Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/92

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

17. GALUH PAYUK

Kacrita Anake Agung di Dehe muah pramiswarinida daat kasungsutan kayun, sawireh Ida tusing madue putra. Peteng lemah pramiswarin ida matetaagisan dogen. Sayan makelo mawuwuh ka- sungsutanidane. Doaning keto Ida Anake Agung nauhin baudandan- idane makejang. Sasubane pepek pada nangkil, lantas Ida Anake Agung ngandika, "Nah ane jani, Paman-Paman pada makejang, sawireh suba makelo nira mrabian masih tonden nira ngelah panak. Dening keto, ne jani nira ajak pramiswarin nirane, lakar luas kalase nangun kerti, sing kaget apa ada paican Widi. maicain nira panak. Sapakalah nirane, Paman Patih serahin nira ngisi gumine makejang dini, tur Paman apang pageh nitahang gumine, kenken nira apang keto abet Pamane!"

Sawireh kedeh pesan kayun Idane pacang lunga, dadi tusing bani pepatih-pepatih Idane ngandegang. Buina mula baudandan Ida makejang rep sirep takutne teken Sang Prabu.

Kacrita jani mamargi Ida, kairing baan pramiswarinidane dogen, sawireh panjakidane tusing pesan kaicen ngiringang. Kacrita pamarginidane sareng kalih, menek jurang tuun pangkung di tengah alase wayah. Yen kudang dina kapo Ida mamargi, manggihin raris Ida punyan baingin gede. ditu Ida mrarian. dening ditu pakayunan Idane miasa. Ditu lantas Ida manglarang tongos miasa. Suba pragat Ida sareng pramiswarinidane mamati raga.

Kacrita jani di Suargan, Ida Sanghyang Siwa liwat meweh Ida makayunin, dening Suargane tan mari kebus tur tlapakan tangan Idane tan mari medal toya, lantas kandikain parekanidane Sang Gagak- petak, kandikaang natasin ka Mercapada, wireh kayunang Ida, sinah ada anak nangun yasa. I Goak lantas majalan, ngungsi ka Merca- pada. Suba ia neked di alase lantas ngindang mailehan, kanti kenyel ia ngindang, masih tusing nepukin apan-apan. Ditu lantas ajinanga ada punyan baingin gede buin tegeh, lantas Sang Gagak- petak ngungsi punyan baingine ento, praya lakar mreren. Mare ia menceg. teugkejut lantas Sang Gagak, wireh asena kayune kebus.

"Yeh apa ya krananne kayune kebus murub, indaang ja lakar tatasin betenne apa ya ada", keto keneh I Goake. Lantas ia ma- keber nganuunang, ajinanga Sang Prabu muah Pramiswarinidane-89 -