Kaca:Nemoe Karma.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

14

— ,,Beli, jan teka beneh ban tiang ngraos, to ngoeda beli sanget pesan ngetohin njet. Jan kéné ban beli ngaba paitoengan, oendoek pasakapan dogèn teka beli nagih apang ombe, sing boewoengan i dèwèk lakar djelé. Krana kéto, dongjké bas toeara adané sanget.”

— ,,Makedjang ko adjak toeara, isina sing saraté. Oelih kènkèn dja sida baan, oelih kéto lakar djalanin beli.”

— ,,Men, jan kakéto apa poearan tiangé, sing mapoeara kado dadinné? To kènkèn tra ja kéto, oelih mamaling pèt sida ban beli, oelih mamaling beli lakar ngetohin njet, ngawé liang idep tiangé, bané sakapang beli ombé pesan. Sing, sing kéto pa beli. Tiang kadèn beli liang njen, lagoeté sakapang beli gagedén, nanging lakar beli tiang negen oetang ditoe-ditoe. Apa boein lakar beli ngadoe katjorahan, anggon beli ngianang oekoedan tiangé. toesing pesan tiang trima jan kakéto.”

— ,,Ngoeda nto dawanang, tjendekné api beli moetang lakara didja-didja, beli sing dja mategenang ento kapining Loeh, apa boein tekén pianak wekasan. Depang oekoedan beliné dogén manesang.”

— ,,jeh, to ngoeda beli boeka anaké tjrik ngraos? Dongé, to didjaé ada oendoek boeka i kéto, tingkahing mapaoemahan panes asibak dajoeh asibak. O, sadja, tjara beliné dogèn kakéto. Jèning tjara tiangé dja sing da kéto, panes apa boein tis, pasti apang makaboengkoel. Artinné, makakoeren."

— Rehneé Loeh tra njak miloe manesang, sadjaba padidian beli, kènkèn abet? To kadén Loeh njambat i boesan, toesing trima koné, jéning beli ngelah oetang didja-didja?"

-,,Jèh beli, dong eda pelihanga nampi raos tiangé totonan. Artin raos tiangé to kené. Jen Jakar anggon ané toeara ada pikenoha, beli tong baang tiang moetang."

— ,,Ada ké ja anggon masakapan toesing mikenohin? Sig oekoedan beliné boeat toer gedé pesan pikenohné.”

— ,,Men, apa pitoeasné totonan, tiang sing dja nawang?”

— ,,Pitoeas totonan kéné. Jèn oendoek anak mapakoeren, pasakapané ané anggona tjiri soedjati, tingkahé mapakoeren soeba pragat tinas. Boein abesik, ento anggona tali panegoelan, apang sida leket pitresnan anaké loeh tekén ané moeani, sing ija lakar bani megat sih. Jan padé ja mamoeroeg, wenang ngawangsoelang prabéan pasakapan. Apan gedé prabéan pasakapané, toesing ja