Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/145

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭔᭔144B]
᭑᭔᭔᭞
ᬗᬫ᭄ᬩᬄᬮ᭄ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬚᬕᬧᬮᬧᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢᬂᬓᭂᬫ᭞ᬤᬶᬫᬺᬚᬦ᭄‌ᬬᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬗᭂᬢᬶᬲ᭄᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬳᬶᬲᬸᬕᬢᬫᬶᬭᬶᬩ᭄‌ᬬᬢ᭄ᬯᬭᬚᬸᬫᬄ᭞ᬚᭂᬦᭂᬂᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬗᬗᭀᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞
ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬬᬫᬧᬶᬓᬢ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬓᭂᬤᬶᬲ᭄ᬫᭂᬮᬄ᭞ᬜᬦᬦ᭄ᬩᬧᬫᬗᭀᬭᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬩᬸᬯᬢᬦ᭄᭞ᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬤᬾᬯᬫᬳᬶ᭟᭒᭔᭟ᬕᭂᬮᬶᬲᬂᬘᬭᬶᬢᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬭᬚᬦ᭄᭞ᬦᬷᬓᬭᬸᬡᬶᬯᬸᬲ᭄ᬓᬳᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬲᭂᬥᭂᬓ᭄ᬤᬶᬧ᭄ᬬᬲᬦ᭄᭞ᬇᬢᭂᬧ᭄ᬫᬗᬯᬾᬓᬮ᭄ᬧᬶᬓ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬦᭀᬮᬶᬄᬦᬷᬓᬭᬸᬡᬶ᭞ᬭᬾᬄᬲᬭ᭄ᬯ᭞ᬫᬢᭂᬗ᭄ᬳᬭᬵᬓᬧᬶᬭᬕᬶ᭟᭐᭟᭒᭕᭟
᭟ᬦᬸᬮᬶᬜᬧᬫᬯᬘᬦᬳᬮᬸᬲ᭄ᬕᭂᬢᬃ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬦᬲᬭᬸᬯᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬶᬓᬲᬶᬂᬢᬢᬗᬦᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬬᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬂᬕᬫ᭄ᬧᬶᬮ᭄᭞ᬢᬹᬃᬭᬭᬶᬲᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾ
[ ᭑᭔᭕ 145A]
ᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬦᬸᬮᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬓᬩᬢᬸᬶᬂᬩᬢᬭᬦ᭄᭞ᬘᬶᬗᬓᬾᬲᭂᬭᬶᬂᬫᬕᬢᬶᬓ᭄᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬜᭂᬮᭀᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬗᭂᬋᬱ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬳᬶᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬗᬭᬸ
ᬪᬾᬤᬜᬮᬸᬲᬸᬧ᭄ᬤᬕᬶᬂ᭞ᬫᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬢᬹᬃᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬥᬸᬄᬲᬂᬯᬮᬧᬢᬶᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬲᬦᬾᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬤᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬢᬸ
ᬜ᭄ᬚᬸᬂᬩᬸᬗᬄ᭞ᬭᬶᬂᬤᬸᬯᬸᬃᬩᬢᬸᬦᬾᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬤᬤᬶᬲᬭᬷᬦ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬸᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᬶᬭᬶᬯᬥᬸ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬥᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬜᬤ᭄ᬬᬫᬢᬹᬃ᭞ᬗᬸᬦᬶᬗ
ᬬᬂᬓᬩᬸᬯᬢᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬤᬶᬚᬕᬢᬾᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤ᭞ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᭀᬩᬄᬗᬯᬾᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬜᬦᭂᬗᬶᬮ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬫᭂᬮᬄ᭞ᬗᬯᬾᬳᭂᬫᭂᬤ᭄ᬫᬗᭀᬍᬕᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ