Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/49

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Majalan lantas I Rareangon ngaba manik liu pesan. Suba

neked di bongkol gununge, nepukin lantas ia macan magereng,

entungina lantas manik sesirep. Pules lantas macane makejang Buin

majalan ia ngamenekang, nepukin kone ia lelipi gede-gede, entung-

ina lantas manik sesirep. Pules lelipine makejang. Tau duur nepukin

kone I Rareangon rangsasa dadua luh muani, entungina manik se-

sirep, pules lantas rangsasane makadadua. Suba pada pules gebagane

makejang, prasida lantas I Rareangon katepuk teken I Lubangkuri.

Ngon I Rareangon teken warnan I Lubangkurine, sajaan patuh

buka goban gegambaranne di pangangonan. Ditu I Rareangon nutur-

ang unduk teken I Lubangkuri, mawanan ia neked kema. Ajakina

lantas I Lubangkuri ka negara, bakal katur teken Ida Anake Agung.

I Lubangkuri saturut. Suba kone keto, majalan lantas ajaka dadua

nganuunang. Mara pesan neked basa tengahan gununge, bangun

rangsasane makadadua, pagelur nutug I Rareangon. I Rareangon

ngulahang lantas majalan, suba paak rangsasane. entungina lantas

manik tiing, dadi tiing ategal melat pajalan I Rareangone Tusing

aatanga teken rangsasane, kroboka dogen tiinge ento. Entungina

lantas manik blabar, dadi blabar endut, masih tuuka dogen teken

I Rangsasa. Buin lantas entungina manik api, dadi api makobar-

kobaran melat pajalan I Rangsasa Ento masih tusing aatanga teken

I Rangsasa, kroboka dogen, jani suba paak pesan kone I Rangsasa.

I Rareangon suba ngrasa mati, inget lantas ia teken manikne nu

abesik, manik atma. Ento lantas entungina I Rangsasa, mati lantas

I Rangsasa makadadua.

Kacrita I Rareangon ajaka I Lubangkuri neked jumah Jero

Dukuhe suba peteng. Ngandika Jero Dukuh teken I Rareangon,

"Cening Rareangon, buin mani semengan kema suba cening mulih,

aturang I Lubangkuri teken Ida. Anake Agung. Ne adin ceninge I

Luh, cening suba nyuang ajak ia bareng mulih!" I Rareangon

sairing.

Kacrita mani semengane di subane I Rareangon, okan Jero

Dukuhe muah I Lubangkuri mapamit, lantas ia majalan. Tan crita

di jalan mara nyaluk peteng, teked lantas I Rareangon jumahne.

Kendel pesan kone memenne.

"Duh rauh Cening, Cening pianak meme, pitaen meme Cening

lakar tuara sida mlipetan.". Epot memenne ngebatang tikeh muah

ngalihang pabuan. Di subane pada mategtegan, ditu lantas I Rare

angon nyatua, nuturang pajalanne luas ngalih I Lubangkuri, tur


- 46-