Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/148

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭔᭗ 147B]
᭑᭔᭗᭞
ᬤ᭄ᬤᬾᬯᭂᬓ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬲᬩᭂᬢ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬩᬳᬸᬫᬢᭂᬤ᭄ᬳᬶᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬫᬶᬭᬄᬲᬚᬕᬢ᭄᭞ᬤᬫᬶᬭᬄᬲᬮᬶᬢ᭄ᬧᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬳᬷᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬫᬧᬫᬶ
ᬢ᭄᭞ᬫᬢᬷᬃᬣᬬᬢ᭄ᬭᬓᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬦᬾᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬬᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬧᬭᬵᬕᬬᬦ᭄ᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬬᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬓᭂᬤᬲ᭄᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬭᬵᬕᬦᬾᬲᬓᬵ
ᬮ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬗᭂᬢᭀᬦ᭄ᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬓᬫᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭞ᬘᬸᬫ᭄ᬧᭀᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬓᬳᬭᬲ᭄ᬲᬳᬶᬓᬮᬶᬮᬶᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬲᬄᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬓ
ᬥᬸᬓ᭄ᬫᬲᬸᬪᬬ᭞ᬳᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬓᬓᬸᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬᬯᬘᬦ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬬᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᭂᬓᬭᬾᬲᬫᬶ᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕ

[ ᭑᭔᭘ 148A]
ᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭞ᬓᬘᭂᬧ᭄ᬫᬶᬯᬄᬓᬧᬢᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬓᬉᬢ᭄ᬧᬢᬶᬓᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬓᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸᬳ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭞ᬓᬧᬸᬢᭂᬃᬭᬳᬶᬡᬯᭂᬗᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬄ
ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬭᬶᬂᬬᭀᬕᬪᬯᬦ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬗᬮᬶᬄᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬢᭂᬮᬸᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᬭᬲᬲ᭄ᬬᬸᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓᬾᬯᬮᬭᬢᬸᬧᬕᭂᬳᬂ᭞ᬫᬓ᭄ᬢᬭᬵᬕᬫ᭞ᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬶᬓᬶ
᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᭂᬧᭂᬢᬂᬧᬢᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬂᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬤᭂᬍᬂᬩᬳᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬓᬭ᭄ᬯ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬫᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬫᬢᬸᬧ᭄ᬢᬸᬧ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬭᬲᬗ᭄ᬳᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂ᭟᭐᭟᭑᭖᭟
ᬳᬶᬥᭂᬧᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬓᬵᬮ᭞ᬫᬸᬘᬧᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬓᬮᬤᬶᬧᬢᬸᬭᭀᬦ᭄᭞ᬳᬶᬥᭂᬧᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬫᬜᬶᬲᬶᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶᬫᬵᬲ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭ