Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/134

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Sang Prabu mategul. Suba kone keto, lantas Ida Raden Mantri ma-

kekalih ka purian, dapetang Ida kone I Limbur sedek negak di

ambene. Ditu lantas I Limbur tebek Ida aji don lalange, tur sampel-

sampel Ida entungang Ida di pangkunge, lantas teka kone cicing

ajaka liu ngamah bangken I Limbure kanti telah. Di subane I

Limbur mati, buin kone Ida Raden Mantri makekalih medal, ditu

lantas Ida Sang Prabu ngidih urip teken Raden Mantri, lantas Ida

Sang Prabu muah kaulane makejang kakelesin. Di subane keles,

lantas Ida Sang Prabu ajaka menek ka praune teken Raden Mantri

makekalih. Teked ditu, dapetang Ida Sri Prameswari sedek mlinggih

sareng Raden Galuh, ditu lantas Ida Sang Prabu saup rabine, lantas

Ida Sri Prameswari bendu tur matbat Ida Sang Prabu. Mara keto,

lantas Ida Raden Mantri ne duuran matur ring Ida Sang Prabu,

"Inggih Ratu Sang Prabu, dados Cokor I Dewa jag nyaup anake

punika, sapesira se punika, kaden punika anake sane nyuun tain

siap ambul kuskusane sane tumbas titiang ring Cokor I Dewa.

Mara keto atur Idane Raden Mantri, lantas Ida Sang Prabu nangis

sambil Ida nuturang indik Idane sakadi-kadi, tur nyelsel raga, dening

kalonjok kayune nglinggihin atur I Limbure. Ditu lantas Ida Raden

Mantri makekalih kangen ring ajine, lantas Ida masi nguningang

indik Idane duk mara kakutang kanti kayang jani. Mara kone keto,

lantas saupa tangisina putrane, sambil Ida ngaksamaang raganidane

ring putra miwah Prameswari, tur prajani ajak Ida ka purian. Ditu

lantas Ida Sang Prabu maicaang kagunganidane ring putrane ma-

kekalih.

Kacrita jani Ida Raden Mantri ring Koripan, nuju peteng

Ida mlinggih kone di bale kambange di taman, lantas Ida mireng

raos ngambara, "Cening, Cening Mantring Koripan, jani suba teka

karman Ceninge, kema jani Cening luas ngaba prau takon-takonang

adan muah gobanne, bunga anggon ngupaang matakon. Buina lamun

ada anak ngupamaang gustinne bunga cempaka, gustin anake ento

suba ia lakar rabin Ceninge, tur Cening lakar masalin goba dadi

bojog madan I Dempuawang. Nanging da Cening jejeh, reh mula

keto pakardinidane Sanghyang Widi lakar matemuang Cening mrabi.

Yen suba mobot rabin Ceninge, sinah cening lakar buin magoba

manusa". Amonto kone raose ane pirenga teken Ida Mantring

Koripan, lantas Ida mantuk. Buin maninne Ida Raden Mantring

Koripan tangkil teken ajinne, nguningang raose ane pireng Ida di

taman, tur lantas Ida mapamit lakar ngumbara nglinggihin prau

ngrereh lakar karmanidane. Keto atur Idane Raden Mantri. Ida


- 131 -