Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

2. KIDANG TEKEN CEKCEK


Ada tuturan satua I Kidang teken I Cekcek.

Kacrita I Kidang nyangkepang timpal-timpalne. Di duurne I Kidang nyangkepang ada cekcek abesik ngepil di langit-langit umah pasangkepanne. Di sedek I Kidange kumpul, laut ngenceh ba duur, kenaina I Kidang baan enceh cekceke.

Doaning aketo dadi brangti I Kidang kene munyinne, "Yeh ne iba cekcek, dadi kaliwat langgia pesan iba tekening kai. Dadi iba ngencehin kai tur bani iba ngungkulin kai masangkepan. Buina kenken ento iba, saking iba mabudi matiang kai. Apa iba ma- budi nandingin karirihan kaine. Indaang jani dini pesuang karirih- an ibane, apang kai nawang!" Keto pamunyin 1 Kidange, lantas masaut I Cekcek, "Nah iba kidang, bas liwat-iiwat iba nyakitin kuping pamunyin ibane teken kai. Kene sujatin kaine, saking kai mabudi nawang karirihan ibane".

Mara keto munyin I Cekceke, lantas masaut I Kidang, "Ih iba Cekcek, lamun iba mabudi nawang karirihan kaine, jalan jani magangsar-gangsaran mlaib, tur ne tampul umah pasangkepane anggon pasuryakan, nyen ja maluan neked di tampule ne ia menang. Tur yan awake kalah lautang awake tampah ajak nyaman ibane makejang!"

Dening keto munyinne I Kidang, lantas masaut I Cekcek, "Nah Kidang yen bantas keto, kai nandingin karirihan ibane nanging da jani, ane buin mani kawitin patandinganne". Keto munyin I Cekceke lantas I Kidang nyak ajaka buin maninne matanding.

Kacrita jani dening suba pada pragat pasubayanne, lantas I Cekcek makeneh-keneh kene kcnehne. "Beh jani kenkenang naya- nang, dening ia mula gancang mlaib. Ah melah jani kene abete madaya alih timpale, kumpulang makejang, ditu lantas i dewek mapitungan ajak timpale". Disubane suud makeneh I Cekcek lantas ataga timpalne makejang. Buin kejepne teka lantas timpalne ma- kejang, lantas ngomong I Cekcek teken timpalne, "Ih cai pada jani beli kene teken cai, sawireh beli ane buin mani, lakar ma- tanding ajak I Kidang mlomba, mapasuryakan tampul umah pa- sangkepe, nyen ja maluan teked di tampul umahe ento ane menang.


-20 -