Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/144

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭔᭓ 143B]
᭑᭔᭓᭞
ᬦᭂᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬗ᭄ᬓᬄᬫᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬲᬂᬢᬧ᭞ᬓᬤᬶᬓᬮᬶᬲ᭄ᬫᬫᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬲᬸᬫᬤ᭄ᬬᬫᬢᬷᬃᬣᬬᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬮᬫᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄ
ᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬫᬳᬵᬢᬫᬸᬶᬧᬶᬸᬮᬶᬸᬧᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬢ᭄ᬫᬭᬸᬓ᭄ᬗᬫᬸᬤᬶᬲᬫ᭄ᬧᬦ᭄᭞ᬗᬮᬬᬭᬶᬦ᭄‌ᬳᭀᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬲᬸᬓᬮᬯᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓ᭞ᬳᬢᭂᬧᬾᬓᬮᬯ
ᬦ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬦᬾᬓᬮᬯᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬓᭂᬦᬶᬲᬳᬶᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬯᬶᬦᬂᬧᬸᬢᭂᬓ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭐᭟᭑᭘᭟ᬓᭂᬦᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬘᬶᬄᬦᬦᬶᬂᬕᬮᬂᬅᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬓᭂᬜᬶᬢ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᭂᬦᬶᬓᭂ
ᬥᬶᬓᬦ᭄ᬢᬸᬮᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬫ᭄ᬧᬓᬶᬦ᭄ᬧᬤᬦ᭄ᬥ᭞ᬭᬾᬄᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬩᬺᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬓᬶᬭᬾᬦᬸᬦᬲ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬢ᭄ᬢᬷᬃᬣᬰᬸᬘᬶ᭟᭐᭟᭑᭙᭟ᬲᬫᬮᬶᬄᬜᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬗᭂ
[ ᭑᭔᭔ 144A]
ᬢ᭄ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬲᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬦᬸᬯᭀᬦᬶᬦ᭄ᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬓᬥᬸᬓ᭄ᬫᬲᬸᬪᬬ᭞ᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓᬾᬫᬯᬦᬯᬰ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬩᭂᬮᬶᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬭᬾᬄᬮᬜᭀᬓᬾ᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟
᭒᭐᭟ᬲᬂᬅᬢᬧᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬲᬳᬫᬲᬫᬶᬢᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬫᬸᬦ᭄ᬢᬸᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬲᬸᬓᬩᬧᬫᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬳᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬭᬾᬄᬫᬘᬶᬄᬶᬸᬦᬶᬸᬳ᭄ᬦ᭞ᬳᬶ
ᬤᬾᬯᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬳᬚᬶ᭟᭐᭟᭒᭑᭟ᬦᬄᬮᬯᬸᬢᬂᬳᭂᬫ᭄ᬩᬲᬂᬢᬹᬃᬮᬓ᭄ᬱᬡᬬᬂ᭞ᬧᬗᬘᭂᬧᬾᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬭᬾᬄᬳᬘᭂᬧᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬓᬤᬶᬢᬮᬸᬄᬉᬧᬫᬶᬬᬂ᭞ᬧᭂᬭᬶᬄᬳᬧᬂᬳᭂᬗ᭄ᬲᬄ
ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬬᬫ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬸᬯᬸᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬮᬸᬤᬶᬄ᭟᭐᭟᭒᭒᭟ᬲᬓᬾᬯᬮᬦᬄᬤᬳᬶᬤᬾᬯᬮᬸᬧ᭞ᬫᭀᬭᬳᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬤᬶᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᬩᬄᬮᬸᬳᬾᬫᬸᬮ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬕᬜ᭄ᬚᬶᬄ