Kaca:Nemoe Karma.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

12

sareng waoe bangoen saking pasaréanipoené. Raris ipoen nampekin bapanné, doek poenika sedek masarengan ring Mén Tirta ring baléné bedlod, pinoedjoe sami madaar basé. Ni Tirta taler njrigdjig tedoen ring nataré, toemoeli moenggahan ring baléné bedlod, taler ngoengsi méménipoen. Anaké alit-alit matlektek matjeeng, nanging sami tan wenten sané ngamedalang raos. Sada soewé ipoen asapoenika, raris I Soedana ngraos ring bapanipoené, sambil ipoen njalélég matjlikoean, oelaté kadi édalam ipoen nakènang indik poenika.

— ,,Pa, Loeh Mas, — Loeh Mas poenika Ni Tirta kapangkoesin asapoenika, santoekan ipoen mapamoeloe poetih gading sakadi mas, poenika doeaning timpal-timpalipoené kelih-kelihan mangkoesin ipoen Ni Loeh Mas, — sangkal ija dini toembén bareng masaré?”

— ,,Bapa dja ngadjak ija mai, ija idih bapa tekèn mèmènné, apang ada adjak tjai malali. Adjak njen ija bareng-bareng, anggon ija njama, eda gèndahanga, nah!”

— ,,Kajang mémé ko bareng masih dini ngempoe ija, ngempoe tjening, ngidihin tjening nasi selid sandja.”

— ,,Tra ja tiang ngelah nasi mé, tiang tiwas jana. Padi sing tiang ngelah, pis sing masih, apa men anggon meli baas. Bapan tiang nak ija sing njak-njak magaé, malali gèn ija, ken matadjèn.”

— ,,O, sing kéné to tjening, ané maloe sadja pesan ija sing dja njak magarapan, réhné patalané mémén tjening, bisa ngalih padi ngalih pipis. Né djani ija nagih kéto, apa lakar baanga tjening, mémé, ené boein adin tjeningé. Né djani mémé dja ngaden, ija toesing kakéto boein boeka solahné ané soeba-soeba.”

— ,,Njak dja ija kéto, tara ké. Di singé émé gén dja toejoeh, boeka émén tiangé pidan. Sai men jja ngeling peteng-petengné.”

— ,,Jén mémé dongén toendéna toejoeh, sing dja méme meioeitang, wireh mémé toeara mampoeh kaloedin toesing bisa.”

— ,,Ni Loeh, anak matjakli dja nemina pianakné. Ento ija goegoe.”

— ,,Jèh beli, dadi tra nemin, tra goegoe teka ija. To kènkèn pineh beli raos i tjeningé, pelih?” — Njeeng ipoen waoe sapoenikajanga.”

— .,Toesing dja beli ngadèn pelih, anak beneh dja raosné ento.”

— ,,Nah, soeba ja kéto, pamekasné sing beli diani ngelah gi-