Cebur nuju daging

Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/164

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi

cingakin teken Ida Anake Agung, ditu lantas Anake Agung gelur- gelur kabatek ban ajerih Idane. Ditu lantas kandikaang ngediang buin lelipine.

Tan crita, gedianga lantas lelipine teken I Bintang Lara. Sas- ubane keto, mulih lantas I Bintang Lara.

Critaang Ida Anake Agung bendu pesan pakayunane, dening tan nyidaang ngamatiang I Bintang Lara, lantas Ida nauhin bau- dandanidane miwah tanda mantri, perbekel lakar ngebug I Bintang Lara. Sasampune sami rauh tur pada sregep ngaba senjata lantas mamargi, Ida Anake Agung ngiinggihin jaran. Tan crita Ida di margi, kacrita I Bintang Lara naen suba teken dewek lakar siatina teken Anake Agung. Ditu lantas ia keweh pesan.

Mara keto lantas ngandika Ni Supraba, "Beh Bintang Lara, da keweh-keweh lamun nira nu dini, kerna jani alihang bontang jagung liunang, tur lantas celek celekang di duur pamesuane, embat- in lantas sabuk ilehang ditu di duur jlananne, tur tekedang kampike. Yan suba suud pedemang lantas dewek Adine jumah meten ajak Ni Cili", asapunika pangandikan dedarine, lantas I Bintang Lara ngalih bontang jagung, tur kacelek-celekang di duur pamesuanne, kebekin pesan kayang kampike, muah kembatin sabuk makaileh. Suba keto macelep lantas mulihan ajaka dadua tur kakancing jlanan ne. Jani kapastu bontang jagunge baan dedari Supraba apang dadi senjata. Dadi lantas senjata ngebekin umah. Buin sabuke kapastu dadi leiipi liu pesan tur galak pesan yan ada musuh.

Gelising satua, jani kacrita Ida Anake Agung rauh, Ida sa- grehan tur uli joh suba ngaraunyiang bedil, uyut pesan kone munyin bedile, len jaran ngrehgeh tan pepegatan.

Kacrita Anake Agung bendu pesan kayunne, tur sahasa jeg macelep mulihan panyengker tur gelur-gelur ngaukin I Bintang Lara. Mara keto, rebute kone Anake Agung teken lelipine, ada ngutil, ada nglilit, tur kaludin baan senjata ngebekin tan kena wilang liun- ne, kayang panjakidane liu kena tebeka, tur liu ane ngemasin mati, tur Ida Anak Agung lantas seda. Sasisan mati, makejang mlaib pati- luplup, ada ane labuh ka grembenge nepen batu lantas mati, ada ane mati kajekjek timpal.

Tan cinarita, di subane Anake Agung seda, critaang jani I Bintang Lara nyendenin dadi Anak Agung, tur Ni Supraba miwah Ni Cili lantas anggona kurenan. Ditu lantas I Bintang Lara nemu kasukan tan patandingan.


- 155 -