Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/50

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

maan kurenan okan Jero Dukuh Sakti. Buin maninne semengan I

Rareangon ka puri ngaturang I Lubangkuri. Angob maduluran

sengit kayun Ida Anake Agung teken I Rareangon, bane nyidaang

ngalih I Lubangkuri. Makayun-kayun Ida Anake Agung. "Yan

tusing jlema sakti, tuara nyidaang apa ngalih I Lubangkuri. Yen

jlemane ne nu idupang, pedas kagungan i deweke lakar uug. Nah

lakar upayen kapatianne I Rareangon".

'"Cai Rareangon kema buin cai luas, alihang gelahe macan,

dot pesan gelahe apang nawang macan, Kema cai majalan jani!"

Mara keto pangandikan Ida Anake Agung, ngembeng yeh paningalan

I Rareangon, suba ngrasa teken dewek kasengitang baan Anake

Agung. Mapamit lantas ia budal, kacrita suba neked jumah, ma-

takon lantas kurenanne, "Beli, kenapa sebeng beline dadi masawang

sedih? Kenken sih tingkah beline tangkil di puri?"

Masaut I Rareangon, "Kene adi, sinah suba baan beli Ida

Anake Agung sengit pesan teken beli. Suba beli nyidaang ngalih I

Lubangkuri, jani buin beli kapangandikaang ngalih macan".

Masaut ne luh, "Yan bantas aketo, da beli sanget ngewehang!

Ne tiang ngelah manik astagina, paican dane i bapa. Jani tiang

ngadakang macan. Manik astegina apang ada macan!" Ada lantas

macan gede pesan.

"Nah kema beli ka puri tegakin macane ne, aturang teken

Ida Anake Agung!

Tegakina lantas macane ento ka puri, teked di puri, sedek

Anake Agung katangkil, serab kone pada anake nangkil, Ida Anake

Agung jejeh mangetor nyingakin macan, buin pada nyengap macane

ento gereng-gereng.

"Gediang, gediang!" keto pangandikan Ida Anake Agung sambil-

ang ida mlaib ngapuriang. Gedianga kone lantas macane ento teken

I Rareangon. tegakina abana mulih. Teked jumahne macane ento

lantas pastuna teken kurenanne, apang dadi lesung. Dadi lantas

macane ento lesung. Buin maninne buin kone I Rareangon kasengan

ka puri. Ngandika Ida Anake Agung teken I Rareangon, "Cai

Rareangon, kema alihang gelahe naga! Yan cai tonden maan naga,

da cai mlipetan mulih!" Ngiring kone I Rareangon, lantas ia ma-

pamit budal Teked jumahne morahan ia teken kurenanne. Ditu

lantas kurenanne nyemak manikne. "Manik astagina apang ada naga!"


-47 -