Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/69

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

pipisne buin dadua, ento kanggon mayah pamelin rujak.

Paundukan Pan Angklung Gadange aketo, kapedasin pesan

teken I Wayan Sebetan, anake kasub sugih di banjare ento. Dadi-

annya dot I Wayan Sebetan teken kulukne ento, laut kadesekin

Pan Angklung Gadang.

"Ih Bapa Angklung Gadang, icang ja baang meli kuluk bapa-

ne, bayaha ja siu".

"Bik, kadong-aji alaksa Jero Wayan nagihang kuluk tiange,

lakar sing gediang tiang." Lantas buin kunjukin, aji duang laksa,

kanti aji petang laksa masih tonden baanga. Buin ngomong I Wayan

Sebetan, "ih Bapa Angklung Gadang,jalan suba aba mulihan kuluke,

limang laksa dogen lakar bayah kuluk bapane, sarina mani puan

yen bapa sing ngelah baas, mai icang idihin". Lantas I Wayan

Sebetan nyemak pipis limang laksa tur kaserahang teken Pan Angklung

Gadang. Pan Angklung Gadang bincuh nampi pipis tur ia mapi-

mapi ngrurauk mamangenang cicingne.

Tan kacrita Pan Angklung Gadang mulih negen pipis mag-

regotan, Jani kacritaang I Wayan Sebetan ngubuhin kulukne. Ka-

batek baan tangarne apang tusing di pisaga kulukne mejunang pipis,

lantas tegula jumahan meten, tur empek-empeka baanga ngamah,

kenehne apang lebihan mesuang pipis.

Kacrita buin maninne, I Wayan Sebetan luas mabalih, prajani

ia meseh mapanganggo ane melah-melah. Bening ia anak mula ajum

teken pagelahan, jani mabudi ninggarang kamelikan cicingne, kanti

nyelap ia luas mabalih tusing mabekel pipis, kacager kulukne lakar

ngadianang pipis.

Kacrita suba kone ia neked di pabalih-balihan. Beh, bek jejel

anake mabalih, muah dagang sarwa endah, ada ngadep woh-wohan,

ada madagang nasi, dagang tuak, buin dagang magenep sing bakat

baan nyarca.

Kocapan I Wayan Sebetan ngetakang cicingne, tumuli mreren

tur negak di dagang nasine, laut ia meli nasi, jaja, woh-wohan,

muah tuak pada kadaar ditu. Cicingne masih kabeliang nasi atekor,

kanti begeh basangne ngamah.

Dening cicing kamula berag, buin sing pati taen ngamah, jani

mara uling ibi kapepekang ngamah, kanti puntedan basang cicingne.


- 66 -