Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/67

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

ninjak enggalan kagelut cokor Idane teken Pan Angklung Gadang

sambilanga matur sisip, "Inggih Ratu Dewa Agung, duaning Cokor

I Dewa ngandikaang titiang, lamun ada ulung uli di jarane, duduk

nyen, penpen di kompeke, asapunika pangandikan I Dewane ring

titiang. Sane di wau wenten kantenang titiang macepol saking kuda-

ne, raris duduk titiang tur genahang titiang ring kompek pacanangane.

Inggih sane mangkin, yening titiang kabaos sisip, durusang

puputang titiang ne mangkin!"

Mara keto kapireng atur Pan Angklung Gadange, raris Ida

meling teken pangandikane i tuni ; kabawes-bawesang ragan Idane

iwang-ngandikain I Angklung Gadang, mawinan prajani Ida ledang

tur ngaksama teken Pan Angklung Gadang.

Kacrita buin puanne, buin Pan Angklung Gadang kandika-

ang ngiringang masiram, tumuli Ida mamargi ka tukad kairing ban

Pan Angklung Gadang. Di subane rauh di tukad, raris Ida makayun

makebotan, tumuli Ida nyongkok duur batune di tengah tukade.

Pan Angklung Gadang masih bareng nglesitang kamben, nyongkok

duur batune di luanan Ida Anake Agung, tur ia maseden, mligedan

mesuang bacin. Kandugi bendu pesan Ida, tumuli kajambak bok-

nyane Pan Angklung Gadang, tur kasilemang kanti slegak-slegak.

"Jani suba taanang dosan ibane langgia tur tan pasemu teken

gelahe".

Mara keto dingeha pangandikan Idane, laut Pan Angklung

Gadang ngenggalang nulengek tur nyumbah nunas pangampura,

"Inggih Ratu Dewa Agung, boya ja titiang sangkaning langgia ring

Palungguh Cokor I Dewa, mula titiang mamanah subakti pisan ma-

marekan ring I Dewa. Sakadi mangkin I Dewa makoratan, bacin

Cokor I Dewa anyud ngatebenang, manah titiange mangda rauhing

tain titiange taler bakti ngiring bacin Cokor I Dewa", keto aturne

Pan Angklung Gadang, kandugi ica Ida Anake Agung, nuli ngandika,

"Nah Pan Angklung Gadang, jani kema suba mulih, suud suba iba

mamarekan teken gelah!"

Suba kone keto kacrita jani Pan Angklung Gadang nongos

di Desa Anu ngajak kurenannya, tur ngelah kuluk berag abesik.

Kacrita ne nyanan dauh telune, banjarane lakar masangkepan. Dadi-

annya Pan Angklung Gadang inget teken dewekne danda, bane

tuara sangkep ne abulan. Lantas ia nagih pipis duang dasa teken

kurenanne, tur clepanga di jit kulukne. Suba keto laut ia nyemak


- 64 -