Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/135

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Sang Prabu ledang, tur lantas ngandikaang I Punta Jrudeh muah

parekan liu ngiring Ida Raden Mantri, tur apang ngaba kone bekel

lebeng matah.

Tan kacritanan gelising satua, Ida Raden Mantri lantas Ida

mlayar nuut pesisi. Rauh di pesisin Pajarakane, manggihin kone

Ida anak mamancing, lakar matakon kone Ida, "Maman, maman

mamancing, desa apa ne adana?"

"Desa Pajarakan, puniki wastan ipune".

"Yen kadikang sekar, sekar apa gustin Mamane?"

"Sekar kecubung, kudu putih bone ngab". Buin kone Ida

Raden Mantri mlayar Rauh di pesisin Singasarine, buin kone Ida

manggihin anak mamancing, lantas Ida buin matakon, "Maman,

Maman mamancing, desa apa ne adana?"

"Desa Singasari, puniki wastan ipune".

"Yen kadikan sekar, sekar apa gustin Mamane?"

"Sekar bakung, kudu putih grempiangan". Buin kone masi Ida

mlayar. Rauh Ida di pesisin Gegelange, buin kone Ida matakon

teken anak mamancing, "Maman, Maman mamancing, desa apa ne

adana?"

"Desa Gegelang, puniki wastan ipune".

"Yen kadikang sekar, sekar apa gustin Mamane?" "Sekar jepun, putih montok sarina ilang". Buin kone masi Ida

mlayar, lantas rauh Ida di pesisin Daane, ditu kone Ida buin ma

takon teken anak mamancing, "Maman, Maman mancing desa apa

ne adana?"

"Desa Daa, punika wastan ipune"

"Yen kadikang sekar, sekar apa gustin Mamane?"

"Sekar cempaka, sari ilid miik ngalub".

Mara keto pasaut anake ne katakenin, prejani lantas kone Ida

dadi bojog putih tur mungil, ditu lantas iringanidane makejang

manglingin Ida Raden Mantri, Raden Mantri lantas Ida mangandika,

"Maman Punta Jrudeh, muah ne pada ajak makejang da maman

ngeling, reh jani gantin mamane sadia lakar maan anak luh jegeg.

Yadin nira jani magoba bojog, buin pidan yen nira suba makurenan,

ditu nira lakar buin magoba jlema, tur lakar tulak mulih ka Koripan.

Buina jani kaukin nira I Dempuawang, adep men nira dini, lantas

kalahin men nira ajak makejang mulih ka Koripan. Yen tonden

ada anak meli, da pesan nira kalahina mulih, dini malu nongos

ajak makejang!" Mara keto pangandikan Ida Raden Mantri, lantas


-132 -