Cebur nuju daging

Kaca:Nemoe Karma.pdf/13

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi

11

Jén moenggoehing oekoedan tiangé pasrahang tiang tekèn beli, kena beli nresnain ngasihin toer miara kadi tingkah anak mapoemahan ané patoet, eda beli klèsa ngamong ala-ajoen isin oemahé ené. Amon to pragat pangawidin tiangé, apang misi ban beli ento makedjang.”

— ,,.Doeh Loeh. sing ko amoen apa boeatnané pangawidin Loehé tekèn beli, dangan pesan ban beli ngenehang toer ngalaksanain, sida pesan amoen pangawidin Loehé kéto. Nah, djalan soeba laoetang. patemoené mabesikan dadi djelema!"

— Sing kéné beli, jén boeat matemoené, sing dja abot akoeda, Dong pasadja. jadin lompang beliné. ento enoe tan patali. wiréh tiang ningeh satoean anak bisa-bisa tan padosa reké anaké ngalinjokin anak loeh jadin satroe. Wirèh tiang anak loeh. sing ké beli linjok njen tekén pasaoebaja. apan pasoebajané tan pagegem saksi wiadin tali. Réhné anaké boeka beli misi boeka salokan goeminé tegal toeh maboedi jéh. dadi sasida-sidajan ban beli ngakonin apang mangdé mapikolih."

— ,,Jéh Loeh, ngoeda sanget pesan panoegan Loehé, tekén kangamparan pitresnan beliné, moelihé tekéning oekoedan Loehé. Ne djani kénkén. idep Loeh mapasaksi, ‘boeat masoempah ngadjak beli. nah! Didja njet Loehé ‘njoempahin beli. djalan!”

— ,,Ento sing kéné beli, isina sara beli ngawénin totonan. kénkèn dja benehné, apang kalamakané anaké boeka tiang, pasadja ngoegoe pasoebajan beliné."

— ,,Nah, jana kéto, pragatang soeba raosé. né boein mani tengah lemengé beli masaksiang déwék di poera désa. Nanging Loeh ngaénang oepakara babantenné. Moenggoehing praben tekedang ka sasari beli mesoeang ento."

Asapoenika poepoet baos pasengkétan sang kalih poenika. Bendjangannè. wiakti Pan Soedana sareng Mén Tirta raoeh ka poera désa tengah wenginé. sawiréh pamarginipoené sasiliban. Katjrit. sampoen reké poepoet ipoen maatoer njawang, daging atoeripoené sakadi pangawidin Mén Tirta poenika. Saboedalipoené saking poera, ngraris ipoen singgah ka oemah Mén Tirtané, patjang ngambil Ni Tirta kadjak ka oemah Mén Tirtané. patjang ngambil Ni Tirta kadjak ka oemah Pan Soedanané Tan kotjap wengi poenika. katjrita béndjangné semengan. ring sampoenipoen sami bangoen. Pan Soedana Mén Tirta, kalih pianak-pianakipoené maka kalih. I Soedana angob pisan ngantenang Ni Tirta, irika