Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/147

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭔᭖ 146B]
ᬢᬸᬦᬲ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬳᭂᬤᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬜᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬫᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬶᬄᬢᬗ᭄ᬤᬾᬳᬸᬓᬸᬄᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬢᬯᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬭᬯᬸᬄᬫᬕᬧ᭄ᬕᬧᬦ᭄᭞ᬢᬭᬸᬓᬱ᭄ᬝᬸᬭᬶᬫᬲᭂᬮᬶᬓ᭄᭞ᬳ
ᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬗᬸᬓᬸᬧ᭄᭞ᬢᭀᬬᬦᬾᬓᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬢᬷᬃᬣ᭟᭐᭟᭘᭟ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬲᭂᬫᭂᬂᬓᬤᬸᬭᬸᬲᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬶᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬫᬗᬚᬓ᭄ᬭᬵᬓᬦ᭄ᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬥᬸᬓ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ
ᬦ᭄ᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬯᬸᬄᬓᭂᬕᭂᬫ᭄ᬚᬜ᭄ᬚᬶᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬩᭂᬮᬶᬢ᭄ᬯᬭᬮᬚᬸ᭞ᬫᬗᬚᬓ᭄ᬭᬵᬓᬦ᭄ᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭞ᬮᬷᬮᬬᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬳᭂᬤᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬩᭂᬮᬶᬫᬦᬯᭂᬕᬂ᭟
᭐᭟᭙᭟ᬤᭀᬦᬶᬂᬩᭂᬮᬶᬲᬗᭂᬢ᭄ᬢᬸᬦ᭞ᬦᬾᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬓᬾᬯᬫᬾᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᭀᬄᬩᬳᬦ᭄ᬫᬭᭀᬶᬸᬜᬵᬦᭀᬢᬂ᭞ᬓᬩᬸᬮᬓᬦ᭄ᬗᬮᬶᬄᬩᬺᬲᬶᬄ᭞ᬘᬭᬗᬩᬸᬢ᭄ᬭᬯᬶ
[ ᭑᭔᭗ 147A]
ᬲ᭄ᬮᬮᬶᬢ᭄᭞ᬤᬕᬶᬢᬦ᭄ᬚᬕᬸᬢᬾᬲᬭᬸ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬢᬦ᭄ᬳᬤᭀᬄᬮᬯᬢᬂ᭞ᬤᬶᬫᭂᬓᬲᬸᬮᬸᬄᬧᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬧᬢᬶᬕᬤᬩ᭄ᬫᬾᬄᬢᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬳᬶᬩᬩᭀᬢᭀᬄᬬ
ᬦ᭄ᬜᬭᬵᬢᬂ᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬳᬦᬾᬓᬚᬸᬤᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬯᬂᬩᬦ᭄ᬗᬮᬶᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬢᬚᬾᬦ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬦᬾᬳᬮᬶᬄᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬶ᭞ᬓᬮᬸᬤ᭄ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄ᬢᭂᬮᬲ᭄ᬮᬸᬤᬸᬲ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬂᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶ
ᬬᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬜᬮᬸᬤ᭄ᬕᬫᬤᬶᬭᬗ᭄ᬓᬶ᭞ᬓᬢᬄᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬓᬧᬶᬗᭀᬦᬂᬕᬸᬦᬸᬶᬂᬡᬦ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬲᬂᬧᬺᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬗᬮᬶᬄᬕᬫᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬶᬮᬶᬄ᭞ᬳᬦᬾ ᬫᬭᬸᬭᬸᬗᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬧᬸ
ᬦᬶᬓᬲᬭᬵᬢ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬤᬸᬃᬕ᭄ᬕᬓᬫ᭄ᬩᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᭂᬚᭂᬳᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬤᬶᬢᬸᬯᬸᬃᬲᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬯᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬮᬘᬸᬃ᭞ᬓᬤᭀᬓᬮᬸ