Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/68

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

saput tur majalan sambilanga ngaukin kulukne.

Kacrita jani krama banjare suba pepek masangkepan, ditu

laut Jero Klian ngujangang kramane ne mutranin.

"I Sendi".

"Tiang nika".

"Naur nika!". Sret ngembud satakan laut mayah.

"I Tampul".

"Tiang Mangkin, mangkin, tiang naur". Krasak-krisik ngagah

bebuntilan nglaut mayah. Nah suba kanti pragat pailehne nuduk

putra, jani buin Jero Klian ngujangang, nuduk bebakatan ne tuara

sangkep abulan.

"I Lambang".

"Tiang, naur nika". Geblos mesuang pipis uli di pakadutan-

ne tur metekang nembelas keteng.

"Pan Angklung Gadang".

"Tiang, mangkin, mangkin, tiang naur nika". Ditu laut Pan

Angklung Gadang masebeng rengas, tur ngaukin kulukne, "Kuluk

kuluk kuluk, kletak kletak kletak". Duk ento, nujuang kulukne di

batan padagangan anake nyilap-nyilap tekor. Mara kulukne ningeh

munyin pamekelne, lantas ia nyagjag, ikutne kitir-kitir. Jero Klian

buin nulakin ngujangang, "Pan Angklung Gadang, kenken, mayah?"

Krama banjare makejang matolihan medasin sasolahan Pan Angklung

Gadange.

Pasaurannya Pan Angklung Gadang, "Mangkin tiang kari

ngambil jinah". Ditu laut tendas cicingne kasorogang. ikutne ka-

kenjirang, kanti mluing jit cicingne, laut kacanggem aji bungut tur

klecot-klecotanga teken Pan Angklung Gadang, lantas ia nguntul

nglepehang pipis uli di bungutne, laut kapetekin kanggon mayah de-

dandan nembelas. Nu mesisa pipisne dadua, lantas anggona meli

bubuh.

Beh, krama banjare makejang pada ngon pesan ngenehang

sadian Pan Angklung Gadange ngelah cicing bisa mejunang pipis.

Pan Angklung Gadang buin makeneh-keneh dening ia nylepang pipis

duang dasa, kapesuang mara plekutus, jani nu dadua di jit cicing-

ne, laut ia meli rujak aji dadua. Suba suud naar rujak, laut ngauk-

in cicingne, "Kuluk kuluk kuluk, kletak kletak kletak". Lantas

nyagjag cicingne, ikutne kitir-kitir, tur buin kaklecotang, memesu


-65 -