Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Dening I Kidang mula gancang mlaib yen jani tusing indrajalaang,

janten beli kalahanga, yen kalah baan I Kidang, jalan tampah ajak

makejang, dening ia I Kidang masubaya keto. Cendekne jani kene

dayan beline, cai Cekcek dini nongos di tampule beli nongos di

punyan kayune di lakar tongose nyumunin mlaib. Yan pade I Kidang

makaukan lantas cai masaut. Keto masi di mlipetane beli nyautin

pakaukanne I Kidang". Keto prembugne I Cekcek.

Gelising tuturan satua jani teka dina pasubayanne, tusing makelo

lantas teka I Kidang tur ngomong, "Ih Cekcek,jani suba payu

muber-uberan".

Masaut I Cekcek, "Nah payu, sakewala jalan ngawitin uli di punyan kayune!"

"Jalan", keto I Kidang. Dening keto madabdaban lantas I

Cekcek tur ngingetang parembugne ane ibinne. Jani mlaib lantas

I Kidang tur kauk-kauk, "Suba Cekcek?"

"Suba, jani payu", keto I Cekcek. Beh palaibne I Kidang ma-

sepuk baana buke, jani crita das nganteg di tampule I Kidang

mlaib lantas makaukan, "Ih Cekcek cai dija?"

Masaut I Cekcek ane di tampule, "Kai dini di tampule Kidang".

Mara keto ngomong I Kidang, "Beh, saja ririh cai Cekcek.

Nah jani buin mlaib mlipetan". Ngulahang pesan I Kidang mlaib

kanti bungkut-bungkut dewekne. Keto masih mara das neked di

punyan kayune, makaukan lantas, I Kidang, "Neked dija cai Cekcek?"

Masaut I Cekcek di punyan kayune, "Kai suba dini di punyan

kayune". Di subane I Kidang teked di punyan kayune, ngomong

lantas I Cekcek, "Ih Kidang, jani sawireh makapindo iba kalah

mlomba men kenken iba inget teken pasobaya?"

Masaut I Kidang, "Nah cai Cekcek, kai inget pesan teken

janji, dening kai saja kalah baan iba, da iba nampah kai. Cendek-

ne kai ngidih tempo teken iba. Nah Cekcek mani puan kai mati

dinumitis kaine buin acepok, kai manadi siap biing selem miananan,

tur yan cai mati di subane cai numitis, manadi siap buik kuning

rajah, kebek, ditu mara patut cai ngalap jiwan kaine".

Keto pasobayan I Kidange teken I Cekcek krana I Cekcek

sing ja payu nampah I Kidang dugase ento.


- 21