Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/116

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

sarine kone tabtab Ida.

Kacrita buin maninne, mara Ida Raden Mantri ngajakin rain- idane mantuk ka puri, tusing kone Ida kayun, ban Ida Raden Galuh Singasari nu di puri. Yan tan kasedaang wiadin kakaonang Ida Raden Galuh Singasari, Ida Raden Galuh Daa tusing kayun mantuk. Ento awanan Ida Raden Galuh Singasari lantas kasedaang, layonidane kacahcah kapenpen ka tablane. Okanidane nu nyeneng kabarengang kone menpen di tablane, tur kapangandikaang lantas panjake ngaturang ka Singasari.

Di subane tablane ento katur teken Ida Sang Prabu di Singa sari, matur kone arinidane, "Beli Agung, dadi lipetanga nika tabla ne, Beli Agung?"

"Kenken kaden".

"Indaang nika ungkabang tekepne, napi sih isinne?" Mara ungkabang Ida tekepne, tengkejut pesan Ida Sang Prabu kalih Pramesuari, dening misi layon okanidane tur macahcah teken anak alit. Mawanan merang pesan kone kayun Ida Sang Prabu, prajani Ida ngandikaang Patih Mantrinidane nedunang panjak lakar ngebug jagat Koripane.

Kacrita kumpul kone suba panjake tur sregep ngaba senjata, lantas Ida Sang Prabu mamargi ngungsi jagat Koripan, kairing ben Patih Mantri muah panjake makejang. Kacrita rauh kone suba di tepi siring Koripan. Dening Ida Sang Prabu muah panjak Koripane suba tragia lakar nanggal tekan musuhe uli Singasari, dadi enggal macampuh yudane.

Gelising satua, pamuput kasor Ida Sang Prabu Singasari, lantas Ida Sang Prabu Singasari. Patih, Mantri muah panjake sisan mati, nunas urip teken Ida Sang Prabu Koripan. Ida Sang Prabu Koripan ledang. Ida Sang Prabu Singasari lantas mantuk kairing ben Patih Mantrinida muah panjake.

- 113 -