Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Saja Meme, anak ia nu kolagan, sing ya belig saja benne.

Ubuhin malu apang gedenna!".

"Nah keto ja keto". Penpena kone lantas I Kolagan di wadah

baase di pulune

Gelising satua, kacrita kebah suba kampidne I Kolagan, lantas

kehkeha kone baasne. Dening aeng kekrosokanne di pulunne dingeha

ben Men Kuwuk ungkabanga lantas tekep pulunne. Mara ungkabanga kone

tekepne, lantas makecos lantas I Kolagan tur makeber

ka dangin tukad ngalih memenne.

I Siap Badeng critanan anak sai sai kone ia slindeng-slindeng

ditu di dangin tukad nylimbangin panakne. Jani mara teka I

Kolagan kendel gati lantas memenne. Ditu lantas panakne manuturang,

nuturang Men Kuwuk dugase nyaplok batu, teken dugas iban-

ne nagih tampaha. Kedek kone pada pagrikgik nyama-nyamanne,

madingehang tutur I Kolagane. Ditu lantas Men Kuwuk kagending-

ang, "Ngakngak ngikngik ngak ngak, gigi pungak nyaplok batu".

Keto dogen begbeg gegendingan I Siap Badenge, lantas dingeha

teken Men Kuwuk uli dauh tukad.

"Dadi aeng jailne I Siap Badeng, adi cecekerina oke", keto

abetne Men Kuwuk; masaut lantas I Siap Badeng,

"Men ngenken kone, ngagen nagih ngamah panak awake, payu

batune bakat tegora" Keto abetne I Siap Badeng sambilanga

nglegingang jit, lantas ia magedi.

19