Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/106

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

I Dukuh lantas matur, "Inggih titiang sairing". I Dukuh lantas mapamit, sarwi nyumbah. Mara ia neked jumah, lantas ia morahan teken pianakne, "Cening, jani misi ambul keneh ceninge, Ha nging Ida, Sang Prabu ngwidi tekening cening, apang cenin ngaturin ida bantal ambul ketungane"

I Brakah lantas masaut, "Nah sida. Buin mani tiang lakar ngaturang".

Kacrita buin maninne semengan, lantas I Brakah ka sanggah, ditu ia ngenyitin pangasepan, lantas ia ngomong, "Wastu manik sakecap, apang ada bantal ambul ketungane adasa tur apang bisa majalan padidiana". Jeg prajani ada. Lantas ia ngomong teken memenne. "Ne apa bantale lakar aturang titiang". Memenne kendel pesan kenehne baane suba nyidaang.

I Brakah buin ngomong, "Ih iba bantal, kema aturang ibanibane teken Ida Sang Prabu!" Bantale makadadua lantas padrutdut ka puri. Ida Sang Prabu ngon nyingakin bantale teka majalan ibanibana. Ida lantas nauhin panjake niakejang. Lakar kaicen bantal. makejang panjake pada ngon ningalin bantale gede-gede pesan majujuk di puri. Di subane bantale ento telah, lantas Sang Prabu ngandika buin teken I Dukuh, "Ih nyai Dukuh, nira buin ngwidi, apanga nyidaang pianak nyaine ngaturang bale mas. Yen ia suba nyidaang, nira lega maang ia pianak nirane". I Dukuh lantas morahan teken pianakne.

Kacrita buin maninne semengan buin ia ngenyit dupa, lantas ia ngomong, "Wastu manik sakecap apang ada bale mas di bancingah". Nget prajani ada. Mara Ida Sang Prabu medal, nget cingakina ada bale mas makaukud. Ida Sang Prabu ledang pisan pakayunanne, lantas Ida ngesengin I Dukuh, kandikaang ka puri ngajak panakne. I Brakah lantas kaajak ka puri. Makejang anake pada ngon, teken kapradnyanan alune ento. Mara ia teked di bancingah, lantas Ida Sang Prabu ngandika teken okane, "Cening Galuh, jani cening lakar antenang Aji ajak I Brakah pianak I Dukuhe. Ida Raden Galuh matur sairing. Ida Sang Prabu lantas madauhan. apang panjake ngayah ka puri.

Jani critaang Raden Galuh ajaka I Alu sai-sai Ida bareng sirep. Sedek dina anu I Alu nyuti rupa dadi anak bagus pesan. Kulesne kengkebang ngejang. Unduke ento kauningin teken Raden Galuh, lantas kulesne ka paling. Ngawit ento I Brakah tusing buin

- 103 -