Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/52

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭑ 51B]
᭕᭑᭞
ᬭᬵᬕᬕᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬤᬾᬯ᭟᭐᭟᭔᭟ᬲᬂᬲᬸᬘᬶᬢᬫᬢᬹᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬢᬧᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞ᬚᬵᬢᬶᬧᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬲᬂᬢᬧ᭞ᬓ᭄ᬤᬲ᭄ᬫᬸᬮᬸᬲ᭄ᬦᬶᬃᬫᬮᬦᬶᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬧᬢᬶ
ᬲ᭄᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬦᬸᬮᬸᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬜᬫ᭄ᬩᭂᬳᬂᬳᬸᬚᬦ᭄᭞ᬥᬦᬢᬦ᭄ᬫᬤᬕᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬲᬳᬩᬗᭂᬢ᭄ᬜᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬬᬂ᭟᭐᭟᭕᭟ᬓᬤᬶᬧᬗᬘᭂ
ᬧ᭄ᬲᬂᬢᬧ᭞ᬤᬸᬫᬤᬓ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬲᬂᬧᬢ᭞ᬲᬂᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬫᬰᬰᬶᬄ᭞ᬫᬓᬩ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦᬤᬭᬶᬦ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬜᬸᬤ᭄ᬥᬃᬫᭂᬢᬸ᭞ᬮᬾ
ᬤᬂᬫᬧᬳᬶᬘ᭄ᬘᬕᬮᬂ᭞ᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬢᬥᬄᬳᬰᬷᬄ᭞ᬦᬾᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᭂᬢᭂᬗᬶᬦ᭄ᬲ᭄ᬫᬭ᭟᭖᭟ᬤᬸᬭᬸᬂᬫᬱᬫᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧᬾᬢ

[ ᭕᭒ 52A]
ᬦ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬂᬧᬮᬷᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬚᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬫᬫᬸᬧ᭄ᬯᬂᬲᭂᬓᬃᬢᬗᬶ᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬓᭂᬩᬄᬮᬯᬸᬢ᭄ᬓᭂᬢᬸᬲ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬮᬤ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬸᬮᬶᬮᬶᬗᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾ
ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬫᬗᬶᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᭂᬓᬭᬾᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭐᭟᭗᭟ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬚ᭄ᬯᬳᬶᬘᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬲᭂᬤᬶᬄᬗᬢ᭄ᬕᬢ᭄ᬲᬩᭂᬄᬗᬭᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬓᬮᬦᬶᬂᬓᬢᬶ
ᬕᬓᬂᬓᬂ᭞ᬫᬲᬶᬄᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬦᭂᬓᬦ᭄ᬓᬃᬢ᭄ᬢᬶᬓᬰᬰᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬫᬱᬦ᭄ᬲᬩᭂᬳᬾᬢᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬶᬓᬧᬶᬤᬕᬶᬗᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬯᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬫᬧ
ᬳᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬫᭂᬓᭂᬓ᭄ᬧᬦᬸᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭟᭐᭟᭘᭟ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬥᬶᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬬᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬯᬗ᭄ᬲᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬳᬢᬧ᭞ᬲᬂᬯᬶ