Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭘ 28B]
᭒᭘᭞
ᬢᬦᬲ᭄ᬯᬾᬳᬶᬲᬸᬕᬢᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬦᬶᬩᬓᬂᬘᬘᬶᬗᬓ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬫᬶᬢᬦᬾᬓᬾᬜ᭄ᬘᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬢᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬧ᭄᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬭᬲᬯᬸᬲ᭄ᬜᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄
᭞ᬢᬗ᭄ᬓᬄᬧᬢᬲᬓ᭄ᬫᭂᬦᭂᬗᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬲᬂᬳᬢᬧᬫᬮᬶᬄᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬥᬸᬄᬲᬬᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬜᬾᬦ᭄ᬧᬭᬩ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬶᬯᬄᬯᬶᬢᬾᬲᬓᬾᬂᬥᬶ
ᬚ᭞ᬜᬾᬦ᭄ᬧᬭᬩ᭄ᬲᬂᬳᬶᬩᬸᬳᬚᬷ᭞ᬧᬘᬂᬗᬸᬤ᭞ᬧᬶᬲᬭᬢ᭄ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬫᬳᬶ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬫᭂᬍᬤ᭄ᬩᬧᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬸᬦᬶᬂ᭞
ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᬧᬶᬗᬶᬢᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬩᬧᬫᬜ᭄ᬚᬗᬂ᭞ᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬥᬸᬄᬲᬂᬢᬧ

[ ᭒᭙ 29A]
ᬲᬦᬶᬸᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬲᬓᬮ᭞ᬜᬸᬦ᭄ᬤᬃᬚᬕᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬶᬮᬶᬄ᭞ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂᬫᬸᬦ᭄ᬤᭂᬓ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫᬯᬾᬄᬲᬸᬓᬦᬶᬂᬪᬯᬦ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬪᬾᬤ᭞
ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬢᬧᬜ᭄ᬯᬾᬘᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬲᬶᬦᬄᬓᬢᬹᬃᬓᬤᬶᬧᬓᬃᬱᬦ᭄ᬲᬂᬢᬧ᭞ᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬧᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬤᬾᬰᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬯᬿᬓᬺᬢ
ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬸᬲ᭄ᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬾᬫᬧᬭᬩ᭄᭞ᬋᬱᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬢᬧᬶᬦᬸᬚᬶ᭟᭐᭟᭑᭘᭟ᬲᬂᬥᬃᬫᬶᬓ᭞ᬧᬭᬩ᭄ᬳᬶᬤᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬯᬵ
ᬱ᭄ᬝᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬯᬵᬱ᭄ᬝᬲᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄‌ᬋᬱᬶᬫᬾᬢ᭄ᬭᬷᬓᬱ᭄ᬝᬸᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬋᬱᬶᬥᬦ᭄ᬢᬶᬓᬧᬭᬩᬶᬦ᭄᭟᭐᭟