Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/105

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Ida Sang Prabu ngandika, "Yeh, buin teka I Dukuh, men kenken pianak nyaine?"

I Dukuh matur teken Ida Sang Prabu, "Inggih Ratu Sang Prabu, titiang nawegang matur sisip ring Palungguh Cokor I Dewa, titiang mangkin kenken ipun nunas sane alitan". Ida Sang Prabu raris ngandikain okane sane Madean. Sasubanne rauh, Sang Prabu lantas ngandika, "Cening nanak Galuh, I Dukuh mamadik cening, kenken cening nyak teken panakne?"

Raden Galuh lantas ngandika, "Inggih Ratu Aji, titiang matur mapamit sapisan".

Ida Sang Prabu ngandika, "To, keto kone Dukuh, kema mulih orahang teken pianak nyaine". I Dukuh lantas mapamit sarwi nyumbah. Di tengah jalan, buin I Dukuh karejek nganti mati. Makelo-kelo teka buin I Brakah ngurip memenne. I Brakah lantas ngomong, "Meme buin mani kema Meme buin cepok!"

Memenne lantas masaut, "Nah yen suba cening, Meme dong sing bani tulak". Buin maninne semengan buin ia nangkil ka puri, makejang parekanne ngrenggeng, "Yeh pindo suba matiang tendas- ne masih ia idup". Mara I Dukuh teked di puri, lantas Ida Sang Prabu ngandika, "Ih nyai Dukuh, buin nyai teka, men kenken pitungan pianak nyaine?"

I Dukuh lantas matur, "Inggih Ratu Sang Prabu, titiang nawegang matur sisip ring Palungguh Cokor I Dewa, mangkin sane pinih alita tunas titiang". Ida Sang Prabu lantas ngandikain okane paling alita. Sasubane rauh raris Sang Prabu ngandika, "Ih Cening Galuh, cening idiha teken I Dukuh, kenken cening nyak teken pianakne?"

Raden Galuh lantas matur, "Inggih Ratu Aji, titiang nenten Ja purun tulak, yen sampun saking pangandikan Ratu Aji. Ya ta ipun panak jlema, yadiastun sekala buron, yen sampun pangandikan Ratu Aji, titiang nenten purun tulak". Mara keto atur Raden Galuhe, asemu kabangan warnan Ida Sang Prabu, raris Ida meneng tan pangandika. I Dukuh suba nawang yen Ida Sang Prabu duka, lantas ia nguntul, tusing bani mlihat. Sasubanne empahan kayun Ida Sang Prabu. raris ngandika, "To keto kone Dukuh, I Galuh nyak teken pianak nyaine, nanging icang jani ngwidi teken panak nyaine, yen ia nyidaang ja ngaenang icang bantal ambul ketungane, baang icang ia pianak icange, orahang keto teken pianak nyaine!"


- 102-