Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/110

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Galuh meneng dogen ajaka ngraos, matakon lantas Ida Raden Mantri Koripan teken I Nginte Ngemban, "Meme Nginte Ngemban, kenapa gustin Memene dadi meneng dogen ajak ngraos?"

"Ratu Raden Mantri, anak Ida bendu ring titiang, santukan iwang antuk titiang ngiasin i ketuni". Keto aturne I Nginte Ngemban, teka jog ngega kone Ida Raden Mantri muah ida dane ane ditu dugase ento.

Kacrita buin maninne di karya pabuncinganne, Ida Raden Galuh nu kone masih meneng dogen, apang kuda-kuda Ida Raden Mantri Koripan nakenang awanan Raden Galuhe keto teken I Nginte Ngemban, ada dogen kone baana ngaturang awananne Ida meneng.

Kacrita jani suba kone peteng, tur pulapalin pabuncingane suba kone pragat, Ida Raden Mantri kalih Ida Raden Galuh lantas ngranjing ka pamereman. Ditu lantas Ida Raden Galuh lantas kambil antuk Ida Raden Mantri, mawanan lantas Ida Raden Galuh lantas kantu. Makelo pesan Ida kantu masih tusing meling-meling, matur lantas I Nginte Ngemban, "Inggih Ratu Raden Mantri, gelising Cokor Ratu ka jaba, tepak pajenganne I Tambokor, mangda gelis Ida arin Cokor Ratu eling ring raga. Sapunika panudanne. nanging tan kengin anak seosan sane nepak, mangda Cokor Ratu ugi". Keto atur 1 Nginte Ngemban sada giet-giet, lantas Ida Raden Mantri ka jaba nepak pajenengane.

Ya mara medal Ida Raden Mantri, ya medal kone lantas Ida Raden Galuh Singasari uli tablane, busanan Ida Raden Galuh Daa kabusbusin tur lantas kanggen antuk Ida Raden Galuh Singasari. Ida Raden Galuh Daa lantas entunganga ka jabaan panyengker teken I Nginte Ngemban. Ida Raden Galuh Daa maklesok kone Ida di laapan waluhe.

Kacrita Ida Raden Mantri suba usan nepak pajenengan, lantas Ida ka purian, panggihina raine suba mlinggih tur suba bisa ngandika. Angob pesan Ida Raden Mantri dening warnan raine masalin, saget modoang padaang teken i tuni. Nangingke Ida sing ja ngraosang, dening katarka panyingakanidane lamur.

Kacrita jani suba semengan, kacrita i panunggun taman, Men Bekung ukana ngalih muncuk waluh, nget nepukin anak luh bajang tur jegeg pesan negak matedoh beten laapan waluhe. Katakonin lantas Ida Raden Galuh Daa ben Men Bekung, "Jero anak istri.

- 107 -