Kaca:Nemoe Karma.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

10


toesing ada apa, oendoek brana kasoegihan. Nanging jan soeba beli sarat, ngabén san dani, sida dogén ban beli. boeina sing dja kanti aboelan maklonné, beli njaratang ngalih pipis paingenan mabedik tigang tali ringgit. Djet amoen apa sengkan gelah anaké, loewih matali lelipi san, kéwala beli teka ngalih, pedas baanga. Jan boeat ané lakar daar wiadin blandjaang. ah élah eda Loeh njebetang oendoek ento!”

— ,,Ban ento dja beli, bablandjaan toewin ané lakar daar, tiang sing dja ngépoetang totonan. Wiréh tiang mawak manoesa, mirib dja bisa masih tiang ngitoengin déwek. njaratang apang mangdé i raga toeloes. Sing dja nto apa beli, ané edihang tiang tekén oekoedan beliné.”

— ,,Men, apa ané saratang Loeh tekén beli, dong laoet tjritajang. jan kapo kasidan apa ban beli jana toesing. Ento sing énggal dadi karwan kan Loeh. njidranin boeat tresnan beliné tekén eekoedan Loehé!”

— ,.Kéné ini pamidin tiangé tekén beli. Boeatné beli masa trataoe tekén oekoedan tiangé. djelema loeh toer tan pakedjang kedjang, rasajang tiang déwék tiangé tiwas dongkang, kadirasa don koeping tra gelahang. Jadiapin kéto, apang masih beli inget tekén oekoedan tiangé, patoeh boeka beliné mawak manoesa. Kawekas-wekas apang eda ké anaké boeka beli tandroeh tekén oekoedan tiangé, senggoeh beli anaké boeka tiang kebo sampi, sato oeboehan ané masoekoe ro. Di kénkéné papineh beliné kéto, dong di kalaning pelih tiangé mawetoe beli brangti toer nigtig. maabet beli tjara nigtig boeren oeboeban. Ento sing dja beneh kéto, anak ada toeah raos panglémék papatoetan, ané madan ngetoes ati ngranajang matambeh boeat sih saloeloet pitresnané. Ento ané prihang tiang. salamin beli tiang idoep toer mabesikan nama ala-ajoe moeah soeka — doehka boeka pamidin beliné. Boeina apang beli satinoet salami-laminé tekéning pakenehan tiangé, Ranging ké ané madasar patoet.”

— ,,Ah, jan akéto dogén pangawidin Loehé, élah ban beli ngisinin. wirèh sing dja maroeat boeka i apa.”

— Oeh beli, né ada boein abesik pangedihan tiangé tekéning beli, boeatné ija anaké tjrik pianak tiangé. apang beli soeka nganggon ija pianak toer miara ija kadi patoetné apang eda mabina-binajan keneh beliné mapianak tekén i tjening maka dadoea.