Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/115

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

buin kejepne teka, masih tusing. Dadi pianak Ni Wayan Waluhe

dogen sih kencanin Nanak? To pianak Ceninge kaden jani odalanne?"

Matur lantas Ida Raden Mantri Koripan, "Inggih Ratu Aji,

mawinan sapuniki manah titiange, santukan anake alit di puri nenten

pakaryan titiang". Lantas kone aturanga indik-indik Raden Galuh

Singasarine uli dugas tonden ambil Ida nganti suud mabuncing,

manut atur Ida Raden Galuh Daa. Mara keto ilang lantas bendun

Ida Sang Prabu teken okane, lantas Ida ngaksama teken Ida Raden

Galuh Daa kalih Ida Raden Mantri Made, buat Idane tuara uning

teken unduke totonan.

Suba jene keto, Ida Sang Prabu makayun buin mabuncingang

okanidane teken Raden Galuh Daa, tur okanidane makekalih

sairing, lantas Ida ngutus I Patih mendakin Ida Pramesuari ka puri.

tur apang I Patih ngaturang pidabdab Idane di taman. Sajaba keto,

I Patih kapangandikaang nedunang panjake luh muani apang ngaba

banten-bantene di puri ka taman. Mamargi kone lantas I Patih

ngapuriang, di subane rauh di puri, matur lantas dane teken Ida

Pramesuari, nguningang pidabdab ring taman, tur Ida katurin apang

lunga ka taman. Ida Pramesuari lantas lunga ka taman kairing ben

panyeroanidane. Suba keto, teka lantas panjake luh muani nyemak

banten abana ka taman.

Ida Raden Galuh Singasari bengong kone Ida ngantenang

indik panjake nyemak banten. Matur lantas I Nginte Ngemban,

"Ratu Dewa Ayu, sinah sampun mangkin Cokor I Dewa pacang

mamanggih kaon, reh titiang miragi gatra, putran Cokor I Dewa

mangkin tan kangkenin putra antuk rakan Cokor I Dewa, tur

mangkin Ida pacang mabuncing ring Ida Raden Galuh Daa ring

taman. Sinah Ida Raden Galuh Daa sane ngaturang laksanan Cokor

I Dewa sane riin. Inggih sane mangkin becik Cokor I Dewa nunas

sinampura ring rakan Cokor I Dewa miwah Ida Raden Galuh Daa,

mangda kari kewanten Cokor I Dewa iriki".

Ngandika Ida Raden Galuh Singasari, "Meme Nginte Ngemban,

nira sing ja nimas pangampura apa. Yan pade nira tundunga,

mulih ja".

"Inggih sapunika ja pakayunan Cokor I Dewa, sakewanten

ledangang kewanten ke pakayunane!"

Kacrita jani di taman, di subane pragat ngupakara anake alit,

lantas Ida Raden Mantri Koripan buin mabuncing sareng Ida Raden

Galuh Daa, ento agianan banten odalan okan Raden Galuh Singa-


- 112 -