Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/109

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

pisan manah titiang".

"Nah lamun keto ja Meme, nyanan petenge jalan bareng nira luas ka Daa, mamaling I Galuh Daa".

"Be, dados Cokor I Dewa mamaling Raden Galuh Daa, jaga sapunapiang Cokor 1 Dewa Ida?"

Ngandika Ida Raden Galuh, "Nah keto dogen, buin mani orahina men".

Kacrita jani suba nyaluk peteng, Ida Raden Galuh Singasari lantas nyilib lunga ka Daa kairing ban I Nginte Ngemban. Di subane rauh di Daa, ditu lantas Ida ngeninin saisin purine sesirep. Di subane pada sirep, Ida Raden Galuh Singasari sareng iringanne ngranjing ka purian ngraris ka pamreman Ida Raden Galuh Daa. Di subane kapanggih Ida Raden Galuh Daa, lantas Ida rampana teken I Nginte Ngemban ajaka ka Singasari, teka enteg kone baana ngrampa ajaka dadua tur tusing kenyel-kenyel nganti nganteg ka puri Singasari tra rerenan.

Di subane rauh di puri Singasari, Ida Raden Galuh Daa nglantas ranjinganga di pangekeban. Ditu Ida Raden Galuh Daa buin kakeninin pamungkem antuk Ida Raden Galuh Singasari, apang Ida tusing uning ngraos. Ngandika Ida Raden Galuh Singasari teken panyeroanidane, "Meme Nginte Ngemban, mani lakar rauh Patih Mantrin Ida Sang Prabu Koripan lakar nyuang nira, nah jani kema jemak busanan nirane iasin Raden Galuh Daa, apang Ida kadena nira. Nira bakal clepang dewek nirane di tablane, nyanan tekepin men! Mani lamun suba mamargi Raden Galuh ka Koripan, tablane tunden marengang ngaba. Meme pada ajak dadua bareng men masih ka Koripan!"

"Inggih Ratu Dewa Ayu".

Nah jani iasina kone Ida Raden Galuh Daa teken I Nginte Ngemban ; suba suud ngiasin, Ida Raden Galuh Singasari lantas ngranjing ka tablane tur tablane lantas tekepina. Kacrita jani rauh lantas Patih Mantrine uli Koripan iringang panjak ngaba mamas, gong muah joli mendakin Ida Raden Galuh Singasari. Jani unggahanga lantas Ida Raden Galuh Daa kajoline, tur lantas mamargi ka Koripan. I Nginte Ngemban bareng kone ngiring muah tablane suba katenggolong baan panjake.

Tan kacrita di margi, nyanjaang rauh kone lantas di Koripan, Ida Raden Galuh kalinggihang di pagaluhan. Dening Ida Raden

- 106 -