Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/72

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

nunas sisip ring jerone, yening wantah jerone ledang, tiang nunas

patanggeh asasih kewanten. Ring sangkepane malih apisan irika

tiang naur sami", keto pinunas Pan Angklung Gadange, Jero Klian

lantas ngrembugang teken kramane. Krama banjare makejang tuara

lega.

Dening suba tuara kalegan ban banjare, Pan Angklung

Gadang buin matur teken Jero Klian, "Inggih Jero Klian, ndaweg-

ang antosang malih ajebos kewanteh, tiang jagi ngaturin ajengan

Jero Klian. kalih krama banjare sami". Lantas masaut Jero Klian,

"To Bapa ngelah nasi tuah awaregan lakar nagih ngingu anak a-

banjar, sing salah-salah icang ngidihin bapa nasi". Pan Angklung

Gadang masebeng jengah, lantas ngaukin kurenanne, "Memenne,

kema jemak pasepane enggalang!"

Ngencolang bangun ne luh nyemak pasepan tur suba kejangin

api muah bungan asep, lantas enjuhina Pan Angklung Gadang, laut

mulihan masaa, ngasepin tungkede ne mapontang. Suba suud ngasep-

in, lantas tungkede gogonga ngaba pesu, mirib buka anake ngogong

dewa, lantas ia ngomong teken kurenanne, "Nah jani yatnain iban

nyaine nglungsur paican Ida Batara!" Ne jani Pan Angklung Gadang

buin mapinunasan, "Inggih Ratu Betara, titiang mamitang ajengan

tigang sok". Lantas slamparanga tungkede, ngwer, grodag, ulung

di langgatan mambengne, nregeng kurenanne menekan ka langgatan

tur nuunang nasi telung sok.

Lantas duduka tungkedne, tur ia jani nunas lawar, acubek,

laut buin slamparanga tungkedne, "ngwer, klesok", ulung di langgat-

an paone, ne luh ngteplak bangun menekan ka langgatan paonne

tur nuunang lawar acubek. Buin Pan Angklung Gadang nuduk

tungkedne. Jani nunas jukut apengedangan muah jejeruk teken ge-

gecok, lantas slamparanga tungkekne. "Ngiur, gredag", ulung di

glebegne. lantas bintit kurenanne nyemak jan lantas menekin glebeg

tur nuunang jukut, jejeruk muah gegecok. Suba kone pepek pada

tragia, laut kagibungang banjare pada madaar acepokan.

Kacrita duk totonan ada anak ane sugih gati bareng ditu ma-

sagi, ento madan I Giur ngantiang magegaenan ngotonin pianakne

buin limang dina. Dadi prajani I Giur dot teken tungked Pan

Angklung Gadange. Lantas lemesina Pan Angklung Gadang tagih

belina tungkedne aji alaksa, buin unjuk-unjukina teken I Giur,

kanti aji lebak sepaa, mara baanga teken Pan Angklung Gadang.


-69 -