Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/104

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Dukuh buin matur, "Inggih Ratu Sang Prabu, nawegang pisan titiang matur sisip ring Palungguh Cokor I Ratu, mungguhing karyan titiange mangkin rauh mriki, titiang kakenken antuk pianak titiange nglungsur putran Cokor I Dewa, asiki". Ida Sang Prabu lantas ngandika, "Yeh dong keto gatin nyai- ne mai? Nyai ngidih panak icange, lakar pakurenang nyai ajak alu, keto?"

I Dukuh lantas matur, "Inggih patut Ratu Dewa Agung". Ida Sang Prabu duka pisan, nangingke nyalit kayun ngamatiang anak nunas. Ida Sang Prabu meneng tan pangandika. Sasubanne empahan dukan Ida Sang Prabu, lantas Ida ngandika, "Nah krana nyai nunas panak icange, jani icang matakon teken ia. Kenken ja ia buin kejep". Ida Sang Prabu lantas ngendikain okane pinih duura. Sasubanne rauh, lantas Ida ngandika, "Cening Galuh, ne I Dukuh teka lakar nunas cening, men cening kenken, nyak lakar makuren- an teken panakne?" Ida Raden Galuh duka pesan kayunne lantas Ida ngandika, "Inggih Ratu Aji, titiang nawegang matur sisip ring Ratu Aji, sane mangkin titiang matur mapamit sapisan" Ngandika Ida Sang Prabu, "To keto kone dukuh, nanak Galuh sing nyak. Kema orahang teken pianak nyaine!" I Dukuh lantas mapamit sarwi nyumbah.

Kacrita Raden Galuh erang pakayunanne teken I Dukuh, lantas Ida ngandika teken parekanne, "Ih cai parekan, kema cakcak tendasne I Dukuh pang kanti benyah!" Parekanne ngenggalang ngantos- ang I Dukuh di jaba kuta. Sasubanne I Dukuh liwat uli negara lantas I Dukuh karejek. Tur bangkenne kacahcah, kasabat-sabatang. Jani kacrita I Brakah jumahne, makelo ia ngantosang memen- ne, masih tusing teka, lantas ia ka negara ngalih memenne. Nget tepukina memenne mapukang-pukang. Lantas buin tambun-tambun- anga, tur uripa. Memenne buin idup buka jati mula. Memenne lantas ngomong, "Cening, to keneanga suba Meme teken kaulan Ida Sang Prabu".

I Brakah lantas masaut, "Dong da Meme jejeh, buin mani buin kema!" I Dukuh masaut, "yan Meme buin kema, pedas Meme buin matianga".

I Brakah buin masaut, "Yen Meme buin mati tiang buin ngurip". Kacrita buin maninne semengan, buin I Dukuh nangkil ka Puri.


- 101 -