Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/91

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

payu". Makejang anake ngamusuhin I Bagus Diarsa.

Kacrita, siape suba pada kelebang, nangingke siape tusing maan mapalu krana siap I Bagus Diarsane mlaib ka duur guungan- ne, lantas makruyuk. Siape buin ka sambut. Sabilang siape kelebang, siap I Bagus Diarsane keto dogen sai-sai, kanti siape kelebang di bawak. Mara siape kelebang di bawak, lantas siap I Bagus Diarsa ne makeber tur ngebug Ida Sang Prabu nganti seda. Siape lantas mlaib. Anake di tajen pada makolongan, ada ne mlaib nepak kulkul lakar ngrejek I Bagus Diarsa, krana karaos ia ngaba daya jelek. I Bagus Diarsa mlaib kumahne, lantas ia mabresih nganggo sarwa putih, krana suba nyet sing tara lakar karejek.

Kacrita sikepe suba ngiter umahne I Bagus Diarsa, critaang nget teka siape matinggah di nebe, lantas ngomong, "Ih cai Diarsa, da cai jejeh kai nulungin cai jani". Siape lantas masiluman dadi garuda tur I Bagus Diarsa negak di tundunne. Makejang sikepe pada jerih tur nungkul teken I Bagus Diarsa. Jani I Bagus Diarsa nyeneng ratu ngentosin Ida Sang Raja Dewata. Sabilang semengan Ida tangkilin baan panjake. Makejang panjake tresna asih teken Sang Prabu anyar.

Tan critaang Sang Prabu anyar, kacrita Ida Betara Siwa di Suargan katangkilin baan watek resi makejang. Ida Betara Siwa ngandika teken I Wiracita, "Ih cai Wiracita kema cai mulih, krana bapan caine suba aget!" Anake cerik ento lantas mapamit sarwi nyumbah.

Tan critaang di jalan, jeg anake cerik ento negak di tengah panangkilan Ida Sang Prabu anyar. Makejang kaulane ngon, ningalin sarauh okan Sang Prabu anyar buka keto. Ngawit ento maweweh- weweh tresnan panjake teken Sang Prabu anyar.-88-