Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/51

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭐ 50B]
᭕᭐᭞
ᬤᬶᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬶᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬫᬢᬶᬦ᭄ᬤᬓᬦ᭄᭞ᬳᬫᬸᬦ᭄ᬳᬧᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᭂᬤ᭄ᬤᬶᬚᬩᬶᬸᬫᬮᬸᬕᬭᬧ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬗᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬲᬸᬓᬢ᭄ᬳᬲᭂᬥᭂ
ᬗᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭖᭟ᬲᭂᬥᭂᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬗᬚᭂᬗᬂ᭞ᬲᬂᬢᬧᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬩᬮᬾᬧᬢᬫ᭄ᬬᬸᬳᬦ᭄᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬸᬕᬢᬢ᭄ᬯ
ᬭᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬳᬸᬕᬶᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬧᭂᬥᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬧᬗᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬫᬧᬳᬶᬘᬘᬦᬂ᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬳᬚᬳᬦ᭄ᬚᬕ᭄ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶ
ᬳᬤᬲᬂᬢᬧ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬶᬓᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᬤᬓᬾᬲᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬲᬸᬩᬓᬾᬳᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬜᬓ᭄᭞ᬧᬫᬸᬮᬤᬶ
[ ᭕᭑ 51A]
ᬢ᭄ᬮᬕᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬦᬹᬢ᭄᭞ᬗᬯᬾᬲᬸᬓᬫᬦᬄᬩᬧ᭟᭐᭟᭒᭟ᬓᬾᬯᬮᬫᬦᬳᬂᬩᬧ᭞ᬚᭀᬄᬬᬳᬶᬢᬭᬸᬭᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬫᬦᬸᬮᬓ᭄ᬧᬢᬶᬩᬦᬸ
ᬚᬦ᭄᭞ᬦᬾᬦᬸᬮᬸᬂᬫᬗᬯᬾᬢᬶᬲ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬶᬧᬓ᭄ᬱᬶᬩᬮᬶᬩᬶᬲ᭄᭞ᬤᬶᬓᬧᬦ᭄ᬜᭂᬩᭂᬢᬂᬤᬦᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬳᬶᬜᬯᬦ᭄ᬦᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬥᬸᬦᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬫᬦᬶ
ᬲ᭄᭞ᬓᬮᬤᬶᬢᬸ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬗᬤᭀᬯᬂ᭟᭐᭟᭓᭟ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬩᬧᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬗᬘᭂᬧ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬧᬢᭂ
ᬫ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬭᬢᬶᬄ᭞ᬲᬂᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬳᬤ᭄ᬯᬬᬫᬹᬃᬢᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬳᬤ᭄ᬯᬚ᭄ᬜᬵᬦᬇᬓᬸ᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬫᬸᬢ᭄ᬭᬬᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬤᬷᬯᬭᬹᬧᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬓᬮᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬂᬫ