Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/30

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭙ 29B]
᭒᭙᭞
᭑᭙᭞ᬫᬢᭂᬤ᭄ᬫᬢᬹᬃ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬗᬸᬚᬶᬯᬢ᭄᭞ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬘᬾᬗᭂᬄᬦᬫ᭄ᬧᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬫᬢᬹᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬧᬗᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭂ
ᬥᭂᬓ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬭᬵᬢ᭄᭞ᬫᬫᬶᬢᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬭᬭᬶᬳᬶᬤ᭄᭟᭐᭟᭒᭐᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬭᬸᬫᬲᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬓ᭄ᬦᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬲᬯᬶ᭞ᬩᬲ᭄ᬧᬗ᭄ᬓᬄ
ᬫᬫᬦᬄ᭞ᬫᬦᬸᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬧᬸᬘᬓᬶᬂᬅᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬥᭀᬄᬳᬶᬧᬸᬦᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬯᬶᬢ᭄᭞ᬧᬘᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬧᬗ᭄ᬓᬳ᭄ᬓᬕᬶᬄᬜᬸᬚᬸᬄᬮᬗᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭒᭑᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬩᬶᬗᬸᬂ᭞
ᬓᭂᬦᬶᬧᬦᬄᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬢᭂᬕᭂᬄᬳᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬾᬢᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬂᬳᬢᬧ᭞ᬫᬸᬮᬫᬭᬵᬕᬅᬫᬺᬢ᭞ᬚᬸᬭᬸᬚᬫ᭄ᬧᬶᬫᬗᭂᬢᬶᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬮᬸᬕ᭄ᬭ᭞ᬗᬶ

[ ᭓᭐ 30A]
ᬘᬾᬦᬶᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭒᭒᭟ᬭᬾᬄᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬪᬝᬵᬭᬷᬲᬸᬭᬩ᭄ᬬ᭞ᬜᬸᬲᭀᬦᬶᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬫᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬚ᭄ᬜᬦ᭞ᬭᬶᬂᬩᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬰ᭄ᬯᬶᬦᭀ
ᬤᬾᬯ᭞ᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢᬶᬚᬸᬭᬸᬢᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬜᬸᬓᬬᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬂᬦᬦ᭄ᬤᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬫᬸᬮᬲᬶᬧᬢᬶᬂᬲᬂᬫᬳᬢᬱᬶᬸᬧ᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬲᭀᬮᬳᬾᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞
ᬳᬗᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬮᬭ᭞ᬫᬦᬸᬮᬸᬂᬢ᭄ᬯᬭᬚᬗ᭄ᬓᬬᬦ᭄᭞ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫᬦᭂᬲᬂᬦᬢᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗᬮᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄ᬭᬶᬂᬪᬬᬧᬢᬶ᭟᭐᭟᭒᭔᭟ᬤᬳᬸᬲᬸᬓᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬢᬸᬮᬸᬂᬯᬸ
ᬲ᭄ᬯᬭᬲ᭄᭞ᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬫᬶ᭞ᬢᭂᬓᭂᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬭᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬢᬧ᭞ᬘᬾᬗᭂᬳ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬳᬦᬶᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬫᬗᬮᬶᬳᬂ᭞ᬗᬤᬸᬗᬶᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬲᬂ