeng oepin sing da ngelah njet, boeka ané tangarin beli ento. Jena kakéto, sinah pesan beli lompang tekéning djandji. Boeina djani soeba ngenah tjirinné. Apa krana tiang nalth beli kéto, wiréh pasoebajan beliné, toesing koné beli lakar ngawénin boeat sakit keneh tiangé, toer beli lakar satinoc: tekéning sapapineh tiangé. Kéto pragatné pasosot beliné di poera désa. Nanging ké ada pataled raos, kéné totonan. Nah jana pelih boeat panoedjoen idep tiangé, wenang beli noelakin. toer tiang patoet satoeoet tekèning sasèloean beliné. Né djani èdèngang maloe boeat kapelihan panoedjoen idep tiangé, pasti tiang lakar moewoengang, toer tiang noetoetin pakenehan beliné ané boeka kéto?”

Engsek kaping kalih badeng moeanipoené Pan Soedana, doek miragi raos loehipoené asapoenika. Santoekan pineh-pineh ipoen, wiakti tan wènten iwang pawilangan loehipoené samian. Nanging sawirèh kadoek katjloeg papineh wiadin pasaoeripoené, jèn padé ipoen ngasor, pineh-pineh ipoen, tan priwangdé ipoen ngraris raoeh kapoengkoer-poengkoer katindih toer katangkeb antoek loehipoené. Poenika doeaning ipoen ngrikrikang daja, patjang nempal papineh loehipoené, nanging ké mangdé nepèk taler kadi Pasoebajané sampoen. Kaiwangan loehipoené reké, santoekan tan nganoetin krama dresta, pratingkahing anak ngawit mapoemahan, patoet ngawit taler ngingoe bandjar. Asapoenika kramané sané kadrestajang irika ring pradésanipoené. Kénginan katjiwa loeh-