Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/73

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Lantas ngencolang I Giur nyemak pipis, tur suba bayahanga teken

Pan Angklung Gadang. Lantas prajani Pan Angklung Gadang mung-

kah utangne, di banjar, sangkan buung madep umahne.

Tan critanan, gelising satua, suba kone jani gegaenne I Giur.

Tamiunne mabered kone pada teka luh muani liu pesan. Nanging

anake ngopin makejang tusing baanga magarapan nampah, nadian

anake luh-luh, masi tusing baanga nyakan. Kenehne I Giur ku-

mandel pesan teken tungkedne lakar ngadaang be, nasi muah jukut.

Nah suba kone tengai, jani suba masan anake madaar, jani

I Giur ninggarang kesaktian tungkedne, laut asepina tungkedne tur

ngaukin ancangan ajaka adasa ne lakar tundena nuduk nasine muah

lawarne. Lantas I Giur nunas nasi adasa sok, laut nylamparang

tungkedne, "nguer, krempeng", kaget sembe belah, buin nglantas

tungkedne, kena pepelengan tamiunne, macabcaban mesu getih kanti

klenger. Mara jagjagina di langgatan mambenge teken ancangane,

tuara ada bebedag.

Buin jani I Giur nylamparang tungkedne ka paon, tur nunden

ancanganne nuduk lawar. "Ngwer, gdabuag, cubek, payuk, kekeb,

onye belah kena tungked. Pagrudug ancangane nyliksik ngalih-alihin

lawar, masih tuara nepukin lud sajawining belahan prabot makacakan

di paon.

Jani buin kaslamparang tungkedne ka glebege. Dadi buka

tujuang ditu singala pianakne I Giur ne maotonan. "Nguer",

klentang", kena numpel tendas pianakne, ngejetjet laut mati.

Tamiunne makejang paklingus tuara baanga nasi, ada nglidkid

mulih tusing morahan. I Giur engsek pesan makeneh jani, dening

bes kaliunan jani taananga, len dadi ucapan bane bakat uluk-uluka

teken Pan Angklung Gadang, pipisne bakatanga lebak sepaa. Buin

jani ia nekaang tamiu tusing nyidaang maang nasi. Len prabot-

prabot telah belah kena tungked. Jani buin pianak mati mara ukana

maotonan. Ento krana puret kenehne I Giur, ngingetang paundu-

kane jani dadi ucapan.

Aketo temuna anake sugih tur demit tan paunduk, buin loba

teken gelah timpal, mabudi magegaenan apang payu, kasugihane

tileh, kene jani tepukin.


-70-